Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Ուղեղի փորձարարական իշեմիայի հետևանքով զարգացող ախտաբանական փոփոխությունների շտկումը տրիֆլուզալով

Քարամյան, Սերոբ Տիգրանի (2018) Ուղեղի փորձարարական իշեմիայի հետևանքով զարգացող ախտաբանական փոփոխությունների շտկումը տրիֆլուզալով. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (22Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3868Kb)

   Abstract

   Իշեմիկ կաթվածի բուժման և կանխարգելման արդյունավետության բարելավումը մերօրյա բժշկության ամենա-քննարկվող և արդիական թեմաներից մեկն է: Չնայած գլխուղեղի իշեմիկ խանգարումների դեղաբանական շտկմանը նվիրված բազմաթիվ հետազոտու-թյունների և փորձված դեղերի լայն ընտրանու առկայությանը՝ իշեմիկ կաթվածը շարունակում է մնալ անաշխատունակության ամենակարևոր և մահացության 2-րդ պատճառն աշխարհում (Mozaffarian D. et al., 2016; Thrift A.G. et al., 2014): Ավելին՝ առաջիկա տարիների ընթացքում սպասվում է կաթվածով պայմանավորված լետալ ելքերի թվի տարեկան աճ (Elkins J.S. and Johnston S.C., 2003; Mukherjee D. and Chirag P.G., 2011): Հատկապես մեծ ուշադրության է արժանի կաթվածով կամ անցողիկ իշեմիկ գրոհով հիվանդների մոտ կաթվածի երկրորդային կանխարգելումը, քանի որ այս դեպքերում գրանցվում է հաշմանդամության և լետալ ելքի ավելի մեծ հավանականություն: Գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածի բուժման և երկրորդային կանխարգելման միջազգային ուղեցույցներում իրենց առանցքային տեղն ունեն հակաագրեգանտները (Kernan W.N. et al., 2014): Չնայած իշեմիկ կաթվածի բարդ ծագումնաբանությանը, ախտաբանական և կլինիկական արտահայտման բազմազանությանը՝ ուղեղային արյան շրջանառության խանգարման հիմնական մեկնարկային գործոնն է թրոմբոցիտների ակտիվության բարձրացումը (Steinhubl S.R. and Moliterno D.J., 2005): Հենց այս փաստն է հիմնավորում ուղեղի արյան շրջանառության (ՈւԱՇ) խանգարումների կանխարգելման գործում հակաագրեգանտային թերապիայի առաջնահերթությունը (Alberts M.J. 2011; Kapil N et al., 2016):Հակաագրեգանտների կիրառումը հետկաթվածային շրջանում կրճատում է նոր կաթվածի զարգացման հավանականությունը մոտ 22%-ով (Antithrombotic Trialists’ Collaboration 2002): Իշեմիկ կաթվածի բուժման և երկրորդային կանխարգելման համար առաջատար առողջապահական կազմակերպությունների կողմից կատարված լայնածավալ հետազոտությունները հիմնավորեցին, որ առավել արդյունավետ են ասպիրինի (ոսկե ստանդարտ), կլոպիդոգրելի, ինչպես նաև ասպիրին-կլոպիդոգրել կամ ասպիրին-դիպիրիդամոլ համակցումների կիրառումը (Alberts M.J., 2011): Սակայն, անգամ հակաագրեգանտների կիրառման պայմաններում, թրոմբոտիկ պատահարները շարունակվում են գրանցվել բավականին հաճախ: Ավելին՝ երկրորդային կաթվածի դեպքերի ավելի քան ½-ը գրանցվում է արդեն իսկ հակաագրեգանտային թերապիա ստացող հիվանդների մոտ (John S., Katzan I., 2015): Այդ իսկ պատճառով շարունակվում է նոր, ավելի արդյունավետ հակաագրեգանտների փնտրտուքը և հատկապես այնպիսի միացությունների, որոնք, թրոմբոցիտների ագրեգացիան կանխելու հատկության հետ մեկտեղ, օժտված կլինեն նյարդապաշտպան հատկությամբ: Այս ուղղությամբ իրականացվող հետազոտությունների կարևորությունը հիմնավորվում է նաև կիրառվող հակաագրեգանտների մի շարք սահմանափակումներով, ինչպիսիք են՝ արյունահոսությունները, ստամոքս-աղիքային ախտահարումները և հակա-ագրեգանտային ազդեցության նկատմամբ կայունության զարգացումը: Изучено влияние трифлузала на сдвиги микроциркуляторного русла мозга и нейроповеденческие последствия после церебральной ишемии, а также его влияние на артериальное давление, сопоставлением с аналогичными эффектами аспирина. Трифлузал, являясь структурным аналогом аспирина с высокой анти-агрегантной активностью и обладая рядом фармакокинетических и фармако-динамических особенностей, проявил конкурентоспособную эффективность в качестве перспективного средства для вторичной профилактики инсульта. Выбор трифлузала был продиктован во-первых, доказанной стратегией антитромбо-цитарной терапии как основного подхода при комплексном лечении и профилактики вторичных инсультов. Во-вторых, переносимость, эффективность и токсичность доступных антиагрегантов, выдвигают необходимость разработки и изучения новых соединений. В указанном плане трифлузал, как сравнительно новый антиагрегант с высокой активностью и низким риском развития геморрагических осложнений, был рассмотрен нами в качестве препарата, заслуживающего внимания, для проведения детальных исследований особенностей его влияния при ишемическом поражении головного мозга. Данные лазерной допплеровской флоуметрии по изучению эффектов трифлузала и аспирина на локальный кровоток коры головного мозга крыс в условиях ишемии, вызванной односторонней окклюзией левой общей сонной артерии (ОЛСА) показали, что внутрибрюшинная инъекция аспирина сопровождается дальнейшим усугублением ишемии, уменьшая местный кровоток ипсилатерального полушария на 16,39 ± 5,42%. В тех же условиях и в той же дозе ведение трифлузала не вызывало статистически значимых изменений местного кровотока.Исследование изменений капиллярной сети коры головного мозга крыс показало, что инъекция трифлузала через 30 минут после ОЛСА статистически значимо предотвращает наблюдаемые при ишемии нарушения микроциркуляции в коре головного мозга крыс. Так, Ca2+ -аденозинтрифосфатным методом выявления капиллярной сети было обнаружено, что трифлузал увеличивает средний диаметр всех и, особенно выражено, функционирующих капилляров по сравнению с показателями не только контрольной группы, но и группы животных, получавших аспирин. Effects of triflusal on neurobehavioral and microcirculatory alterations following cerebral ischemia, as well as its acute effect on blood pressure was investigated in comparison with aspirin. Triflusal (2-acetyloxy-4-trifluoromethyl-benzoic acid) is an antiplatelet agent structurally related to aspirin with unique pharmacodinamic and pharmacokinetic properties and offers competitive effectiveness as a promising agent for secondary stroke prevention. Investigation of Triflusal was proposed based on proved strategy of secondary stroke prevention including antiplatelet therapy as a main approach in complex treatment. Issues related to tolerability, efficacy, and toxicity of available antiplatelet agents stress the need for developing and studying new antiplatelets. In view of this, a newer and less recognized antiplatelet agent - triflusal with high antiplatelet activity and lower risk of bleeding complications is a good candidate for an agent of choice to carry out detailed studies of its efficacy in the stroke setting. Examination of triflusal and aspirin effects on local cortical blood flow (CBF) under the conditions of ischemia, caused by ligation of the left common carotid artery (lCCA), was carried out in rats. Local CBF was continuously monitored by laser-Doppler-flowmetry. Our observations indicate that intraperitoneal (IP) injection of aspirin (30 mg/kg) significantly decreased local CBF in the ischemic hemisphere by 16.39±5.42% aggravating the ischemic process, whereas the same dose of triflusal did not cause any essential changes of local CBF. Investigation of the cerebral capillary alterations indicated that IP injection of triflusal (30mg/kg) 30 minutes after ligation of ICCA significantly prevented the microcirculatory disturbances in the rat cerebral cortex. Thus, using the Ca2+-adenosine triphosphate technique, it was revealed that triflusal statistically significantly increased the mean diameter of all, and especially functioning, capillaries compared to that of vehicle- and aspirin-treated rats. Furthermore, a statistically significant increase in quantity of functioning capillaries and decrease in quantity of constricted capillaries was observed in the triflusal-treated animals. These observed parameters in the triflusal-treated animals were comparable to that of intact rats. Importantly, it was demonstrated, that all above described cerebrovascular effects of triflusal was not attended by any significant changes in blood pressure (systolic, diastolic and mean). In same conditions measurements by Tail cuff method evident, that IP injection of aspirin caused reduction of blood pressure.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Коррекция патологических изменений, вызванных экспериментальной ишемией мозга, трифлузалом. Improvement of experimental cerebral Ischemic changes by triflusal.
   Uncontrolled Keywords: Карамян Сероб Тигранович, Karamyan Serob T.
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 16 Aug 2018 14:13
   Last Modified: 16 Aug 2018 14:13
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7506

   Actions (login required)

   View Item