Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մեդիան և քաղաքական տեխնոլոգիաները ՀՀ լրատվադաշտի օրինակով)

Ծատրյան, Հարություն Զավենի (2018) Մեդիան և քաղաքական տեխնոլոգիաները ՀՀ լրատվադաշտի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

[img]
Preview
PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

Download (372Kb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Thesis)
  Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.

  Download (1560Kb) | Preview

   Abstract

   Ատենախոսությունը նվիրված է մեդիայի և քաղաքական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությանը, մեդիա և քաղաքականություն կապին, ՀՀ լրատվադաշտի վերջին տարիների զարգացման և քաղաքական տեխնոլոգիաների ակտիվ կի¬րառության արդյունքում այնտեղ նկատվող առանձնահատկություններին և օրինաչափություններին։ Ժամանակակից մեդիան քաղաքական սուբյեկտներին՝ կուսակցություններին ու գործիչներին, դաշինքներին, տալիս է հսկայական պոտենցիալ ունեցող հաղորդակցական հարթակներ և նոր հնարավորություններ։ Քաղաքական տեխնոլոգիաներն այսօր առավել քան սերտաճել են մեդիային և առաջարկում են տեխ¬նոլոգիական այնպիսի մոտեցումներ, որոնք փորձում են հնարավոր քիչ ռեսուրս¬ների օգտագործմամբ հասնել առավելագույն արդյունքի։ Ստեղծված իրավիճակում քաղաքական հաղորդակցության համար պատասխանատուներն արագորեն փոխել են մարդկանց դիմելու ձևերը՝ չսպասելով, թե ընտրողներն անմիջա¬պես կանցնեն իրենց կողմը կամ կհայտնեն թեկնածուին սատարելու մասին։ Մեդիայում քաղաքական տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ փորձ է արվում հնարավորինս շուտ վաճառել քաղաքական «արտադրանքը», սակայն ժամանակակից ԶԼՄ-ների համակարգը, որտեղ շատ արագ տեմպերով աճում է հատկապես առցանց հաղորդակցությունը, այլևս միմիայն «քվեի որս» չպետք է ենթադրի։ Այլ մոտեցումների ժամանակաշրջան է։ Ժամանակակից մեդիան վեր¬ջին տասնամյակում բազմաբնույթ, կարևոր փոփոխությունների փուլով է անցել. տեղեկատվական-հաղորդակցական նորագույն տեխնոլոգիաների ի հայտ գալը բերել է նկատելի առանձնահատկությունների ձևավորման՝ առանց որոնց հաշվի առնելու քաղաքական տեխնոլոգիաների կիրառումը մեդիայում կարող է բերել նաև հակառակ ազդեցության՝ ոչ ցանկալի արդյունքների և անդառնալի հետևանքների։ Տեխնոլոգիական զարգացումը բերել է նաև քաղաքական ինստիտուտների փոփոխություն։ Վերափոխված մեդիայի, քաղաքական տեխնոլոգիաների ուժեղացած դերակատարման և քաղաքականության մեջ դրանց կիրառման անհրա-ժեշտությունը նոր իրականություն է ի հայտ բերել, որը տարածվում է համաշ¬խարհային մասշտաբով։ Այն ներառում է նաև Հայաստանը, որտեղ քաղաքական իրականությունն արտահայտված է քաղաքական մշակույթի քիչ զարգացվածությամբ և քաղաքական հաղորդակցության՝ ԶԼՄ-ների միջոցով իրականացման բազմաթիվ առանձնահատկություններով։ Հայաստանում մեդիայի զարգացման ժամանակակից փուլը բերել է որոշակի խնդիրներ և ընդգծել նոր միտումներ։ Ատենախոսության թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է ժամանակակից փուլում մեդիայի և քաղաքական տեխնոլոգիաների քաղաքական գործընթացների կազմակերպման և կառավարման ոլորտ ակտիվ մուտքով. փոխվել է ՀՀ լրատվադաշտի և միջազգային մասշտաբով ժուռնալիստական գործունեության էությունը, նկատվում են նոր միտումներ, որոնք համաշխարհային ընդգըր-կում ունեն, սակայն վերոնշյալը համակարգված և ուսումնասիրված չէ։ Հայաստանում վերջին տասնամյակում կապի և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիա¬ների ոլորտը բուռն կերպով զարգացել է՝ նպաստելով տեղեկատվական-հաղորդակցական նոր տեխնոլոգիաների ներդրմանն ինչպես ավանդական, այնպես էլ նոր մեդիայում։ Ներկայում ՀՀ-ում անցումային փուլ է. թվային հեռուստա-ռա¬դիոհեռարձակումն արդեն իրականություն է, արագորեն զարգանում է ցանցային ԶԼՄ-ների դաշտը, ի հայտ են եկել բազմաթիվ հնարավորություններ և մեդիահարթակներ, որոնք նաև հարուցել են մի շարք խնդիրների առկայություն։ Հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջացել գիտականորեն արձանագրելու վե¬րոնշյալ փոփոխությունները և մատնանշելու հետագա զարգացման միտումները, հեռանկարը։ Ատենախոսության թեման լիարժեք հնարավորություն է տալիս գիտաքննորեն անդրադառնալու ՀՀ լրատվադաշտին, արձանագրելու դրանում տեղ գտած մի շարք նոր միտումներ, մատնանշելու քաղաքական տեխնոլոգիաների կիրառման փորձերը և զարգացման փուլում գրանցված արդյունքները՝ ընդգծելով, թե ինչ տեղ և դեր ունի արդի ԶԼՄ-ների համակարգը, քաղաքական տեխնոլոգիաների կիրառման առումով ինչպես է այն իբրև միջնորդ հանդես գալիս, ինչպիսին է համաշխարհային ու տեղական մեդիայի զարգացման և քաղաքական տեխնոլոգիաների հետ փոխգործակցության հեռանկարը։ Ատենախոսության օբյեկտը մեդիայի և քաղաքական տեխնոլոգիաների նոր կապն է, լրատվամիջոցների՝ քաղաքական տարբեր գործընթացների, այդ թվում՝ համապետական նշանակության ընտրությունների ժամանակ նպաստելու տա¬րաբնույթ քաղաքական ծրագրերի, գործիչների, ուժերի, կուսակցությունների և ընտրողների միջև երկխոսություն հաստատելու, քվեարկության փուլում որոշակի վերաբերմունք ձևավորելու համար։ Հետազոտության առարկան ժամանակա¬կից մեդիան և այնտեղ կիրառվող քաղաքական տեխնոլոգիաներն են, առաջ բերված արդի հիմնախնդիրները, որոնք մասնագիտական ուսումնասիրության կարիք ունեին՝ հաշվի առնելով վերջին տարիներին նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացմամբ ի հայտ եկած նորամուծությունները։ Ատենախոսության գիտական նորույթն այն է, որ առաջին անգամ միջգիտակարգային մակարդակում՝ լրագրագիտական, քաղաքագիտական, հոգեբանական և սոցիոլոգիական իրողությունների հաշվառմամբ, ի մի է բերվել վերջին տասնամյակում աշխարհում և Հայաստանում ժամանակակից մեդիայում արձանագրված փոփոխությունը, որն ունի կիրառական ազդեցություն քաղաքական գործընթացների կազմակերպման և կառավարման տեխնոլոգիական մոտեցում¬ների՝ քաղաքական տեխնոլոգիաների ձևերի վրա։ Բազմամակարդակ, լայն ընդգըրկումով կատարված ուսումնասիրությամբ վերհանվել են համաշխարհային և հայաստանյան ԶԼՄ-ներում տեղի ունեցած փոխակերպումները, որոնց ազդեցությունը կրել է հասարակությունը։ Թեմայի մշակվածության աստիճանը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ համաշխարհային մեդիաոլորտի ուսումնասիրության ասպարեզում այնքան էլ բարձր չէ. մեդիայի և քաղաքական տեխնոլոգիաների արդի կապի և փոխազդե-ցության վերաբերյալ չկան ոլորտային ամբողջական ուսումնասիրություններ։ Թեմայի հետազոտությունը ժամանակակից է ոչ միայն ժուռնալիստիկայի, այլև քաղաքագիտության, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության և անգամ փիլիսոփայու¬թյան համար։ Համացանցի արագ տարածումը, մեդիայի դերակատարման փո¬խակերպումը և դրա ազդեցությունը քաղաքական գործընթացների վրա մեդիան հետազոտողների ուշադրության կիզակետում է, որոնց ամփոփ հետազոտությունների համար ժամանակ է անհրաժեշտ։ Եթե համաշխարհային առումով հետազոտողների կողմից ակտիվ փորձեր արվում են, ապա Հայաստանի պարագայում մեդիադաշտի ժամանակակից փու¬լի և քաղաքական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունը թերի է։ Որոշ մասնա¬գիտական կազմակերպություններ խնդրո առարկա ժամանակաշրջանում՝ վեր¬ջին տասնամյակում, ՀՀ լրատվադաշտի, Հայաստանում մեդիայի արդի փուլի, քաղաքական տեխնոլոգիաների կիրառության և քաղաքական գործընթացնե¬րում դրանց առկայության վերաբերյալ անցկացրել են հաշված, հատուկենտ ու-սումնասիրություններ, հանրային կարծիքի վերաբերյալ հարցումներ, մշտադիտարկումներ, ամփոփումներ ու վերլուծություններ։ Մասնավորապես, Հայաստա¬նի «Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի» (CRRC) կողմից ամեն տարի իրականացվող «Կովկասյան բարոմետր» ծրագրի շրջանակում ՀՀ քաղաքացիները ներկայացրել են վստահության աստիճանը հայաստանյան լրատվա¬միջոցներին ։ ԶԼՄ-ների ազդեցությունը քաղաքացիների վրա ներկայացված է «Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցեր 2015-16» ամփոփ հետազոտությամբ, որի արդյունքները, սակայն, լիարժեք չեն, քանի որ տրված է միայն օգտագործման հաճախականության վերաբերյալ եզրահանգում ։ Диссертация посвящена изучению медиа и политических технологий, отношениям между СМИ и политикой, основным особенностям и закономерностям, наблюдаемым в результате недавнего продвижения средств массовой информации РА и активного использования политических технологий. Современные СМИ предоставляют политическим организациям (партиям и политикам, альянсам) интерактивные платформы связи с большим потенциалом и новыми возможностями. Сегодня политические технологии более чем сливаются со средствами массовой информации и предлагают технологически ориентированные подходы, направленные на достижение максимальных результатов с меньшим количеством ресурсов. В сложившейся ситуации эксперты в области политической коммуникации быстро изменили свой подход к людям, не ожидая, что избиратели перейдут на их сторону или немедленно поддержат. При активном использовании политических технологий в средствах массовой информации предпринимается попытка как можно скорее продать политические «продукты», но современная система средств массовой информации с быстрым развитием онлайн-связи уже не может означать «охоту за голосами». Наступила эпоха новых подходов. Современные СМИ за последнее десятилетие прошли через ряд важных изменений: появление новых информационных и коммуникационных технологий привело к заметным особенностям. Если не принимать их во внимание, то использование политических технологий в средствах массовой информации может привести к неблагоприятным последствиям, нежелательным результатам и необратимым последствиям. Технологическое развитие также привело к изменениям в политических институтах. Трансформированные СМИ, сильная роль политических технологий и необходимость применения их в политике выявили новую реальность, которая расширяется в глобальном масштабе. Новая реальность также достигла Арме¬нии, где политическая система выражается через эмбриональную политическую культуру и многие особенности медиа-ориентированный политического обще¬ния. Современный этап развития СМИ в Армении вызвал некоторые проблемы и высветил новые тенденции. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, рекомендаций и списка использованной литературы. Во введении обосновывается необходимость диссертационного исследования, выбор и актуальность темы, научная новизна, предмет, цели и задачи. В первой главе, озаглавленной "Процесс формирования современных медиа в контексте развития информационных и коммуникационных технологий", анализируются основные характеристики и особенности средств массовой информации. Глава разделена на два подзаголовка, в которых представлены различные изменения в журналистике за последнее десятилетие. Большая часть посвящена современным средствам массовой информации, ее развитию в Армении и роли СМИ в жизни армянского общества. Вторая глава, озаглавленная "Политические технологии и медиатизация политических процессов", подробно обсуждает влияние политических технологий на различные политические процессы. Глава разделена на два подзаголовка, в которых представлена политическая коммуникация и особенности ее современного проявления через новые медиа и интернет. Заключительная третья глава, озаглавленная "Особенности применения политических технологий в средствах массовой информации РА", анализирует основные характеристики и особенности политической рекламы, политических PR-инструментов и технологий, а также политический имидж через материалы, представленные в новостных СМИ Армении. В заключении представлены основные обобщения и выводы, рекомендаций, а также-список литературы. The dissertation is devoted to the study of media and political technologies, the relation between media and politics, the main peculiarities and regularities observed as a result of the recent advancement of the news media of RA and the active use of political technologies. The contemporary media gives political entities (parties and politicians, alliances) interactive communication platforms with great potential and new opportunities. Today the political technologies have more than merged with the media and offer technology-focused approaches that seek to achieve the maximum results using fewer resources. In the current situation, political communication experts have quickly changed their way of addressing people, not expecting voters to come over to their side or to support a candidate immediately. With the active use of political technologies in the media, an attempt is made to sell political "products" as soon as possible, but the modern mass media system, with online communication growing rapidly, can no longer imply the "vote hunt". The age of novel approaches has come. The contemporary media has passed through a number of important changes in the last decade: the advent of new information and communication technologies has led to noticeable peculiarities. Without taking these into account those changes, the use of political technologies in the media can lead to adverse effects, undesirable outcomes, and irreversible consequences. Technological development has also led to changes in political institutions. The transformed media, the strong role of political technologies and the need to apply them in politics have revealed a new reality that expands on a global scale. New reality reached also to Armenia, where the political field is expressed through embryonic political culture and many features of media-assisted political communication. The modern stage of media development in Armenia has brought about some problems and highlighted new trends. The dissertation includes the introduction, three chapters, a conclusion with main theses, recommendations, and bibliography.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Медиа и политические технологии (на примере новостных СМИ РА). The media and political technologies (as exemplified by the news media of RA).
   Uncontrolled Keywords: Цатрян Арутюн Завенович, Tsatryan Harutyun
   Subjects: Pedagogy
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 27 Sep 2018 10:04
   Last Modified: 27 Sep 2018 16:14
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7664

   Actions (login required)

   View Item