Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Հիպօքսիկ-իշեմիկ էնցեֆալոպաթիայի կլինիկական ախտորոշման, գործիքային և մարկերներով հետազոտությունների համեմատական գնահատականը և բուժական տակտիկան նորածինների շրջանում

Գալստյան, Լիլիթ Սամվելի (2018) Հիպօքսիկ-իշեմիկ էնցեֆալոպաթիայի կլինիկական ախտորոշման, գործիքային և մարկերներով հետազոտությունների համեմատական գնահատականը և բուժական տակտիկան նորածինների շրջանում. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

[img] PDF (Thesis)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (18Mb)
  [img] PDF (Abstract)
  Available under License Creative Commons Attribution.

  Download (4Mb)

   Abstract

   Նորածինների հիպօքսիկ-իշեմիկ էնցեֆալոպաթիայի հիմնախնդիրը եղել և շարունակում է պահպանել նյարդաբանության, նեոնատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի բնագավառներում իրեն հատուկ գիտական, բժշկական և սոցիալական դերն ու նշանակությունը: Մանկական բնակչության հիվանդացության զգալի աճը ժամանակակից առողջապահության արդիական հիմնախնդիրներից է, որտեղ հատուկ տեղ է զբաղեցնում ԿՆՀ հիպօքսիկ իշեմիկ ախտահարումը: Յուրաքանչյուր տարի աշխարհում ծնվում է ԿՆՀ ախտահարումով 78 միլիոն երեխա, որի հիմնական պատճառը գլխուղեղի հիպօքսիկ-իշեմիկ ախտահարումն է՝ 47%: Ընդունված է, որ նորածինների ՀԻԷ բուժման համար մշակված մեթոդաբանության նպատակը նեյրոպրոտեկտիվ թերապիան է, ընդ որում ասֆիքսիայով ծնված երեխայի առաջին 6 ժամը թերապևտիկ պատուհան է նրանց օրգանիզմի կենսական կարևոր ֆունկցիաներն ապահովման տեսակետից, որի ընթացքում բուժական միջոցառումներն առավել արդյունավետ են գլխուղեղի բջիջների ապոպտոզի նվազեցման համար: ՀՀ-ում նորածինների ՀԻԷ որոշ ասպեկտներ ուսումնասիրել է Ադամյան Ս.Ֆ. (2012), մասնավորապես, նա անդրադարձել է նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի (ՆՍԷ) որոշման դերին բարձր ռիսկի խմբի հղիներից ծնված երեխաների հոգեշարժական խանգարումների դեպքում, ցույց է տվել, որ գոյութուն ունի ուղղակի կախվածություն հեստացիոն ախտաբանության առկայության, ԿՆՀ պերինատալ հիպօքսիկ ախտահարումների և այդ երեխաների հոգեշարժական խանգարումների միջև, ընդ որում, առավել տեղեկատվական է եղել ՆՍԷ ցուցանիշը, որը որոշվել է նորածինների պորտալարից վերցված արյունում: Ըստ հեղինակի տվյալների ՆՍԷ մակարդակը կորելացվում է հոգեշարժական արտահայտվածության խանգարումների աստիճանի հետ: Ելնելով վերը նշվածից, արդիական են նորածինների գլխուղեղի վնասման աստիճանը գնահատող, ՀԻԷ ախտորոշող, հիվանդության ելքը կանխագուշակող, բուժական, ինչպես նաև կանխարգելման նոր մեթոդների մշակելն ու ներդնելը: Հետազոտության նպատակն է բազմակողմանի և համալիր ուսումնասիրել հիպօքսիկ-իշեմիկ էնցեֆալոպաթիայի կլինիկական պատկերը, գործիքային հետազոտությունների արդյունքները, մարկերների տվյալները՝ գնահատելով կիրառված բուժման մեթոդի արդյունավետությունը: Ուսումնասիրել նորածինների հիպօքսիկ-իշեմիկ էնցեֆալոպաթիայի դերն ու նշանակությունը մանկական տարիքի պաթոլոգիայի ձևավորման հարցում: Ուսումնասիրել նեյրոսպեցիֆիկ մարկերների մակարդակներն (NSE, S-100) ու դինամիկան հասուն և անհաս նորածինների շրջանում դինամիկայում` բուժման ընթացքում: Ուսումնասիրել և գնահատել հիպօքսիկ-իշեմիկ էնցեֆալոպաթիայի ախտորոշման կլինիկական-գործիքային հետազոտությունների տվյալները հասուն և անհաս նորածինների շրջանում: Իրականացնել հիպոքսիկ-իշեմիկ էնցեֆալոպաթիայի կլինիկական պատկերի, ախտորոշման գործիքային հետազոտությունների տվյալների և մի շարք մարկերների ցուցանիշների համալիր բնութագրում և համադրման գնահատում: Ուսումնասիրել և հիմնավորել լակտուլոզայի դերը որպես հիպոքսիկ-իշեմիկ էնցեֆալոպաթիայով հասուն և անհասնորածինների բուժման արդյունավետ միջոց:Проблема гипоксически-ишемической энцефалопатии среди новорожденных была и продолжает иметь особую научную, медицинскую и социальную роль в области неврологии, неонатологии, акушерства и гинекологии. Каждый год во всем мире рождается 78 миллионов детей с повреждением центральной нервной системы, основной причиной которого является гипоксическая энцефалопатия мозга - 47%. Целью данного исследования является оценка эффективности применного метода лечения на основе изучения клинической картины, результатов инструментальных и маркерных исследований у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией. Изучить роль и значение гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных в формировании детской патологии. Изучить уровень специфических маркеров повреждения ЦНС (NSE, белок S-100) и динамику у доношенных и недоношенных новорожденных в процессе лечения. Изучить и оценить данные клинических и инструментальных исследований в диагностике гипоксически-ишемической энцефалопатии у доношенных и недоношенных новорожденных. Осуществить комплексную и сравнительную оценку клинической картины, данных инструментальной и маркерных исследований в диагностике гипоксически-ишемической энцефалопатии. Изучить и обосновать роль лактулозы как эффективного средства лечения у доношенных и недоношенных новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией. Для проведения исследования изучали истории болезни новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией, обследовавших и лечевших в университетской клинике «Мурацан» за 2012-2016 гг. Кроме этого, в нашем исследовании были включены еще 100 новорожденных - 23 недоношенных и 20 доношенных, которые страдали запором, которым педиатром была назначена 2,5 мл лактулоза один раз в день в течение 7-10 дней. Остальные 47 новорожденные запором не страдали и лактулозу не получали. В нашем исследовании мы использовали клинические, лабораторные, иммуноферментативные (опеделяли уровнь белка S-100 и нейроспецифической энолазы в сыворотке крови) и инструментальные методах (ЭЭГ, нейросонография, МРТИ и статистических методы (определили среднее арифметическое, среднюю ошибку, коэффициент Стьюдента, интенсивные показатели обращаемости новорожденных, удельный вес). The problem of hypoxic-ischemic encephalopathy among newborns has been and continues to maintain its special scientific, medical and social role in the field of neurology, neonatology, obstetrics and gynecology. Each year throughout the world 78 million children are born with central nervous system damage and the main cause is hypoxic brain encephalopathy - 47%. The purpose of our study is to examine the clinical picture of hypoxic-ischemic encephalopathy, instrumental research outcomes, multifaceted complex characteristics of marker data, and evaluate the effectiveness of the treatment method. To study the role and significance of newborns’ hypoxic-ischemic encephalopathy in the formation of children's pathology To study the level of neuron specific markers (NSE, S-100 protein) and dynamics among term and preterm neonates during the treatment. To study and evaluate the data of clinical and instrumental studies when diagnosing hypoxic-ischemic encephalopathy in term and preterm infants. To realize a complex description and assessment of the clinical picture, instrumental examination data and a number of marker indices in diagnosing hypoxic-ischemic encephalopathy. To study and substantiate the role of lactulose as an effective means of treatment in term and preterm newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy. In order to conduct the investigation we have included in our study the newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy, those who were diagnosed and treated in « Muratsan » University Hospital from 2012-2016. In our study were involved 100 newborns, of which 23 preterm and 20 term patients had constipation, for whom the pediatrician prescribed 2.5 ml lactulose once a day for 7-10 days. The newborns, included in the study, were consulted and monitored dynamically and were subject to a joint treatment under the supervision of a pediatric neurologist and a neonatologist. The clinical observations during our practice have shown that the effect of lactulose as a means of treatment of newborns suffering from hypoxic-ischemic encephalopathy and constipation has been quite effective not only for constipation but also in terms of reducing the expression of clinical manifestations of ischemia. Upon admission and discharge from the hospital in the blood serum of neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy and constipation we determined neuromarkers (S-100 protein and neuron specific enolase).

   Item Type: Thesis (PhD)
   Additional Information: Сравнительная оценка клинической диагностики, инструментальных и маркерных исследований и лечебной тактики у новорожденных с гипоксической-ишемической эмцефалопатии. Comparative characteristics of instrumental and marker researches, clinical diagnostics and approaches to treatment in hypoxic ischemic encephalopathy among newborns.
   Uncontrolled Keywords: Галстян Лилит, Galstyan Lilit
   Subjects: Medicine
   Divisions: UNSPECIFIED
   Depositing User: NLA Circ. Dpt.
   Date Deposited: 15 Dec 2018 10:18
   Last Modified: 08 May 2019 14:09
   URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/8381

   Actions (login required)

   View Item