Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Թեհրան քաղաքի կայուն զարգացման հնարավորությունների գնահատումը

Ֆարհադիան, Ամիր Հոսսեին (2017) Թեհրան քաղաքի կայուն զարգացման հնարավորությունների գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1650Kb)

  Abstract

  Թեհրանը, հանդիսանալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության խոշորագույն քաղաք (մոտ 12մլն բնակչությամբ) և նշանավոր լինելով իր արդյունաբերական հզորություններով, գրավում է նաև երկրի տարբեր հատվածների գյուղական և փոքր քաղաքների բնակչությանը, որոնց ներգաղթը ապահովում է բնակչության թվի լրացուցիչ հավելաճ: Սա իր հերթին սրում է մարդ-բնություն փոխհարաբերությունները և լրջորեն վտանգում շրջակա միջավայրի էկոլոգիական հավասարակշռությունը: Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Թեհրանում և հարակից տարածքներում արդյունաբերական և կոմունալ-կենցաղային հոսքաջրերի միայն փոքր մասն է մաքրվում, մնացածը ներմուծվում է շրջակա միջավայր առաջին հերթին աղտոտելով հողը և ստորերկրյա ջրերը: Հետևաբար կարիք է առաջանում նաև մշակելու միջավայրի վերականգնման արդյունավետ տեխնոլոգիաներ: Այսպիսով, համալիր ուղղվածության հետազոտությունները դառնում են խիստ արդիական, քանի որ առանց դրանց հնարավոր չէ բացահայտել քաղաքի էկոլոգիական խնդիրների իրական մասշտաբը և, գնահատելով կայուն զարգացման հնարավորությունները, մշակել քաղաքի էկոլոգիական իրավիճակի բարելավման գործողությունների պլան: Ատենախոսության օբյեկտն է Թեհրան քաղաքը և դրա հարավային Ռեյ արդյունաբերական շրջանը, իսկ առարկան հողերի և ջրերի աղտոտման տարածական առանձնահատկությունների և աղբյուրների բացահայտման հիման վրա Թեհրան քաղաքի կայուն զարգացման հնարավորությունների գնահատումը: Աշխատանքում օգտագործվել են նմաշառման, վերլուծության, համադրության, դիտարկման, քարտեզմագրման, ԱՏՀ տեխնոլոգիաների հետազոտական մեթոդները: Կատարվել են դաշտային և լաբորատոր հետազոտություններ հիմնված աշխարհագրության տեսական մոտեցումների հատկապես երևույթները տարածության և ժամանակի մեջ ուսումնասիրելու ասպեկտների վրա: Ատենախոսության նպատակն է բացահայտել Թեհրան քաղաքի կայուն զարգացման հնարավոր երկրաբնապահպանական խոչնդոտները և մշակել դրանց լուծման ուղիներ: Նպատակի իրականացման համար առաջադրվել և լուծվել են հետևյալ խնդիրները. կատարել Թեհրան քաղաքի երկու ուսումնասիրված հատվածների տարածական համեմատական վերլուծություն, բացահայտել Թեհրան քաղաքի հողերի և ստորերկրյա ջրերի աղտոտվածությունը, բացահայտել և գնահատել աղտոտված ստորերկրյա ջրերի քանակը Թեհրանի տարածքում, բացահայտել Թեհրաևի բնական պայմանների ազդեցությունը ստորերկրյա ջրերի և հողերի աղտոտվածության վրա և վերջինիս կապը շրջակա միջավայրի աղտոտվածության հետ, որոշել շրջակա միջավայրի վերականգնման (ՇՄՎ) մեթոդի արղյունավետությունը Թեհրան քաղաքի հողերի համար, բացահայտել ջրերի և հողերի վերականգնման հարաբերությունը քաղաքի կայուն զարգացմանը: Как показывает статистика, лишь небольшая часть индустриальных и коммунальных сточных вод г. Тегерана и окрестностей очищается, остальные поступают в окружающую среду, загрязняя в первую очередь почву и подземные воды. Следовательно, необходимо разработать эффективные технологии восстановления окружающей среды. Таким образом, крайне актуальными становятся комплексные физико-географические, экологические, геолого-технические исследования г. Тегерана, поскольку без них невозможно оценить истинный масштаб экологических проблем и, оценив возможности устойчивого развития, разработать план действий улучшения экологической ситуации в городе. Объектом диссертации являются город Тегеран и его южный промышленный район Рей, а предметом является оценка возможностей для устойчивого развития г. Тегерана на основе выявления территориальных особенностей и источников загрязнения земли и вод. В диссертации использовались следующие методы исследования: метод отбора проб, анализ, синтез, наблюдение, картирование, технологии ГИС. Полевые и лабораторные исследования проводились на основе теоретических подходов географии, особенно по ее территориальным и временным аспектам. Цель диссертации – выявление возможных геоэкологических препятствий для устойчивого развития г.Тегерана и разработать пути для их решения. Для реализации данной цели поставлены и решены следующие задачи: Провести сравнительный пространственный анализ двух исследованных районов г.Тегерана. Выявить загрязненность земель и подземных вод г. Тегерана. Выявить и оценить количество загрязненных подземных вод на территории г. Тегерана. Выявить влияние природных условий г. Тегерана на загрязненность земель и подземных вод и связь с загрязненностью окружающей среды. Определить эффективность метода рекультивации окружающей среды для земель города Тегерана. Показать связь восстановления земель и вод с устойчивым развитием города. Разработан многоаспектный, комплексный, научный метод рекультивации окружающей среды, с иерархической системой измерений, который может быть использован также другими специалистами. Разработана программа действий по рекультивации загрязненных территорий. С точки зрения устойчивого развития обосновано преимущество разработанного метода рекультивации по сравнению с имеющимися инженерными методами. Statistics shows that in Tehran and surrounding areas only a small part of industrial and domestic wastewater is cleaned up, the rest is imported into the environment, contaminating soil and groundwater first of all. Consequently, it becomes necessary to develop effective technologies for environmental restoration. Thus, complex research projects of Tehran in physical-geographical, geo-ecological and geological- technical direction become extremely important, because without them it's not possible to identify the true extent of the environmental issues and to develop an action plan of the city's environment situation improvement, assessing the opportunities of sustainable development. The object is Tehran city and its southern industrial region Ray, and the subject - the assessment of the opportunities for sustainable development of the city of Tehran on the basis of the spatial characteristics of soil and water contamination and identifying the sources. For getting dissertation results the following research methods were used: sampling, analyses, synthesis, observation, mapping, GIS technologies. In order to have finished dissertation the fieldwork and laboratory researches were done on the base of theoretical approaches of Geography especially on its territorial and time aspects. Goal is to identify the possible Geoecological obstacles of sustainable development in the city of Tehran and develop the ways of solution. The issues: 1) Realize a comparative spatial analysis of two studied areas in Tehran; 2) Identify the soil and groundwater pollution in Tehran; 3) Identify and assess the amount of contaminated groundwater in Tehran; 4) Identify the impact of natural conditions of Tehran on the groundwater and soil pollution and its relationship with environmental pollution; 5) Determine efficiency of the environment restoration (RE) method on Tehran urban lands; 6) Identify the relationship between water and soil restoration and sustainable development. For the first time in Iran Islamic Republic: 1) The Comparative analysis of environmental pollution and poverty was implemented; 2) The Comprehensive and complete scientific method on restoration of the environment with the measurements of sub-system was revealed, which can be used by the other professionals also; 3) The Action plan of restoration of the polluted areas was developed; 4) The advantage of the restoration method compared with the existing engineering solutions was substantiated from the point of view of sustainable development. 1) It's substantiated the connection between the geographical location of Tehran and environmental pollution; 2) It's exposed the connection of solutions between environmental and social-economic problems in the territory; 3) It's substantiated the efficiency of the new method of environmental restoration. 4) It's identified the ways for sustainable development in Tehran through groundwater and soil contamination assessment. The results of the implemented researches can be used by local authorities, not only in Tehran, but also in the other cities with oil industry, within developing of the further development plan in accordance with the sustainable development ideology. Developed ER method may be imposed to the improvement of environmental quality in Tehran and similar cities. It can also serve as a basis for attracting new capital investment and job creation. 1) Issues of Sustainable Development of Tehran city mainly come from the environmental pollution with petrochemicals; 2) As a result of geo-ecological surveys revealed that soil and groundwater contamination spread coincides with the direction of groundwater flow, which in turn is determined by the layout of geological layers and general inclination; 3) Due to the applied methods was disclosed, that the pollution in the southern part of the city of Tehran is conditioned with the contamination of petroleum products before 2001, as well as the emissions of petroleum products in recent years; 4) In the result of the study revealed, that the sources of pollution are more than one, because of the contamination materials difference by chemical composition, but clearly it is not possible to identify all the sources; 5) Groundwater and soil pollution survey revealed that the southern and southwestern parts of TORC and Ray industrial districts are most polluted; 6) The extent of the spread of pollution is assessed to be 2.6 m/year; 7) In the result of the application of the developed method was assessed, that in parallel with the environmental results are obtained the economic benefits also; 8) This study emphasizes the need to form an integrated approach to the solution of similar problems in cooperation of the different branches of sciences (Physical and Socio-Economic Geography, Ecology and Leisure, Environmental Engineering, Geology, Sociology, etc.).

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Оценка возможностей для устойчивого развития города Тегеран. Assessment of the sustainable development opportunities of Tehran city.
  Uncontrolled Keywords: Фархадиан Амир Хоссеин, Farhadian Amir Hossein
  Subjects: Earth Science
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 22 Jun 2018 10:10
  Last Modified: 22 Jun 2018 10:10
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7469

  Actions (login required)

  View Item