Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Բլանկետային դիսպոզիցիաներով կոռուպցիոն հանցագործույթունների որակման առանձնահատկությունները (իրավահամեմատական վերլուծություն)

Այվազյան, Արամ Ժորիկի (2018) Բլանկետային դիսպոզիցիաներով կոռուպցիոն հանցագործույթունների որակման առանձնահատկությունները (իրավահամեմատական վերլուծություն). PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (33Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb) | Preview

   Abstract

   Կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ պայքարի հիմնախնդրի արդիականությունը պայմանավորված է գլխավորապես նրանով, որ դրա լուծված չլինելու հիմնական բացասական հետևանքներից մեկը իրավունքի սոցիալական արժեքի կորուստն է: Այդպիսի իրադրությունում իրավական համակարգն ի զորու չի լինում պաշտպանել մարդու և քաղաքացու օրինական շահերը. այն սկսում է ծառայել որպես գործիք առանձին անձանց պահանջմունքների բավարարման համար, ինչը հանգեցնում է իրավունքի բարոյական արժեզրկմանը: Որպես սոցիալական երևույթ` կոռուպցիան պայմաններ է ստեղծում սեփական վերարտադրության համար, այն բացասաբար է ազդում ապագա սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունների համակարգի վրա: Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետական կառավարման արդյունավետության ապահովման ու բարձրացման կարևորագույն նախապայման է: Այդ գիտակցմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ճանաչվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության գերակա ուղղություններից մեկը: Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության համաձայն ազգային անվտանգության ներքին սպառնալիքներից է պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության նվազումը, դատաիրավական համակարգի նկատմամբ վստահության պակասը: Հաստատութենական (ինստիտուցիոնալ) բարեփոխումները միտված են ժողովրդավարական պետության զորացմանը, պետական կառավարման մարմինների արդյունավետ գործունեության, դատական իշխանության անկախության և անաչառության ապահովմանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիարժեք կայացմանը, որոշումների նախապատրաստման և վերահսկողության գործընթացներում քաղաքացիական հասարակության դերի բարձրացմանը, կոռուպցիայի, մասնավորապես՝ կաշառակերության դեմ պայքարի ուժեղացմանը: Միևնույն ժամանակ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ակտիվացման անվան տակ երբեք էլ չի կարելի հասկանալ, ասենք, քրեական գործերի քննության ընթացքում արհեստական, անհիմն մեղադրական կանխորոշումներով արտահայտված դրսևորումները: Դրա հետ մեկտեղ պետք է հաշվի առնել այն, որ կոռումպացված մարդիկ երբեք չեն առանձնացել երևակայության պակասով և նրանք միշտ կարող են ճանապարհ գտնել արգելքները շրջանցելու համար: Կոռուպցիոն հանցագործությունների առանձին դրսևորումներ են բլանկետային դիսպոզիցիաներ բովանդակող քրեաիրավական նորմերով նախատեսվածները: Մինչդեռ, հայրենական քրեական իրավունքի գիտության մեջ բլանկետային դիսպոզիցիաներով նկարագրվող կոռուպցիոն հանցագործությունների համալիր և ամբողջական հետազոտություն չի իրականացվել: Այդ պատճառով բաց են մնում այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են բլանկետային դիսպոզիցիաներով նկարագրվող կոռուպցիոն հանցագործությունների առանձնահատկությունները կոռուպցիոն հանցագործությունների կառուցվածքում, դրանց որակմանն առնչվող մի շարք վիճահարույց հարցերը, այդ հանցագործությունների օրենսդրական կարգավորման տեխնիկայի կանոնները, բլանկետային նորմերով վկայակոչվող նորմատիվ-իրավական ակտերի հետադարձ ուժի խնդիրը և այլն: Այդ հանգամանքներով էլ մասնավորապես պայմանավորված է հետազոտության թեմայի արդիականությունը: Борьба с коррупцией является важнейшей предпосылкой для обеспечения и повышения эффективности государственного управления. Осознавая это, борьба с коррупцией признана одним из приоритетов стратегии национальной безопасности Республики Армения. Отдельными проявлениями коррупционных преступлений являются преступления, предусмотренные уголовно-правовыми нормами, содержащими бланкетную диспозицию. Между тем, в науке отечественного уголовного права не проводилось полное и комплексное исследование коррупционных преступлений, описанных бланкетными диспозициями. Поэтому до сих пор остаются открытыми такие вопросы, как особенности коррупционных преступлений, описанных в бланкетных диспозициях в структуре коррупционных преступлений, правила техники их законодательного регулирования, проблема их обратной силы и т. д. Этими обстоятельствами и обусловлена актуальность предмета исследования. Несмотря на большое количество научных работ, посвященных уголовно-правовому характеру коррупционных преступлений, многие вопросы, связанные с законодательным регулированием и квалификацией коррупционных преступлений, особенно описанных с помощью бланкетных диспозиций, остаются не исследованными. Целью данного исследования является систематическое и тщательное изучение уголовно-правовых характеристик коррупционных преступлений, описанных бланкетными диспозициями, особенности их квалификации и предупреждения, а также представление предложений по законодательному регулированию и предупреждению коррупционных правонарушений, описанных в бланкетных диспозициях. В соответствии с этой целью были выделены следующие задачи исследования: определить концепцию и специфику бланкетной диспозиции; дать определение коррупционных преступлений с бланкетной диспозицией, их типов, указать на проблемы правоприменительной практики правоохранительных органов; определить особенности определения коррупционных преступлений с бланкетной диспозицией в отношении различных объектов; провести сравнительно - правовой анализ коррупционных преступлений с бланкетной диспозицией; сформулировать правила и особенности обратной силы правовых актов, связанных с бланкетными диспозициями для квалификации коррупционных преступлений; представить предложения по законодательному регулированию и предотвращению коррупционных преступлений с бланкетными диспозициями. The fight against corruption is an important prerequisite for ensuring and improving the effectiveness of public administration. Realizing this, the fight against corruption was recognized as one of the priorities of the national security strategy of the Republic of Armenia. Having a latent essence with different manifestations, in the public service and in the economy, corruption is similar to a cancer, spread of many metastasis, which if not prevented, not identified and not taken decisive measures, can put the entire body of society in a serious danger. But under the guise of intensifying the struggle could not be understood, for example, the manifestations of unfounded accusations. At the same time, a factor should be taken into consideration, directly expressed in the conclusions of international experts: "Corrupt people have never been distinguished by a lack of imagination, and they can always find a way to overcome barriers". A separate type of corruption crimes are crimes, provided for by criminal law norms containing blanket dispositions. Meanwhile, in the science of national criminal law, a full and complex study of corruption crimes, described by blanket dispositions was not carried out. Therefore, such issues as peculiarities of corruption crimes, described by blanket dispositions in the structure of corruption crimes, the rules of legislative technique of their legislative regulation, the problem of retroactivity of regulatory legal acts, quoted by blanket norms, and etc., remain unsolved until now. These circumstances also determine the relevance of the subject of research. Despite the large number of scientific papers related to the criminal law nature of corruption crimes, many issues related to the legislative regulation and qualification of crimes described especially through the blanket disposition remain unexplored. The purpose of this research is to systematically and thoroughly study the criminal-legal characteristics of corruption crimes described by blanket dispositions, the specifics of their qualification and prevention, as well as to provide proposals for legislative regulation and prevention of corruption crimes described in blanket dispositions. In line with this objective, the following research questions were raised: To define the concept and specifications of the blank disposition; To define corruption crimes with a blanket disposition, their types, to point out the problems of law enforcement practice; To identify features of qualification of corruption offences with a blanket disposition in relation to different objects; To conduct a comparative legal analysis of corruption crimes with the use of blanket dispositions; To formulate rules and features of retroactivity of the legal acts, quoted by blanket dispositions for qualification of corruption crimes; To discuss current problems of prevention of corruption crimes with blanket dispositions; To provide proposals on legislative regulation and prevention of corruption crimes with blanket dispositions.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Особенности квалификации коррупционных преступлений с бланкетными диспозициями (сравнительно-правовой анализ). Features of corruption crimes by blanket dispositions (comparative legal analysis).
   Uncontrolled Keywords: Айвазян Арам Жорикович, Ayvazyan Aram
   Subjects: Law
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 06 Sep 2018 10:45
   Last Modified: 06 Sep 2018 10:45
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7602

   Actions (login required)

   View Item