Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հայոց ցեղասպանության խնդիրը երիտթուրքերի դատավարություններում (1919-1921 թթ.)

Անումյան, Մելինե Վահեի (2012) Հայոց ցեղասպանության խնդիրը երիտթուրքերի դատավարություններում (1919-1921 թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (494Kb)

  Abstract

  1919-1921 թթ. Օսմանյան կայսրությունում կայացած երիաթուրքերի դատավարությունների ուսումնասիրությունը գիաական կարևոր նշանակություն ունի երիտթուրքական կուսակցության ձևավորման պատմության, գաղափարախոսության, կաոուցվածքի և կառավարման, պետական ու կուսակցական ապարատի միավորման, պետությունը Աոաջին աշխարհամարտի մեջ ներքաշելու, ինչպես նաև' Հայոց ցեղասպանության կազմակերպման և իրականացման մեխանիզմների բացահայտման տեսակետներից: Այն նաև նպաստում է մերօրյա Թուրքիայում ընթացող քաղաքական գործընթացների ակունքների և պատճառների բացահայտմանը: 1919-1921 թթ. իթթիհադականների դատավարությունների վերլուծությունը էական նշանակություն է ձեռք բերում հատկապես Հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի նախօրեին տեղի ունեցող միջազգային ճանաչման գործընթացի համատեքստում, քանի որ Օսմանյան կայսրությունը, որի իրավահաջորդը դարձավ Թուրքիայի Հանրապետությունը, նշյալ դատավարությունների շնորհիվ ճանաչել է իրականացված ոճրագործության փաստը: 1919-1921 թթ. դատավարությունների համապարփակ ուսումնասիրությունը կարևորվում է նաև Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ նոր փաստաթղթերի հրապարակման առումով, քանզի հիշյալ դատավարություններին նախորդած հետաքննությունների և դատաքննությունների վավերագրերն ու դատավճիռները լիովին բացահայտում են Հայոց ցեղասպանության կազմակերպման և իրագործման մեխանիզմները: Նկատի ունենալով Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում արդի Թուրքիայի ժխտողականությունը' կարևորվում է 1919-1921 թթ. հայերի տեղահանության և կոտորածների մեղադրանքով հարուցված դատական գործերի նիստերում ներկայացված մեղադրական ակտերը, դատաքննության ընթացքում ունկնդրության արժանացած վկաների և ամբաստանյալների ցուցմունքները, ընթերցված ծածկագիր հեռագրերը և դատավճիռներն ընդգրկող փաստաթղթերի դերը' Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար մղվող պայքարում:Ատենախոսության թեմայի ընտրությունը պայմանավորված է Օսմանյան կայսրությունում «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության բոլոր դատավարությունների համակողմանի ուսումնասիրման ու լուսաբանման անհրաժեշտությամբ: Ատենախոսության հիմնական նպատակներն են' համապարփակ կերպով ներկայացնել իթթիհադականների դատավարությունները նոր փաստաթղթերի լույսի ներքո, բացահայտել դատավարությունների քաղաքական շարժառիթները և ցույց տալ իթթիհադական մտայնության և ավանդույթի պահպանման հիմքերը Թուրքիայի Հանրապետության քաղաքական գաղափարախոսության մեջ: В диссертационной работе рассматривается проблема Геноцида армян в ходе судебных процессов над младотурками в Османской империи в 1919¬1921 гг. Изучение судебных процессов над младотурками в 1919-1921 гг. имеет важное научное значение с точки зрения освещения проблем истории и идеологии младотурецкой партии, а также для выявления механизмов организации и осуществления геноцида. Научный анализ судебных процессов над младотурками приобретает важное значение в контексте международного признания Геноцида армян ввиду того, что во время этих судебных процессов Османская империя, правоприемницей которой является Республика Турция, признала факт преступления - уничтожение армянского населения империи. Всестороннее и всеовлемлющее изучение судебных процессов над младотурками важно также в контексте выявления новых официальных документов Геноцида армян. Выбор темы диссертации обусловлен необходимостью всестороннего научного изучения и анализа судебных процессов над младотурецкой партией “Единение и Прогресс” в Османской империи. Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, которые подразделяются на параграфы, заключения, списка использованных источников и литературы. Во введении представлены актуальность темы, основные цели и задачи исследования, научная новизна, практическое значение, временные рамки диссертации, степень изученности проблемы, анализ первоисточников и литературы. Первая глава диссертации — “Политическая атмосфера в Турции после заключения Мудросского перемирия и расследования, совершенные против лиц, ответственных за Геноцид армян”- подразделяется на две подглавы. Первая подглава озаглавлена как “Политическая атмосфера в Турции после заключения Мудросского перемирия”, где представлены общественные настроения во внутриполитической жизни страны в первые месяцы после подписания перемирия со странами Антанты в Мудроссе (30 октября 1918 г.), когда в турецком обществе явственно просматривалась тенденция обвинения и дистанцирования от иттихадистов, а также отрицания связи с уничтожением христианского населения в годы войны. В данной подглаве кратко описывается и анализируется вопрос ответственности младотурецкой партии и правительства в вопросе Геноцида армян, а также в общих чертах представлен подготовительный этап геноцида. В этой подглаве представлены также обсуждения массового уничтожения армян в османской печати и парламенте, в результате которых было принято решение о привлечении к ответственности лиц, совершивших преступления в годы Первой мировой войны, в том числе организаторов депортации и уничтожения армян. The examination of the Young Turks' trials in the Ottoman Empire in 1919-1921 has a scientific significance for comprehending the history and ideology of the Young Turks’ Party as well as for exploring the mechanisms of organization and execution of the Armenian Genocide. The analysis of the 1919-1921 trails of the Ittihad gains particular importance especially in the context of international recognition of the Armenian Genocide on the eve of its 100th anniversary. It is unequivocal that the Ottoman Empire, the legal successor of which is the Turkish Republic, through the trails had officially acknowledged the atrocity. A comprehensive study of the 1919-1921 lawsuits is also important in the context of publication of new documents on the Armenian Genocide. The choice of the dissertation topic is guided by the need for a comprehensive analysis of all trails of the Union and Progress Party in the Ottoman Empire. The dissertation consists of an introduction, two chapters, divided into six sections, a conclusion and a bibliography of sources and relevant literature. The introduction substantiates the contemporary importance of the chosen topic and its timeframe, highlights the main objectives and goals of the dissertations, its scientific novelty, practical implication, as well as reflects on the used sources and literature. The first chapter is entitled “The Political atmosphere in Turkey after the Mudros Armistice and the Investigations on perpetrators of the Armenian Genocide”. It has two sections. “The Political atmosphere in Turkey after conclusion of the Armistice of Mudros” describes the trends of the Turkish internal politics just after the conclusion of the Armistice of Mudros on October 30, 1918. There was a clear tendency to reproach and condemn the Union and Progress Party as well as to deny any relations to the massacres of Christians. This section also briefly reflects on the responsibility of the Young Turks’ Party and Government for the Armenian Genocide. In this context the preparation phase of the Armenian genocide is very briefly touched upon. This section also dwels upon the discussions on Armenian massacres in the contemporary Ottoman press and Parliament, which resulted in a decision to prosecute the perpetrators of the atrocities during the World War I, including those responsible for deportations and massacres of Armenians. The second section is entitled “The Investigations on perpetrators of the Armenian Genocide”. It elaborates on investigations on perpetrators of the Armenian deportations and massacres carried out simultainously by three different commissions, including by the Fifth Commission of the Ottoman Parliament. The Fifth Commission interrogated members of two Young Turk administrations, which were in power during the World War I. Another Commission was dealing with the investigation of criminal activities and was also known as the Mazhar Commission. Yet the third one was an inquiry commission set as an adjunct body of Istanbul Special Military Tribunal. All three commissions had identified numerous evidences which were submitted to the Istanbul Military Tribunal.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Вопрос геноцида армян в судебных процессах над младотурками (1919-1921 гг.). The issue of the Armenian genocide in the trials of young Turks (1919-1921).
  Uncontrolled Keywords: Анумян Мелине Вагеевна, Anumyan Meline V.
  Subjects: History
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 27 Jun 2018 12:53
  Last Modified: 27 Jun 2018 12:53
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7471

  Actions (login required)

  View Item