Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Մարզային մակարդակում բուժօգնության որակի ապահովման և կառավարման առանձնահատկությունները (Շիրակի մարզի օրինակով)

Չոփիկյան, Արմինե Սամվելի (2018) Մարզային մակարդակում բուժօգնության որակի ապահովման և կառավարման առանձնահատկությունները (Շիրակի մարզի օրինակով). PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img]
Preview
PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (24Mb) | Preview
  [img]
  Preview
  PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb) | Preview

   Abstract

   ՀՀ առողջապահական համակարգն ապրում է զարգացման նոր փուլ, որում առավել կարևորվում են ապահովագրական բժշկության ներդրման հնարավորությունները և բուժօգնության որակի (ԲՕՈ) ապահովմանն ու բարելավմանն ուղղված գործընթացները: Բուժօգնության որակի հսկողության արդյունավետ համակարգերի ձևավորումը այսօրվա առողջապահական համակարգի գերակա հիմնախնդիրներից է (Стародубов В.И., с совт., 2007; Щепин О.П., Дятлов В.Ю., 2012; Вялков А.И., с совт., 2016): Բնակչությանը բժշկական ծառայությունների մատուցման արդյունավետ համակարգի ստեղծման համատեքստում կարևորվում է տարածաշրջանային մակարդակում բժշկական ծառայությունների մատուցման օպտիմալ համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը (Костырин Е.В., 2013): Վերջին տարիներին, ժամանակակից տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ, ավելի մեծ նշանակություն է տրվում կյանքի որակի (ԿՈ) ուսումնասիրությանը նվիրված հետազոտություններին, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս գնահատել պացիենտի առողջական վիճակը և ցուցաբերված բուժօգնության արդյունավետությունը: Այս առումով, ԿՈ-ի գնահատման մեթոդաբանության կիրառումը որպես նոր գործիք ավելի լիարժեք կարող է դարձնել բուժօգնության որակի բաղադրիչների օբյեկտիվ գնահատումը (Page T.E., et al., 2017): Այս ամենը պայմանավորում է հետազոտության արդիականությունը: Շիրակի մարզում ազգաբնակչությանը ցուցաբերված բուժօգնության որակի ապահովման առանձնահատկությունների ուսումնասիրության հիման վրա մշակել ԲՕՈ-ի ապահովման համակարգի մոդել: Ուսումնասիրել և վերլուծել Շիրակի մարզի ազգաբնակչության առողջության և առողջապահության հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 2012-2015թթ. ժամանակահատվածում: Ուսումնասիրել և գնահատել Շիրակի մարզում կատարված առողջապահական ծախսերի արդյունավետությունը և ֆինանսական հոսքերը 2012-2015թթ. ժամանակահատվածի համար: Ուսումնասիրել և գնահատել մարզային մակարդակում բժշկական ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ պայմանները, ծավալներն ու կառուցվածքը, ֆինանսական մատչելիությունը 2012-2015թթ. Ժամանակահատվածի համար: Գնահատել Շիրակի մարզի բնակչության բուժօգնության բավարարվածության մակարդակը: Վերլուծության ենթարկել մարզային մակարդակում բժշկական ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը` դրանք համեմատության մեջ դնելով ցուցաբերված բժշկական ծառայությունների և բնակչության հիմնական առողջական ցուցանիշների հետ: Գնահատել Շիրակի մարզի բնակչության կյանքի որակը միջազգային SF-12 հարցաթերթի օգնությամբ և հիմնավորել կիրառման հնարավորությունը որպես նոր գործիք ԲՕՈ-ի գնահատման համար: Գնահատել սրտամկանի ինֆարկտով և կրծքահեղձուկով հիվանդների ԿՈ-ը կիրառելով միջազգային Սիեթլյան, քրոնիկ սրտային անբավարարությամբ ուղեկցվող արյան շրջանառության համակարգի հիվանդների ԿՈ-ը՝ Մինեսոթյան, ինչպես նաև բրոնխիալ ասթմայով և թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությամբ հիվանդների ԿՈ-ը՝ «Սուրբ Գևորգ» հոսպիտալի շնչառական թեստերի օգնությամբ: Հաշվի առնելով մարզային մակարդակում ԲՕՈ-ի ապահովման և կառավարման առանձնահատկությունները՝ մշակել ԲՕՈ-ի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների համալիր մոտեցումներ: Система здравоохранения РА находится в новом этапе развития, в котором подчеркивается важность внедрения страховой медицины и повышения качества предоставляемой медицинской помощи. Цель исследования - на основе изучения особенностей обеспечения качества медицинской помощи (КМП) населению Ширакского марза разработать модель системы обеспечения КМП. Впервые на уровне марза был проведен сравнительный анализ государственной бюджетной программы, заболеваемости, доступности и распределения ресурсов здравоохранения. Были оценены основные закономерности качества жизни (КЖ) пациентов с заболеваниями системы кровообращения и органов дыхания. В целях повышения качества и доступности медицинской помощи на марзовом уровне и повышения эффективности использования ресурсов здравоохранения рекомендуется применять критерии КЖ. Исследование проводилось в 11 амбулаторно-поликлинических и 5 больничных учреждений марза. В рамках исследования пациенты оценили удовлетворенность от результативного компонента КМП. Для оценки КЖ использовались 1 общий (The Short Form 12 - SF-12) и 3 специфические международные опросники (Seattle Angina Questionnaire – SAQ, Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire – MLHFQ, ST George’s Respiratory Questionnaire - SGRQ). На первом этапе исследования мы сотрудничали с Университетом Миннесоты и авторами международных опросников. Было получено разрешение на применение опросников в РА (Лицензионное соглашение № 6327-umn). На втором этапе исследования были созданы армянские варианты этих опросников. Разработка армянских вариантов в соответствии с международными требованиями прошла необходимые этапы. Показатели заболеваемости и смертности от болезни системы кровообращения и органов дыхания в Ширакском марзе высокие по сравнению со средней республиканской. Существует ряд вопросов, связанных с объемом и доступностью услуг, предоставляемых населению марза. Чтобы обосновать влияние на качество и доступность медицинской помощи в Ширакском марзе был применён метод кластерного анализа. Результаты показали, что наибольшее влияние на всех компонентов качества медицинской помощи оказали болезни системы кровообращения и органов дыхания. По результату метода прогнозирования, к 2020 году уровень заболеваемости от болезни системы кровообращения и органов дыхания вырастет соответственно на 82.3% и 55.5% по сравнению с 2012 годом. Анализ удовлетворенности населения медицинскими услугами показал, что уровень информированности населения о медицинском обслуживании и услугах является низким среди населения. The healthcare system of Republic of Armenia is in a new stage of development, which emphasizes the importance of introducing insurance medicine and improving the quality of provided medical care. The aim of investigation was to develop a model of the health care quality system on the basis of studying the characteristics of quality assurance of medical care of Shirak marz’s population. The scientific innovation of the work is first time using of comparative analysis at the regional level for the state budget program, morbidity, accessibility and distribution of funds, as well as were evaluated the main peculiarities of the quality of life (QoL) of patients with cardiovascular system and respiratory organs diseases. In order to improve the quality of medical care at the regional level and to improve the efficiency of used health resources, it is recommended to apply the QoL criteria. The study was conducted in 11 outpatient polyclinics and 5 hospitals in the Shirak marz. During the study, patient satisfaction was assessed as a resultative component of the quality of care. The QoL assessment was done by using of 1 general (The Short Form 12 - SF-12) and 3 specific questionnaires (Seattle Angina Questionnaire – SAQ, Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire – MLHFQ, ST George’s Respiratory Questionnaire-SGRQ). At the first stage of the study, we collaborated with the University of Minnesota and the authors of the international questionnaires. Permission was granted to apply the questionnaires in the Republic of Armenia (License Agreement No. 6327-umn). At the second stage of the study were created Armenian versions of the questionnaires. The developments of Armenian versions were done in accordance with international requirements passed the necessary stages. The rates of morbidity and mortality for the cardiovascular system and respiratory diseases in Shirak marz are high compared to the average Republican rates. There are a number of issues related to the volume and availability of services provided to the population of the Shirak marz. To justify the impact of various factors on the quality and availability of medical care in the Shirak marz, the cluster analysis method was used. The results showed that the greatest impact on all components of the quality of care had classes of cardiovascular system and respiratory organs diseases. According to the method of forecasting the morbidity rate of these diseases at 2020 compared to 2012 will grow by 82.3% and 55.5%, respectively. An analysis of the population's satisfaction with medical services showed that the level of awareness of the population about health services is low among the population.

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Особенности обеспечения и управления качества медицинской помощи на региональном уровне (на примере Ширакского марза). The peculiarities of maintenance and management of quality of medical care at the regional level (on the example of Shirak marz).
   Uncontrolled Keywords: Чопикян Армине Самвеловна, Chopikyan Armine
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 25 Oct 2018 11:54
   Last Modified: 25 Oct 2018 11:54
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/7822

   Actions (login required)

   View Item