Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

ՌԴ-ի նկատմամբ ԳԴՀ-ի քաղաքականությունն ու դրա փոխակերպումները ժամանակակից փուլում

Սարկիսյան, Դավիդ Արամայիսի (2018) ՌԴ-ի նկատմամբ ԳԴՀ-ի քաղաքականությունն ու դրա փոխակերպումները ժամանակակից փուլում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (30Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb) | Preview

   Abstract

   Գերմանիայիև Ռուսաստանի՝ որպես Եվրոպայի տնտեսապես խոշորագույն և ռազմականապես հզորագույն երկրների միջև փոխհարաբերությունները մեծապես ազդում են ինչպես տարածաշրջանային, այնպես էլ գլոբալ աշխարհաքաղաքական ու աշխարհատնտեսական զարգացումների ընթացքի վրա: Գերմանիայի ռուսաստանյան քաղաքականության ուսումնասիրությունը հատկապես կարևորվում է ժամանակակից ճգնաժամային/հետճգնաժամային շրջանում, երբ ԳԴՀ-ՌԴ, իսկ ավելի լայն ԵՄ-ՌԴ և Արևմուտք-ՌԴ հարաբերությունները մուտք են գործել հետագա հնարավոր զարգացման սցենարների բիֆուրկացիայի (երկճյուղվածության) փուլ: Թեմայի արդիականությունը մասնավորապես պայմանավորված է հետևյալ գործոններով: Առաջին հերթին հարկ է նշել, որ շարունակվում է հետսառըպատերազմյան աշխարհակարգի փոխակերպումը: Այն արտահայտվում է միջազգային դերակատարների միջև հզորության բաշխման մասնա¬բաժինների դինամիկ փոխատեղությամբ և հզորության նոր կենտրոնների առաջացման ու դրանց միջև որակապես նոր հարաբերությունների ձևավորման տեսքով: Միջազգային հարաբերությունների միաբևեռ համակարգից բազմաբևեռ և/կամ բազմակենտրոն համակարգին անցումը չի կարող այս կամ այն կերպ իր հետքը չթողնել ԳԴՀ-ի և ՌԴ-ի փոխհարաբերությունների վրա: Միևնույն ժամանակ Գերմանիայի և Ռուսաստանի փոխհարաբերությունները իրենց հերթին մեծապես պայմանավորում են նման անցման ձևաչափն ու բովանդակությունը: Այս համատեքստում չի կարելի չնշել Ռուսաստանի Դաշնության ՀՆԱ-ի տասնապատիկ աճը, ակտիվացված արտաքին քաղաքականությունն ու նոր դիրքավորումը միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային և գլոբալ համակարգերում: Մյուս կողմից կարևորվում են Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության դիրքորոշումների դինամիկ փոփոխությունները ի պատասխան վերոնշյալ գործընթացների, ինչպես նաև սեփական արտաքին քաղաքական նախաձեռնությունները: Այս բոլոր գործընթացները տեղի են ունենում Գերմանիայի՝ որպես Եվրամիության՝ ոչ միայն տնտեսական, այլև քաղաքական հարցերով առաջնորդի դերի արմատավորման հենքի վրա: Սույն հետազոտության օբյեկտն է Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը: Ուսումնասիրության առարկան է Գերմանիայի ռուսաստանյան քաղաքականության փոխակերպման և դրա միտումների դինամիկայի վրա ազդող գործոնների համալիրը: Диссертационная работа на тему «Политика ФРГ в отношении РФ и ее трансформации на современном этапе» посвящена исследованию ряда проблем, связанных с формированием современной российской политики Германии, изучению индикаторов ее трансформации, взаимосвязи с региональными и глобальными геополитическими и геоэкономическими процессами. Целью диссертационного исследования является изучение трансформации российской политики Германии и выявление комплекса факторов, влияющих на ее тенденции. Во введении обосновывается актуальность темы работы, приводится обзор литературы, ставятся цель и задачи исследования. Представляются научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость работы. Первая глава,«Внутренние и внешние факторы, влияющие на политику ФРГ в отношении РФ», посвящена анализу факторов, оказывающих влияние на российскую политику Германии на микро-, мезо- и макро-уровнях. Освещаются позиции крупнейших немецких партий, представленных в Бундестаге, по отношению к РФ. С помощью политологического анализа документов выявлены связи между предвыборными программами партий и положениями касательно России, нашедшими место в коалиционных договорах. Исследованы функции и роль внепарламентских и негосударственных акторов в российской политике Германии. Дана оценка влиянию внешних безопасностных, энергетических, экономических и системных факторов. Политика ФРГ по отношению к России рассматривается в контексте трансатлантической координатной системы. С применением теорий о структуре и полюсах системы международных отношений анализируется влияние динамики кластерной конфигурации постбиполярного мира на степень напряженности в российско-немецких отношениях. Во второй главе, «Тенденции последовательности и изменений в политике ФРГ по отношении РФ», предложена периодизация российской политики Германии, выявлены уровни ее трансформации и их причины. Путем сравнительного анализа представлены особенности формирования ответной стратегии ФРГ в условиях российско-грузинского и украинского кризисов. В качестве индикаторов трансформации политики с помощью контент-анализа были изучены более чем 700 официальных документов и речей. Проведено кодирование тем, касающихся России, измерена их абсолютная и относительная частота употребления. Методом корреляционного и кросстабуляционного анализа были установлены связи между частотой употребления отдельных тем и рядом военно-политических и экономических факторов. Третья глава, «Германия и санкционная политика против России», посвящена анализу санкционной политики против РФ, причинам ее принятия, роли Германии и обсуждению сценариев дальнейшего развития новой фазы российско-немецких отношений. Проанализированы основные этапы и ключевые встречи, позиции сторон и полученные результаты в рамках переговорного процесса в «нормандском формате». Оценено влияние ряда факторов на динамику интенсивности конфликта на востоке Украины. При помощи статистического анализа были проверены гипотезы, генерированные в результате применения теории игр, касательно влияния данных факторов. Методом кросстабуляции оценена роль фактора энергетической зависимости от РФ в вопросе санкционной политики. Применением концепций равновесия Нэша, оптимальностипо Парето, повторяющейся игры смоделированы сценарии развитияроссийско-немецких отношений в контексте украинского кризиса. The dissertation on the topic of “FRG Policy towards RF and its Transformations in the Contemporary Period” studies the issues related to the shaping of Germany’s contemporary Russian policy. It studies the indicators of its transformation and its interplay with the regional and global geopolitical and geo-economic processes. The main goal of the research is the study of the transformation of Germany’s policy towards Russia and the set of factors that have an impact on its trends. The introduction part of the dissertation identifies the relevance of the topic, covers the literature review, and sets the main goal and objectives of the research. The contribution to the literature, scientific novelty, key findings, and the theoretical and practical significance of the dissertation are also presented. The first chapter, entitled “Domestic and External Factors Influencing Germany’s Policy towards Russia”,analyzes the factors that affect Germany’s policy towards Russia at micro-, mid-, and macro- levels. The positions on Russia of the large German parties, represented in the Bundestag are studied. As the result of the document analysis, connections have been revealed between the election programs of the parties and the position points on Russia included in the coalition agreements. The functions and roles of the non-parliamentary and non-governmental actors in Germany’s policy towards Russia have been studied. The impact assessment on the influence of the external security, energy, economic and systemic factors has been carried out. Germany’s policy towards Russia has also been studied in the context of transatlantic coordinate system. Applying the international relations theories of systemic structure and polarity, we have analyzed the effect of post-bipolar cluster configuration dynamics on the level of tension in the Russian-German relations. In the second chapter, “The Trends of Change and Continuity in Germany’s Policy towards Russia”, we have proposed the periodization of Germany’s policy towards Russia identifying the levels and the causes of its transformation. A comparative analysis has been carried out to identify the peculiarities of the German response strategy formation during the Georgian and Ukrainian crises. More than 700 official documents and speeches have been selected as indicators of policy transformation and have been studied with the application of content analysis. Russia-related themes have been coded and the absolute and relative frequencies of their usage have been determined. Correlational and cross-tabulation analyses have been carried out to establish the associative relationships between those frequencies and a number of military-political and economic variables.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Политика ФРГ в отношении РФ и ее трансформации на современном этап. FRG policy towards RF and its transformations in the contemporary period.
   Uncontrolled Keywords: Саркисян Давид Арамаисович, Sarkisyan David Aramayis
   Subjects: Political Science
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 20 Jun 2018 14:22
   Last Modified: 20 Jun 2018 14:22
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7452

   Actions (login required)

   View Item