Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրները դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացում

Փիլավջյան, Գևորգ Հովհաննեսի (2018) Քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրները դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (32Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (3441Kb)

   Abstract

   Հասարակության զարգացման ներկա փուլում արագորեն փոփոխվում են մարդ–հասարակություն փոխհարաբերությունները: Անձի զարգացման գործընթացում այդ փոփոխություններն առաջադրում են քաղաքացիական դիրքորոշման նոր տեսլականներ: Այս պայմաններում քաղաքացիական գիտակցությամբ օժտված մարդը ներկայանում է որպես հասարակության զարգացման հզոր խթան և պետության կազմակերպման ու ամրապնդման առաջնային լծակ: Քաղաքացիությունը մարդ-պետություն փոխհարաբերությունների սոսկ դրսևորում չէ, այն մարդու համակարգային և համապարփակ որակ է: Սովորողների քաղաքացիական գիտակցության ձևավորման գործընթացի արդիականությունն անմիջականորեն պայմանավորված է երեք գործոններով. անձի զարգացմամբ, հասարակական կազմակերպմամբ, համամարդկային ինտեգրմամբ: Ժամանակակից աշխարհում սոսկ օրինապաշտ քաղաքացու կերպարն այլևս արդիական չէ: Քաղաքացիական գիտակցությունը հասարակական հարաբերությունների կարգավորման գործիքից վերաճել է անձի բնութագրական որակի: Մարդը ինքնակարգավորումից թևակոխել է փոխադարձ կարգավորման ժամանակաշրջան, հետևաբար, կարևոր է, որ տվյալ պայմաններում մարդն ընդունի ինքն իրեն և դրսևորի քաղաքացիական գիտակցության դիրքերից: Նման մոտեցումն արտահայտում է քաղաքացու պատասխանատու վերաբերմունքը ոչ միայն իր, իր ընտանիքի, այլ նաև այն հասարակության նկատմամբ, որի անդամն է ինքը: Դրանով իսկ, իր հետևողական և գիտակցական կողմնորոշման շնորհիվ անձն ի վիճակի է կանխարգելելու մի շարք արատների անցանկալի դրսևորումները: Ժամանակակից հասարակությունն իրեն շրջապատող իրականության հետ ակտիվ փոխազդեցության մեջ գտնվող ճկուն համակարգ է: Կեցության նման պայմաններում հասարակությանն անհրաժեշտ են ինքնատիրապետման բարձր մակարդակ ունեցող անհատներ: Քաղաքացիական դիրքորոշումն ամբողջացնում և ինքնագիտակցման ու ինքնագնահատման ամենաբարձր աստիճանին է հասցնում անձի՝ սեփական որակների դիտարկումը: Այդ որակներից շատերը, անշուշտ, ձևավորվում են դաստիարակության բազմաթիվ ձևերի ազդեցությամբ, սակայն ուղղակիորեն դրսևորվում են հենց քաղաքացիականության մեջ. քաղաքացիական դաստիարակությամբ ամբողջանում է անձի ինքնատիրապետումը: Այսօր համամարդկային խնդիրները պահանջում են արագ արձագանքում առկա մարտահրավերներին, դրանց լուծումների առաջադրում, ինքնակազմակերպում, ուղղորդված փոխգործակցություն: Սակայն միայն քաղաքացիական գիտակցությամբ օժտված անհատն է ունակ ըմբռնելու ժամանակի խնդիրներն ու առաջնահերթությունները, նախաձեռնողաբար ընթանալու դրանց հաղթահարման ու կայացման ճանապարհով: Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նաև հայաստանյան իրականության հետևյալ առաջնահերթություններով. Անձի ձևավորման համակարգում դեռևս հստակ սահմանված և չէ «անձի քաղաքացիական դաստիարակություն» հասկացությունը: Հիմնականում այն նույնականացվում է իրավական կամ հայրենասիրական դաստիարակության հետ: Հարկ է հստակ սահմանել քաղաքացիական դաստիարակության դերն ու նշանակությունը անձի զարգացման գործընթացում: Արդի հասարակությունը բնութագրվում է ակնառու բազմափեղկվածությամբ, որը փոխադարձ անհանդուրժողականության, երկխոսության բացակայության արդյունք է: Հարկ է հանդուրժողականությունը բնութագրել՝ որպես ինտեգրատիվ անձնային որակ, տարակարծիք մարդկանց առկա խնդիրները միահամուռ հաղթահարելու միջոց: Դպրոցը միշտ էլ վճռորոշ դեր է խաղացել հասարակությունը բարեփոխելու գործընթացում: Այդ շրջանակներում կրթությունը ձգտում է ապահովել անձի քաղաքացիական դաստիարակությունը և ձևավորել անհանդուժող վերաբերմունք կոռուպցիոն երևույթների նկատմամբ: Ընդ որում, կոռուպցիոն ռիսկերի նկատմամբ անհանդուրժողականությունը սովորողը պիտի սկսի ձևավորել իր իսկ դպրոցի օրինակով: На современном этапе социального развития быстро изменяются взаимоотношения человека и общества. В процессе развития личности эти изменения выдвигают новые перспективы развития гражданской позиции. В этих условиях личность, наделенная гражданским сознанием, выступает как мощный стимул для развития общества и основной рычаг организации и консолидации государства. Актуальность исследования обусловлена следующими приоритетами, присущими системе государственного образования РА: В системе формирования личности еще четко не определено понятие «гражданское воспитание личности». В большинстве случаев оно отождествляется с патриотическим или правовым воспитанием. Современное общество характеризуется выраженной многополярностью, которая является результатом взаимной нетерпимости, отсутствия диалога. В процессе гражданского воспитания необходимо определить “толерантность” как интегративное качество личности, а также средство совместного преодоления существующих проблем людей, имеющих разные мнения. Школа всегда играла решающую роль в процессе реформирования общества. В этих рамках образование стремится обеспечить гражданское образование человека и формировать нетерпимое отношение к коррупции. В то же время ученик, который нетерпим к коррупционным рискам, должен начать формировать на примере своей собственной школы. Цель исследования на основании разностороннего изучения истории вопроса, а также на основании изучения текущего состояния в данной сфере разработать эффективную систему гражданского воспитания и педагогических условий. Задачи исследования Проанализировать на основании изучения философской и психолого-педагогической литературы теории по гражданскому воспитанию в армяноязычной и зарубежной литературе. Сформулировать цели гражданского воспитания личности в учебных заведениях, критерии оценивания его воспитанности и гражданского воспитания, а также определения уровня профессиональной компетентности толерантного учителя. Проанализировать учебники и учебные программы по предмету “Обществоведение”. Разработать эффективную дидактическую систему совершенствования гражданского воспитания и педагогических условий. Определена цель гражданского воспитания в учебном заведении. Разработана всеобъемлющая система гражданского воспитания в школе, которая включает: критерии оценки гражданской воспитанности школьников и гражданской воспитательной работы, осуществляемой в учебных заведениях; идеал будущего гражданина; модель управления процессом гражданского воспитания; современная модель осуществления гражданского воспитания в школе; характеристика профессиональной компетентности толерантного учителя; разработаны педагогические условия совершенствования процесса гражданского воспитания школьников на современном этапе. At the present stage of social development, a person-society relationship is rapidly changing. In the process of personal development, these changes put forward new prospects for the development of the civic position. In these conditions, a person endowed with civic consciousness acts as a powerful stimulus for the development of society and the main lever of organization and consolidation of the state. The relevance of the study is determined by the following priorities inherent in the RA state education system: The concept of "civil education of the individual" is still not clearly defined in the system of personality formation. In most cases, it is identified with patriotic or legal education. Modern society is characterized by a pronounced multipolarity, which is the result of mutual intolerance, lack of dialogue. In the process of civic education, it is necessary to define "tolerance" as an integrative quality of the individual, as well as a means of jointly overcoming the existing problems of people with different opinions. School has always played a decisive role in the process of reforming society. Within this framework, education seeks to provide a person's civic education and create an intolerant attitude towards corruption. At the same time, a student who is intolerant of corruption risks should begin to form on the example of his own school. The aim of the research is to develop an effective system of civic education and pedagogical conditions on the basis of a comprehensive study of the history of the issue, and also on the basis of studying the current state in this field. Analyze the theory of civic education in the Armenian and foreign literature on the basis of studying the philosophical and psychological-pedagogical literature. Formulate the goals of civic education of the individual in educational institutions, the criteria for assessing his upbringing and civic education, as well as determining the level of professional competence of a tolerant teacher. Analyze textbooks and curricula on the subject of "Social Science". To develop an effective didactic system of improving civic education and pedagogical conditions. It establishes the goal of civic education in an educational institution. It develops a comprehensive system of civic education in the school, which includes: criteria for assessing the civic education of schoolchildren and civil educational work carried out in educational institutions; the ideal of the future citizen; model of management in the process of civic education; modern model of civic school education; characteristics of the professional competence of a tolerant teacher; It develops pedagogical conditions for improving the process of civic education of schoolchildren at the present stage.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Проблемы гражданского воспитания в процессе развития личности школьника. Problems of civic education in the process of pupils' personality development.
   Uncontrolled Keywords: Пилавджян Геворг Оганесович, Pilavjyan Gevorg Hovhannes
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 29 Aug 2018 14:48
   Last Modified: 29 Aug 2018 14:48
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7571

   Actions (login required)

   View Item