Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Քաղաքական փաստարկները Դարաբաղյան հիմնախնդրի փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում

Փաշայան, Հրայր Աբրիկի (2015) Քաղաքական փաստարկները Դարաբաղյան հիմնախնդրի փաստաթղթերում և կարգավորման գործընթացում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դրաստամատ Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ .

[img] PDF (Abstract)
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (345Kb)

  Abstract

  Թեմայի արդիականությունը: Արդի աշխարհում սեփական իրավունքների և շահերի պաշտպանության հիմնական ուղիներից ու միջոցներից մեկը ընտրած դիրքորոշումը պնդելու ունակությունն է: Դիմացինին համոզելու կարևորագույն միջոցը, որի վրա հենվում է շահագրգռված կողմը իր նպատակին հասնելու համար, փաստարկումն է: Հասարակության զարգացմանը զուգընթաց մարդկանց գիտակցության մեջ օրեցօր ամրապնդվում էայն մտածելակերպը, որ քաղաքական, սոցիալական և ընդհանրապես ամեն տիպի հարցերի լուծման լավագույն եղանակը երկխոսությունը, համոզումն ու հիմնավորումն է, այլ ոչ թե ուժն ու բռնությունը: Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ Ղարաքաղյան հակամարտությունը դեռևս կարգավորված չէ և այդ ուղղությամբ իրականացվող դիվանագիտական քայլերում (բանակցություններ, հանդիպումներ, գագաթնաժողովներ և այլն) որոշիչ դերակատարում ունեն քաղաքական փաստարկները, որտեղ նրանք դառնում են քաղաքագետ-դիվանագետի հիմնական զենքը, և որոնց «հակամարտության» մեջ էլ, ըստ էույթան, գտնվում է խնդրի լուծման այս կամ այն տարքերակը: Հակամարտության խաղաղ և արդար կարգավորման հարցը դրված է ՀՀ արտաքին քաղաքականության և ազգայյն անվտանգության ռազմավարության առանցքում, որը ենթադրում է հիմնախնդրի կապակցությամբ ընդունված փաստաթղթերի հանգամանալից ուսումնասիրություն, նոր զարգացումների դիտակետից դրանցում առկա պատմա-իրավական ու քաղաքական փաստարկների վերագնահատում ու վերաիմաստավորում: Հետազոտության օբյեկտն ու առարկան: Սույն հետազոտության օբյեկտը Դարաբաղյան հիմնախնդդին անմիջականորեն առնչվող բանայի փաստաթղթերի ուսումնասիրությունն ու հետազոտությունն է' դրանցում առկա քաղաքական փաստարկների վերհանման ու գնահատման նպատակով: Հետազոտույթյան առարկան' Դարաբաղյան հակամարտությանն է: Հետազոտության ժամանակագրական շրջանակները: Ատենախոսությունը ժամանակագրական առումով ընդգրկում է 1918-1994 թվականները' Դարաբաղյան հիմնախնդրի սկզբնավորումից մինչև 1994 թվականի Բուդապեշտի գագաթնաժողովն ընկած ժամանակահատվածը: Քննարկվող ժամանակահատվածում վերածվել են հիմնախնդրի առնչույթյամբ ընդունված բանալ փաստաթղթերը, ներկայացվել դրանցում առկա քաղաքական փաստարկները և լուսաբանվել դրանց ընդունման քաղաքական շարժառիթները: Քանի որ ատենախոսության առաջին գլուխը նվիրված է էթնոքաղաքական հակամարտությունների կարգավորման գործընթացում քաղաքական, իրավական և պատմական փաստարկների ներքին կապերին, խնդիրն ավելի ընկալել դարձնելու նպատակով անդրադարձել ենք նաև հակամարտության կարգավորման կապակցությամբ տարբեր ժամանակներում ընդունված փաստաթղթերի: Հետազոտույթյան ընդհանուր մեթոդաբանությունը և եղանակները: Ատենախոսությունը շարադրված է արխիվային խայթերի, հիմնախնւդւով զբաղվող վերլուծաբանների, քաղաքագետների, վերլուծական կենտրոններում հրապարակված ժողովածուների, պարբերական մամուլի ուսումնասիրության հիման վրա: Աշխատանքում կիրառվել են հետազոտման ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից մեթոդներ: Основной целью диссертации является выявление политических аргументов, содержащихся в ключевых документах по Карабахской проблеме. Выбор темы обусловлен важностью этих аргументов в переговорном процессе урегулирования конфликта. В текстах и подтекстах касающихся проблемы документов имеется ряд политических аргументов, которые напрямую или косвенно указывают на истинные мотивы их принятия, раскрытие которых критически важно для их адекватного понимания. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, определяются цели и задачи, показана научная новизна, даны краткие описания научных достижений в области исследования. Первая глава диссертации - “Внутренняя связь политических, юридических и исторических аргументов в процессе урегулирования этнополитических конфликтов” состоит из трех подразделов, в которых обосновывается идея ОВ определяющей роли политических аргументов для международного сообщества и представляющих его мировых держав в процессе признания самоопределившихся республик. Эти аргументы имели и ныне имеют решающую роль в том числе и в процессе урегулирования Карабахского конфликта. Вот почему знание политических аргументов, которые лежат в основе исторических, юридических и политических документов, необходимо, а их эффективное применение является важным условием для достижения поставленных целей в переговорном процессе, где они становятся основным оружием дипломата профессионала. Вместе с тем рассматривается вопрос о взаимосвязи и взаимообусловленности политических, юридических и исторических аргументов в урегулировании этнополитических конфликтов. Поэтому анализируя политические аргументы, в диссертации параллельно рассматриваются “сопровождающие” их исторические и юридические аргументы, в качестве средств обоснования или дополнения первых. Вторая глава работы - “Политические аргументы в ключевых документах Карабахской проблемы” состоит из четырех подразделов, где дается нацеленный на раскрытие политических аргументов анализ важнейшие документов периода 1918-1991 гг. (с начала конфликта до формирования двух республик - Азербайджанской Республики (АР) и Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на территории бывшей Азербайджанской Советской Социалистической Республики (АзССР). Изучение ключевых политико-правовых документов, касающихся международно-правовых аспектов Карабахского конфликта досоветского периода, четко свидетельствует о том, что в короткий период существования Азербайджанской Демократической Республики Нагорный Карабах не выл под ее юрисдикцией, как это сейчас пытается представить азербайджанская пропаганда, а являлась фактически самостоятельной политико-административной единицей. Что касается международного сообщества, то оно в 1918-1920 гг. рассматривало Нагорный Карабах как спорную территорию. In today's world, one of the main ways to protect the own rights and interests is the ability to defend the own position. The important way of beliefs that relies on stakeholders in the protection of their rights and interests, is the argument. The aim of the thesis is the revelation of existing political arguments in Karabakh problem key documents and settlement process. The choice of the theme is due to the importance of political arguments in the conflict resolution process. In the texts or contexts of the documents that are related to the problem, there are a number of political arguments that directly or indirectly show the real reasons of their adoption. The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, bibliography and appendix. In the introduction it is substantiated the actuality of the theme, the object and subject of study, there are mentioned the chronological frameworks and methodological features, formulated the goals and objectives of the thesis, characterized the level of academic preparedness and the source basis of the issue, and represented the scientific novelty of the thesis and its theoretical and practical significance. The first chapter of the thesis "Intrinsic connection between political, legal and historical arguments in the regulation process of ethno-political conflicts" consists of three sub-headings, and it is substantiated, that the political arguments (together with the existence of legal, historical, economic and other arguments) play a decisive role in the process of recognition of the republics that are self- proclaimed by the international communities, and first and foremost by the large states representing that community. These arguments have had and continue to have a decisive role in the Karabakh conflict regulation process. That is why the knowledge of existing political arguments of the key political and legal documents is needed and their practical application is an important precondition for adequate representation of the issue in its appropriate legal and political aspects during the negotiations to resolve the conflict, where they become the main weapon of the diplomat-politician. At the same time it is shown that the political, legal and historical arguments are mutually connected with each other. Therefore, referring to the political arguments in the thesis there are mentioned the historical and legal arguments ongoing "in parallel" with them, as a way to justify the first ones. The second chapter, "Political arguments in the key documents of the Karabakh problem" consists of four sub-headings. Here we analyzed the most important documents relating to the problem from its beginning (in 1991) till the formation of two states - Azerbaijani Republic and Nagorno Karabakh Republic (in 1991) in the territory of former Azerbaijani SSR representing the political arguments existing in their texts and contexts. The research of the key political and legal documents relating to the international legal status of Nagorno-Karabakh in pre-Soviet period and the existing political documents clearly indicate that during the short period of independence of Azerbaijan Democratic Republic Nagorno-Karabakh has never been under its jurisdiction as it nowadays tries to present the Azerbaijani propaganda, but it was a separate unit, and the international community considered Nagorno-Karabakh as a disputed territory in 1918-1920.

  Item Type: Thesis (PhD)
  Additional Information: Политические аргументы в документах и в процессе урегулирования Карабахской проблемы. Political arguments in the documents and in the regulation process of Karabakh problem.
  Uncontrolled Keywords: Пашаян Граир, Pashayan Hrayr
  Subjects: Political Science
  Divisions: UNSPECIFIED
  Depositing User: NLA Circ. Dpt.
  Date Deposited: 08 Feb 2019 15:03
  Last Modified: 08 Feb 2019 15:03
  URI: http://etd.asj-oa.am/id/eprint/8890

  Actions (login required)

  View Item