Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Chemistry"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | А | Б | В | Г | Д | Е | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Э | Я | Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Թ | Ի | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Յ | Ն | Շ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Ր | Փ | Ք
Number of items at this level: 320.

Բաղդասարյան, Գրիգոր Երվանդի (2015) Ինուլազ ֆերմենտի անջատումը Taraxacum officinale Wigg խատուտիկի արմատներից և նրա որոշ ֆիզիկաքիմիական և կինետիկական հատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Ագապի Գևորգի (2014) Առնետի լյարդի և ուրցագեղձի բջիջների կորիզային կառուցվածքներում լիպիդների բաղադրության փոփոխությունները ցիսպլատինի in vivo ազդեցության ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Թամարա Նվերի (2014) Առնետի լյարդի արգինազի դարձելի ինակտիվացման առանձնահատկությունները ցածր pH-ի պայմաններում և ԷԴՏԱ-ի ազդեցությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

А

Абовян, Лариса Суреновна (2003) Закономерности активированного горения и самораспространяющийся высокотемпературный синтез бинарных и композиционных порошков WC, TiN, TiN-TiC, SiC-AL₂O₃. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяня НАН РА .

Авакян, Арменуи Павликовна (2013) Синтез и превращения новых биологически активных арилалифатических аминокетонов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Авакян, Карине Ханаевна (2002) Органический основной краситель риванол как аналитический реагент для экстракционно-абсорбциометрического определения микроколичеств платины, и золота. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Аветисян, Анаит Мишаевна (2006) Влияние диоксида серы на окисление метана и его химическое превращение в цепном сопряженном процессе. PhD thesis, НАН РА химической физики им. А. Б. Налбандяна.

Аветисян, Карине Самвеловна (2005) Некоторые синтезы на базе промышленных арилтрихлорметилкарбинолов. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Адамян, Цовинар Александровна (2012) Кинетика высокотемпературных диффузионных процессов азотирования тантала и азотирования и карбидизации ниобия. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяня НАН РА .

Азизян, Арсен Сережаевич (2013) Спектральное исследование низкотемпературного взаимодействия оксида азота (II) с порфиринатами ряда переходных металлов. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Азнаурян, Микаэл Георгиевич (2011) Молекулярные взаимодействия в водных растворах ДНК в присутствии сульфоксидов и сульфонов. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Айдинян, София Вардгесовна (2013) Восстановление кислородных соединений молибдена комбинированными восстановителями и получение молибдена и его карбида в режиме горения. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Айоцян, Саркис Самвелович (2010) Карбоциклизация при реакции шиффовых оснований алкиламинов с β-дикарбонильными соединениями. Двух-и трехкомпонентные ситезы производных 5-N-алкиламино-4-циклогексен-1-олов. PhD thesis, НАН Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии .

Айрапетян, Лилит Валерьевна (2013) Катализируемая основанием внутримолекулярная циклизация солей аммония, содержащих 3-арил(или-алкенил) пропин-2-ильную группу, наряду с различными π²-фрагментами и водно-щелочное расщепление продуктов циклизации. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Айрапетян, Лусине Сергеевна (2020) Изменение структурных характеристик катионного полиэлектролита в широком диапазоне pH, флокуляция и обезвоживание реальных дисперсных систем. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Айрапетян, Сергей Суренович (2012) Гибридные кремнеземные сорбенты с высокой воспроизводимостью структурных и хроматографических параметров. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Айрапетян, Сюзанна Арсеновна (2015) Антиоксидантные свойства эфирных масел и экстрактов тимьяна ползучего. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Акопян, Аракся Эдуардовна (2016) Синтез пиризолкарбоновых кислот и изучение биологических свойств модифицированных ими хитозанов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Акопян, Гор Акопович (2008) Получение полифункциональных производных пиразола на основе промышленного 3-метилпиразола. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии национальной академии наук Республики Армения.

Акопян, Хачик Суренович (2005) Синтез и изучение противоопухолевых и антимоноаминоксидазных свойств 5-метил-5-этилбензо [h] хиназолинов. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Акопян, Шогик Феликсовна (2009) Синтез, некоторые превращения конденсированных тиено [3,2-d] пиримидинов и их биологическая активность. PhD thesis, НАН Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии .

Алванджян, Айастан Георгиевна (1997) Синтез и исследования новых производных кумаринов и хроменов. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Алебян, Заруи Гукасовна (2015) Синтез и исследование антихолинэстеразных свойств диалкиламоноалкиламидов α,β-дегидропептидов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Алексанян, Марина Владимировна (2001) Синтез и свойства новых пенициллинов и цефалоспоринов, на основе производных арил-и тетразолилуксусных кислот. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Амбарцумян, Армине Арменовна (2014) Закономерности горения в механохимически активированных системах металл (W.Mo, Cr)-Si-C и синтез композитов MeSi₂ -SiC. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Амбарцумян, Асмик Арутюновна (2004) Синтез новых хиральных вспомогательных реагентов и комплексов и их исследование в реакциях асимметрического синтеза α-аминокислот. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Амбарцумян, Лилит Папиновна (2010) Реакции нуклеофильного замещения бенз-замещенных 2-метил-4-хлорхинолинов. PhD thesis, НАН институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии .

Антаносян, Сатик Каспиковна (2008) Формилирование пиразолов по методу Вильсмейера-Хаака и изучение химических превращений полученных соединений. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии национальной академии наук Республики Армения.

Апоян, Светлана Акопи (2009) Кинетические закономерности полимеризации акриловой кислоты в обратной эмульсии, стабилизированной лецитином. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Арсентьев, Сергей Дмитриевич (1996) Особенности механизма развития цепеи в процессах окисления ненасыщенных углеводородов в газовой фазе. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт химической физики им. Налбандяна А. Б..

Арстамян, Женя Меликовна (1999) Исследование экстракции в системе ион металла-галогенид-органический основной краситель и аналитическое применение образующихся ионных ассоциатов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Арустамян, Армен Мамиконович (2006) Низкотемпературное воспламенение смесей алифатических альдегидов, пропана и монооксида углерода с кислородом, инициированное адсорбированным пероксидным соединением. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Арутюнян, Арпине Сашаевна (2015) Синтез и превращения новых биологически активных производных конденсированных тиено [2,3,-b] пиридинов. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Арутюнян, Артур Арменович (2017) Исследования в области синтеза пиримидинов и полициклических азагетероциклов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Арутюнян, Лусине Ромиковна (2008) Физико-химические особенности водно-сульфоксидных растворов поверхностно-активных веществ. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Арутюнян, Лусине Ромиковна (2018) Молекулярные взаимодействия в системах поверхностно-активное вещество-аминокислота/витамин-вода и их роль в реакциях окисления и комплексообразования. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Арутюнян, Наира Гарниковна (2011) Изучение межмолекулярных взаимодействий в системах, содержащих аминокислоту и поверхностно-активное вещество. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Арутюнян, Ромик Суренович (1996) Топохимические и кинетические особенности радикальных процессов полимеризации и окисления в водных эмульсиях. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт органической химии.

Арутюнян, Эдгар Виликович (2002) Синтез и некоторые превращения 2-этоксикарбонил-2,4-дизамещенных-4-пентанолидов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Асатурян, Мариетта Завеновна (2009) Кинетика и механизм реакции пероксида водорода с пергидроксид анионом в водных растворах и мицеллярных системах. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Асратян, Ани Гайковна (2016) Синтез замещенных 2-пиридонов и глутаримидов на основе ариламидов ацетоуксусной и малоновой кислот. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Асратян, Гагик Вачеевич (2006) Создание эффективных методов синтеза N- и C-винилазолов. Исследование их полимеризации и сополимеризации, получение веществ с ценными свойствами. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт органической химии.

Атабекян, Лилит Валериковна (2014) Антиоксидантные свойства лекарственных растений Сюникского региона. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Аттарян, Оганес Саркисович (2015) Исследования и области технологически моделируемых реакций функционализации азолов и изучение свойств полученных соединений. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Б

Багдасарян, Анаит Эдвардовна (2001) Исследование структур и устойчивости тепловых волн фронтальной полимеризации. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Бадасян, Алик Эдуардович (2002) Исследование реакций ацилирования, алкилирования и таутомерии β-или γ-гидроксилсодержащих иминов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Балаян, Татевик Валериковна (2010) Исследование комплексообразования элементов VI B-группы с некоторыми оксикислотами в водных растворах. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Балтаян, Анжела Оганесовна (2008) Реакции присоединения пиразолов и их производных к кратным углерод-углеродным (с=с) связям и химические превращения полученных соединений. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии национальной академии наук Республики Армения.

Балян, Кристине Валериковна (2008) Синтез и превращения ртутьорганических соединений на основе ацетиленовых систем. PhD thesis, НАН Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии .

Барсегян, Артак Размикович (2007) Исследование процесса газофазного горения и разработка системы управления. PhD thesis, НАН РА институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Барсегян, Соня Карленовна (1998) Пути стабилизации С-фосфонийбетаинов. О-ониобетаины. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Барсегян, Соня Карленовна (1998) Пути стабилизации С-фосфонийбетаинов О-ониобетаины. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Бегларян, Айк Алексанович (2008) Низкотемпературные химические транспортные реакции с участием H₂O₂, H₂O и HCI. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Бидар, Мортеза (2011) Селективное восстановление С=С двойной связи лактонного кольца в 3-функционально замещенных 2-оксо-2.5-дигидрофуранах и 2-оксо-5.6-дигидропиранах и синтез новых производных ненасыщенных γ-лактонов. PhD thesis, Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА.

Бичахчян, Арпеник Сейрановна (2016) 1,3-диен-моно- и -бисфосфониевые соли в реакциях электрофильного и нуклеофильного. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

В

Варданян, Асмик Размиковна (2008) Механизмы оксидативного повреждения крови и других тканей млекопитающих и защитные факторы при гипо-и гипергликемии. PhD thesis, Институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Варданян, Луиза Размиковна (2016) Антиокислительные свойства биоантиоксидантов лекарственных растений,кинетика и механизм. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Вардапетян, Самвел Мартунович (2001) Новые высокочувствительные фотометрические методы анализа алюминия, галлия и хрома (III) с применением комплексных ассоциатов их молибденовых гетерополикислот с кристаллическим фиолетовым. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Г

Габриелян, Лиана Сергеевна (2004) Физико-химические исследования сульфоксидных растворов солей лития. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Габриелян, Сирануш Амбарцумовна (2009) Синтез и свойства бензо[h]хиназолиновых соединений, содержащих спироциклический фрагмент. PhD thesis, НАН Институт органической химии Научно-технологического центра органической и фармацевтической химии .

Гайбакян, Рубен Даниелович (2001) Химическое и лазерное модифицирование сорбентов для разработки методов разделения и концентрирования редких элементов. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Галстян, Армен Суренович (2007) Синтезы на базе несимметричных оксидов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Галстян, Артур Созарович (1997) Сольватация ионов в водно-диметилсульфоксидных растворах хлорида и нитрата алюминия, нитрата цинка и перхлората магния. PhD thesis, Институт химической физики НАН РА .

Гаспарян, Саак Паруйрович (1999) Синтез и свойства новых аналогов природного противоопухолевого антибиотика саркомищина. PhD thesis, Институт органической химии.

Гаспарян, Саак Паруйрович (2018) Исследования в области химических превращений и изучения биологических свойств 2-арил и 2-гетерилпирролидинов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Научно - технологический центр органической и фармацевтической химии.

Гаспарян, Наири Камсарович (2006) Синтез и биологическая активность некоторых β-аминокетонов и аминоспиртов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Геворгян, Гюльнара Артаваздовна (2007) Синтез и некоторые биологические свойства α,β,γ-аминокетонов и их производных. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт органической химии.

Геворкян, Асмик Робертовна (2006) Внутримолекулярная циклизация непредельных аммониевых солей, механизм реакции и внутримолекулярная рециклизация солей 4-гидроксиметилизоиндолиния. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Геворкян, Нуне Темуровна (2001) Катализируемая основанием внутримолекулярная циклизация четвертичных аммониевых солей, содержащих π² группы наряду с π⁴ фрагментами различного типа. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Геокчян, Нуне Ониковна (1996) Определение золота, платины и палладия некоторыми основными органическими красителями экстракционно-оптическими методами. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Геолецян, Анаида Норайровна (1996) Алкилирование N-альд- и N-кетиминов бутадиеном в присутствии металлического натрия. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Геолчанян, Арпинэ Вардгесовна (2003) Асимметрический синтез алифатически и гетероциклически замещенных производных (S)- и (R)-цистеинов и всех возможных стереоизомеров 4-аминоглутаминовой кислоты. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Григорьян, Ева Германовна (2010) Изучение кинетики восстановления оксидов меди, никеля и кобальта десульфуризации сульфидов меди и молибдена в неизотермических условиях. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Григорян, Анна Дживановна (2003) Синтез и изучение свойств функционально замещенных N-винилпиразолов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Григорян, Анна Мельсиковна (2005) Полигалогенорганические кислоты в синтезе карбоциклов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Григорян, Геворг Сергеевич (2001) Особенности взаимодействия паров пероксида водорода и гидропероксидов с галогенидами металлов. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Григорян, Зара Лерниковна (2020) Физико-химическое исследование диметил-и диэтилсульфоксидных растворов некоторых соединений, содержащих нитрильные группы. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Григорян, Карине Рафаеловна (2010) Физико-химические исследования взаимодействии биомакромолекул (белки, ДНК, липосомы) с диалкилсульфоксидами и их платиновыми комплексами. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Григорян, Мариа Жораевна (2001) Синтез новых биологически активных конденсированных производных пиридо [2,3 d] пиримидинового ряда на основе 2,2-замещенных тетрагидропиран-4-онов. PhD thesis, НАН РА Ордена трудового красного знамени института тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна.

Григорян, Марине Ваниаи (2007) Влияние межмолекулярных взаимодействий на кинетические закономерности радикальной полимеризации акриламида в эмульсиях. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

Григорян, Мери Рудиковна (2014) Синтез функционализированных трифенилфосфониевых солей и соответствующих дифенилфосфорильных соединений. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Григорян, Нарине Гамлетовна (2017) Разработка рецептов синтеза водных дисперсий полимеров в статической безэмульгаторной системе винилацетат–вода. PhD thesis, НАН РА Научно-технологического центр органической и фармацевтической химии.

Григорян, Норайр Юрикович (1995) Алкилирование вторичных фосфинов и фосфиноксидов ацетиленовыми углеводородами и винилгалогенидами в условиях межфазного катализа или в суперосновной среде. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Гукасян, Гоар Тиграновна (2018) Исследование синтеза стирилпроизводных на базе конденсированных метилпиримидинов с мостиковым атомом азота. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Гукасян, Наира Тельмановна (1995) Синтез и химические свойства смешанных (хлор, бром) пентагалогенпропиленоксидов. PhD thesis, ЕГУ.

Гулян, Гурген Маратович (2009) Получение и спектральное исследование нитратокомплексов железопорфиринов, содержащих транс-электронодонорные лиганды. PhD thesis, НАН РА Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Гюльназарян, Ара Хажакович (1997) Некоторые закономерности галоидирования, дегидрогалоидирования и щелочного расщепления непредельных аммониевых соединений. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт органической химии.

Д

Давтян, Арам Гамлетович (2016) Исследование поверхности потенциальной энергии взаимодействия атомов H и O, и радикалов OH и CH₃O с этиленом с применением методов теории функционала плотности. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Давтян, Сергей Левонович (2007) Взаимодействие ненасыщенных аммониевых солей с фосфорными нуклеофилами. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Дадаян, Славик Аршакович (2016) Получение новых модифицированных хиральных карбонильных соединений пролина и их исследование в реакциях асимметрического синтеза. Эффективный асимметрический синтез аминокислот. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Данагулян, Геворк Грачевич (2000) Исследования в области химии моно-и бициклических пиримидинов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт органической химии.

Даниелян, Рима Джавадовна (1998) Синтези изучение свойств триазинсодержащих полиамидов, метилолполиамидов и клеевые композиции на их основе. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Дашян, Шушаник Шамировна (2017) Синтез новых биологически активных конденсированных пиридинов на основе алициклических и гетероциклических кетонов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Диланян, Сирануш Володяевна (2000) Синтез и изучение некоторых биологических и химических свойств бензо[h]хиназолинов, спиросвязанных с карбоциклами. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Довлатян, Алина Кароевна (2013) Особенности продуктов взаимодействия персульфата калия с четвертичными аммониевыми солями. PhD thesis, НАН РА институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Дургарян, Нарине Анжелоевна (1996) Синтез и исследование некоторых электроактивных полимеров. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Дургарян, Нарине Анжелоевна (2013) Синтез и исследование новых электроактивных и комплексообразующих полимеров. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Е

Егиазарян, Арам Арташевич (2001) Применение органических основных красителей для определения микрограммовых количеств осмия, платины и золота. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Егоян, Рая Вагановна (1998) Влияние воды на кинетику радикальной гомо-и сополимеризации ряда виниловых мономеров в органических растворителях и на физико-химические свойства полученных полимеров. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт органической химии.

Енгоян, Александр Пайлакович (2003) Строение и динамическая изомеризация в ряду некоторых потенциально биологически активных ациклических и гетероциклических соединений. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Есаян, Рузанна Сергеевна (2001) Концентрационные автоколебания в реакции окисления ацетальдегида. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА .

З

Закарян, Айк Оганесович (2008) Исследование нестационарных явлений при фронтальной полимеризации. PhD thesis, НАН РА Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Залинян, Сусанна Адреевна (2001) Синтез и некоторые превращения непредельных четвертичных фосфониевых солей и фосфиноксидов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Затикян, Ашхен Лерниковна (2011) Структурные и термодинамические исследования водных растворов диэтилсульфоксида. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Захарян, Ани Алексановна (2007) Аргиназа и ферменты метаболизма пролина в различных органах радужной форели Parasalmo mikiss. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Зулумян, Ншан Оганесович (2008) Термокислотная обработка серпентинизированных ультраосновных пород и выявление структурных особенностей серпентинов. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Зурначян, Алина Рафиковна (2012) Получение карбидных катализаторов вольфрама и молибдена в режиме горения. PhD thesis, НАН РА Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

И

Исаакян, Анна Рафаэловна (2010) Механохимическая активация извлеченного из серпентинитов силикагеля с алюминием и магнием и синтез мелкокристаллического кремния. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Исакова, Лусине Анатольевна (2008) Реакция конденсации Михаэля в условиях межфазного катализа и определение технологических параметров. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Исаханян, Ануш Усиковна (2005) Синтез и биологическая активность арилалифатических β-аминокетонов и их производных. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

К

Казанджян, Мариам Михаиловна (2009) Создание эффективного метода синтеза и изучение свойств 1,2-дизамещенных 4-арилиденимидазолин-5-онов. PhD thesis, Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА.

Казарян, Ваграм Вачаганович (2014) Получение и исследование смешанных разноанионных солей аминокислот. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Казоян, Вардуи Манвеловна (2019) Синтез и антихолинэстеразная активность функциональнозамещенных имидазол-5-онов. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Казоян, Егине Амаяковна (2002) Межмолекулярные взаимодействия и процессы сольватации в сульфоксидных растворах акрилонитрила: полимеризация и физико-химические свойства полученных полимеров. PhD thesis, Институт химической физики НАН РА им. А. Б. Налбандяна .

Калагова, Рита Владимировна (2003) Физико-химические основы разработки новых материалов в сплавах церия и молибдена с 3d-переходными металлами. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Камалян, Олег Арманович (2009) Разработка новых методов химического модифицирования поверхности кремнеземов и изучение свойств полученных сорбентов. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Каралян, Завен Александрович (2005) Изменения ядерного аппарата клеток перевиваемых культур с различным уровнем трансформации при воздействии РНК вирусов и дериватов их репликации. Doctor of Sciences thesis, Институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Карамян, Наринэ Вагановна (2007) Взаимодействие β-ароилакриловых кислот и некоторых родственных соединений с P-и N-нуклеофилами. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Карапетян, Араик Давидович (2006) Изучение физикохимических и адсорбционных свойств природного клиноптилолита Ноемберяна. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Карапетян, Инна Рубеновна (2013) Синтез антихолинэстеразные свойства диалкиламиноалкиловых эфиров, тиоэфиров и амидов N-замещенных ɑ-аминокислот. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Карапетян, Карен Владимирович (1999) Синтез, свойства и квантовохимическое исследование бензо[h]хиназолинов, спиросвязанных с карбоциклами. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Карапетян, Лусинэ Владимировна (2006) Синтез новых производных ненасыщенных γ-лактонов и бициклических систем, содержащих γ-и δ-лактонные циклы. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Кетян, Арменуи Григорьевна (2012) Исследование особенностей межфазных явлений в полимерных нанокомпозитах. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Кикоян, Нелли Мнацакановна (2007) Реакции 2-нуклеофугетил-, 4-бром-3-хлор-2-бутенил--фосфониевых солей и дифенилвинилфосфиноксида с бинуклеофилами. Реакция дегидрирования. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Киракосян, Артавазд Гукасович (2005) Кинетика быстропротекающих процессов карбидизации тантала и ниобия в изотермических и неизотермических условиях. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Киракосян, Вираб Гургенович (2011) Исследование рециклизационных перегруппировок азолопиримидинов, содержащих мостиковый атом азота. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Киракосян, Нара Нориджановна (2009) Новые технологические подходы к синтезу полимеров и композиционных материалов. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Киракосян, Хачатур Гукасович (2015) Регулирование фазового состава и микроструктуры продуктов сгорания при получении металлического молибдена, дисилицида молибдена и карбидов вольфрама. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Князян, Николай Бабкенович (2011) Боратные и алюмоборатные фторсодержащие стекла, строение, свойства и применение. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Костанян, Тигран Арамович (1999) Исследование механохимических окислительно-восстановительных реакций типа MeO(MeS)+Meᴵ=Me+MeᴵO(MeᴵS). PhD thesis, НАН РА институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Котикян, Сусанна Юриковна (2002) Синтез новых фосфорорганических экстрагентов на основе галогенсодержащих электронодефицитных олефинов и разработка важнейшего технологического узла. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Кочарян, Гаспар Грайрович (2016) Антиоксидантные свойства флавоноидов-кверцетина, морина, нарингина и рутина и их связывание с ДНК. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Кочикян, Тариэл Владимирович (2008) Синтезы на базе насыщенных пятичленных моно-и дилактонов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт органической химии.

Л

Лачинян, Мартина Лачиновна (2014) Физико-химические свойства систем водорастворимый витамин-поверхностно-активное вещество-вода. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

М

Маилян, Давид Гургенович (2009) Получение сплавов металлов IVB группы и синтез их гидридов в режиме СВС. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Манвелян, Андраник Рудикович (2013) Исследование реакции ненасыщенных 5(4H)-оксазолонов с 2-аминометилпиперидином. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Мангасарян, Лусине Гагиковна (2015) Полимернопокрытые сорбенты для пробоподготовки при анализе некоторых лекарственных веществ. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Мангасарян, Сирвард Генриховна (2008) Экстракционно-абсорбциометрическое определение микрограммовых количеств меди основными красителями трифенилметанового ряда в природных и сточных водах. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Манташян, Корюн Адольфович (2001) Гетерофазный процесс химического превращения различных типов твердофазных неорганических соединений материалов под воздействием цепных газофазных реакций. PhD thesis, НАН РА институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Манукян, Асмик Гарушевна (1997) Исследование физико-химических особенностей известковой активации местных диатомитов и получение на их основе адсорбирующих и фильтрующих порошков. PhD thesis, ЕГУ.

Манукян, Лиана Степаевна (2002) Фронтальная полимеризация дисперсно-наполненных смесей. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Манукян, Мери Ониковна (2008) Перегруппировка Стивенса и антимикробная активность моно-и бисаммониевых солей, содержащих группы пропаргильного типа. PhD thesis, Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА.

Манукян, Хачатур Вазгенович (2006) Макрокинетика процессов горения фильтрационных систем Ti₅Si₃-N₂, Mo(W)-Si-N₂, B-TiN и синтез нитридных композиционных материалов. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Маргарян, Карине Сережаевна (2016) Электросинтез и изучение свойств полимеров и полимерных покрытий на основе различных мономеров. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Маркарян, Эмиль Рафаэлович (2005) Кинетические особенности окислительного превращения природного газа в присутствии добавок углеводородов. PhD thesis, НАН РА Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Маркосян, Ашот Ишханович (2010) Синтез и свойства бензо[h]хиназолиновых соединений. Doctor of Sciences thesis, Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА.

Мартиросян, Симак Сережаевич (2004) Синтез и изучение свойств N-винил-и N-бутадиенилпиразолов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Микаелян, Артак Жоржикович (2006) Сопряженный процесс химического превращения диоксида серы под воздействием цепной реакции окисления водорода. PhD thesis, НАН РА Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Минасян, Григор Грантович (1996) Получение фосфобетаинов из этокси-, фенокси-, фенилацетиленов и метоксиаллена и выявление путей их стабилизации. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Минасян, Парандзем Гарегиновна (2012) Влияние некоторых биологически активных веществ на кинетику и механизм нерадикальных и радикально-цепных реакций. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Минасян, Сейран Генрикович (2015) Антипероксирадикальные и антиоксидантные свойства биоактивных 3,5-замещенных салицилатных хелатов Cu(II), Zn(II), Fe(III), Mn(II) в модельных липидных средах. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Мкртчян, Армен Давидович (2005) Исследование нуклеофильных изомеризационных рециклизаций пиримидинов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Мкртчян, Армине Робертовна (2007) Определение микроколичеств палладия (II) серосодержащими реагентами. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Мкртчян, Карине Карленовна (2007) Экстракционно-абсорбциометрическое определение хрома основными органическими красителями акридинового ряда и аналитическое применение образующихся ионных ассоциатов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Мкртчян, Мария Анатольевна (2010) Экстракционно-фотометрическое определение анальгина основными красителями трифенилметанового ряда в лекарственных препаратах. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Мкртчян, Стелла Вячеславовна (2014) Экстракционно-абсорбциометрическое определение кадмия основными красителями трифенилметанового ряда. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Мовсисян, Микаел Левонович (2011) 1,4-бисфосфониобута-1,3-диендигалогениды и их некоторые превращения. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии национальной академии наук Республики Армения.

Мурадян, Гарник Норикович (2020) Формирование алюминидов титана, циркония и ниобия в гидридном цикле и синтез их гидридов методом СВС. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Мурадян, Гаяне Мартуновна (2010) Безэмульгаторная полимеризация хлоропрена в статических гетерогенных системах мономер-вода. PhD thesis, Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА.

Мушегян, Наира Ашотовна (1997) Синтез и исследование каталитической активности медьникелевых систем в процессах очистки технологических и выхлопных газов. PhD thesis, Институт химической физики НАН РА .

Мхитарян, Арутюн Амазаспович (2001) Низкотемпературные твердофазные детонационные реакции. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Мхитарян, Ашот Самвелович (2019) Исследование сульфонов и их растворов квантово-химическими и ИК спектроскопическими методами. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Н

Назарян, Арег Арсенович (1998) Ненасыщенные галогенсодержащие производные циануровой и изоциануровой кислот. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Назарян, Рипсик Ладифовна (2014) Синтез и биологическая активность новых ацет-и пропион-амидов, содержащих тетрагидропирановое кольцо. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Налбандян, Мартирос Карленович (2007) Внутримолекулярная циклизация солей аммония, содержащих 3-алкенилпропин-2-ил или 1-аллил-3-фенилпропин-2-ил фрагменты наряду с β,γ непредельной группой различного типа, рецилизация хлоридов 4-гидроксиметилизоиндолиния.Обнаружение изомерии в дигидроизоиндолиниевых солях. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Норавян, Арман Овсепович (2004) Разработка водостойких клеев на основе поливинилацетатной водной дисперсии и изучение их свойств. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

О

Обосян, Нина Гарниковна (1997) Выявление некоторых аномальных реакций элиминирования в свете представлений обобщенного правила элиминирования. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Овакимян, Ануш Ашотовна (2013) Синтез и превращения новых биологически активных производных конденсированных фуро [2,3-b] пиридинов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Овакимян, Светлана Ашотовна (2004) Исследование влияния структуры ненасыщенных четвертичных аммониевых солей на ход перегруппировки Стивенса и изучение на антимикробной активности. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Ованесян, Альберт Левонович (1999) 4,4-диметокси-2Е-бутеналь в синтезе низкомолекулярных биорегуляторов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Овсепян, Вардуи Суреновна (2006) Внутримолекулярный 1,5-гидридный перенос в продуктах перегруппировки Стивенса аммониевых солей, содержащих группы пропаргильного типа и изучение их антимикробной активности. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Оганесян, Армен Арамович (2008) Исследование методов синтеза и свойств производных α,β-дегидропептидов содержащих остатки аминобензойных кислот. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии национальной академии наук Республики Армения.

Оганесян, Астхик Артаковна (2009) Новые нитритные комплексы железопорфиринов и их спектральное исследование. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Оганесян, Заруи Гайковна (2005) Исследования структурных особенностей магнезальных ультраосновных пород и способа получения оксида магния. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Оганесян, Мартун Рафаелович (2009) Разработка легкоплавких припоечных стёкол на основе висмутборатных и теллурмолибдатных систем. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Оганнисян, Гегам Русланович (2009) Получение и исследование активности нанесенных на поверхность силикагеля и оксида алюминия металлических и металлоксидных катализаторов в превращениях н-гептана и диметилэтинилкарбинола. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Осян, Армине Мартуниевна (2008) Перегруппировка Стивенса аммониевых солей, содержащих пропаргильного типа группы и синтезы на их основе. PhD thesis, НАН РА институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии .

П

Папанян, Закар Хачикович (2014) Молекулярные взаимодействия и химические превращения в водно-сульфоксидных растворах цистеина. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Папоян, Офелия Аветиковна (2011) Синтез и биологическая активность новых α-,β-аминокетонов и их производных. PhD thesis, НАН институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии .

Папоян, Рузан Фрунзеевна (2010) Синтезы на базе некоторых циклических β-кетоэфиров. PhD thesis, Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА.

Пароникян, Ерванд Гарникович (1997) Исследование в области синтеза, химических свойств и биологической активности конденсированных пирролов и пиридинов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Пашаян, Арарат Александрович (1999) Синтезы некоторых органических реактивов переработкой вторичного сырья химической промышленности сочетанием фото-и термохимических процессов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Петросян, Аида Левоновна (2013) Функционализация непредельных эфиров C-, N- и Օ- нуклеофилами. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Петросян, Гоар Григорьевна (2006) Кинетика и механизм реакций распада гидропероксидов в присутствии аминокислот и ионов металлов в водной среде. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Петросян, Марине Закаровна (2008) Исследование ванадатных стекол на основе стеклообразующих оксидов B₂O₃ и GeO₂ и разработка полупроводниковых материалов. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Пироян, Александр Олегович (2002) Некоторые синтезы на основе функциональнозамещенных ненасыщенных лактамов и лактонов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Пирумян, Акоп Петросович (1996) Кинетические особенности полимеризации акриламида в обращенных мицеллах, стабилизированных моноглицеридами стеариновой кислоты. PhD thesis, Институт химической физики НАН РА .

Пирумян, Эдгар Геворкович (2001) Влияние физико-химических свойств реакционной системы на взаимодействие некоторых α,β-ненасыщенных соединений со вторичными аминами. PhD thesis, Институт химической физики НАН РА им. А. Б. Налбандяна .

Погосян, Пайцар Сериковна (2009) Взаимодействие с нуклеофилами четвертичных фосфониевых солей, содержащих α- и β-ацетиленовые или алленовые группы. PhD thesis, Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА.

Р

Рстакян, Виктория Игоревна (2013) Синтез и химические превращения С-и N-замещенных гидроксиалкилпиразолов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологического центр органической и фармацевтической химии.

С

Саакян, Арсен Арцрунович (2013) Исследование технологически моделируемых реакций на основе доступных формилпиразолов с целью синтеза новых соединений. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Саакян, Лариса Габриеловна (2000) Синтез и превращения замещенных 2-бензил-4-хлор (гидразино) пиримидинов. PhD thesis, НАН РА Институт органической химии.

Саакян, Эрна Федоровна (2001) Каталитические свойства и механизм деградации простых и сложных медьсодержащих оксидов. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Сабахи, Иман (2015) Дизайн и синтез селективных ингибиторов ЦОГ-2 изофермента на основе полигидрохинолинов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Сагателян, Рубен Егишович (2010) Разработка эффективных технологий на основе отходов производства хлоропренового каучука. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Сагиян, Ашот Серобович (1997) Асимметрический синтез небелковых (R)-и (S)-α-аминокислот через хиральные комплексы дегидроаминокислот с ионами Co³⁺ и Ni²⁺. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Самвелян, Меланя Ашотовна (2007) Новые синтезы на базе 2-этоксикарбонил-4-алкоксиметилбутанолидов. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Саргисян, Сержик Акопович (1996) Электрохимическая полимеризация азотсодержащих гетероциклических мономеров. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Саркисян, Альберт Левонович (1996) Разработка методов синтеза водорастворимых поливинилацеталей и исследование их свойств. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Саркисян, Маник Грачовна (2005) Синтез новых производных изатина. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Седракян, Гегам Завенович (2003) Кинетика каталитических реакций жидкофазного окисления изопропилбензола и бензальдегида в присутствии металлокомплексных соединений азотсодержащего угля s-и 3d-металлов. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Сираканян, Самвел Наполеонович (2015) Исследования в области аннелированных пиридинов с целью изыскания биологически активных веществ. Doctor of Sciences thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Степанян, Анна Володяевна (2015) Получение кремнеземов из силиказолей, сформированных в переменном магнитном поле и изучение их сорбционных свойств. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна РА.

Сукиасян, Жанна Кареновна (2016) Синтез полимерных композитов с заранее заданными свойствами методом фронтальной полимеризации. PhD thesis, Национальный политехнический университет Армении.

Т

Тадевосян, Давид Акопович (2006) Рециклизация производных N-алкилпиримидинил-2-уксусной кислоты под действием азотистых нуклеофилов. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Тадевосян, Лусине Гегамовна (2011) Закономерности химического транспорта оксида цинка и сульфида цинка с помощью пероксида водорода. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Терзян, Алла Миграновна (2011) Поверхностные и объемные свойства диалкилсульфоксидных растворов. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Товмасян, Назик Ваниковна (2006) Реакции галогенакриловых и дигалогенпропионовых кислот с Р-нуклеофилами. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Токмаджян, Гаянэ Геворковна (2012) Исследование в области химии 2-оксо-(2,5-дигидро-, тетрагидро) фуранов и 2-оксо-5,6-дигидропиранов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Топузян, Виген Оникович (2003) Исследование в области химии насыщенных и α,β-дегидроаминокислот. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Торосян, Марине Аргистовна (2001) Разработка и применение новых методов анализа коньяка. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Торширзад, Наджме (2014) Синтез и биологические свойства 5,5-диметилбензо[h]хиназолинов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Тосунян, Сюзанна Рудиковна (2013) Синтез физиологически активных производных α,β-дегидроаминокислот инициированием микроволновым облучением. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Х

Хачатрян, Амбарцум Гургенович (1998) Основные органические красители в аналитической химии благородных металлов и редких элементов. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Хачатрян, Арменуи Арменаковна (2011) Циклизация аммониевых солей, содержащих 4-гидроксибутан-2-ильную или 1,3-дихлорбутен-2-ильную группу наряду с различными π⁴-фрагментами рециклизация производных 4-гидроксимстилизоиндолиния. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Хачатрян, Асмик Робиковна (1998) Макрокинетика процессов получения крупногабаритных полмерных изделий. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Хачатрян, Гайк Левонович (2005) Закономерности активированного горения и структурообразования в системах Si-C-N₂, B-C-N₂, B-Al-N₂. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Хачатрян, Лаврент Артаваздович (1998) Особенности окисления простейших С₁-С₄ углеводородов, а также этилена в термических условиях и под воздействием ИК-лазерного и УФ-облучения. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики НАН РА .

Хачатрян, Роланд Арутюнович (1994) Алкилирование P-H кислот ненасыщенными соединениями в условиях межфазного катализа или в суперосновной среде. Прототропные превращения и взаимодействие с нуклеофилами четвертичных фосфониевых солей с ʆ-алленовыми и β-ацетиленовыми группами. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Хачатурян, Нвер Рубикович (2008) Кинетические особенности окисления метана в неизотермическом режиме в двухсекционном проточном реакторе. PhD thesis, НАН РА институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Хачикян, Рая Джаановна (2009) Взаимодействие производных акриловой кислоты с Р-и N-нуклеофилами и некоторые реакции полученных продуктов. Doctor of Sciences thesis, Институт органической химии научно-технологического центра органической и фармацевтической химии НАН РА.

Хачоян, Авет Арменович (2007) Численное моделирование и ценностный анализ механизмов жидкофазных ингибированных окислительных реакций. PhD thesis, НАН РА институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Хлопузян, Юрик Грачикович (1995) Гомологизация и функционализация молекул на основе 1-алкокси-4-галоген-2-бутенов. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Ч

Чобанян, Жора Арменакович (2005) Превращения диеновых и ацетиленовых систем посредством магний- и ртутьорганических соединений. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт органической химии.

Ш

Шагинян, Аршалуйс Мхитарович (2004) Дубление меховой овчины под велюр алюминиевыми комплексными солями, стабилизированными диаминами и аминоспиртами. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Шагинян, Гоар Ашотовна (2017) Физико-химическое исследование обращенных мицеллярных систем Н-гептан-АОТ (диоктилсульфосукцинат натрия)-полярная фаза. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Шагинян, Шаген Эдуардович (2008) Холоднопламенное окисления циклогексана. PhD thesis, НАН РА институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Шахатуни, Астхик Алексановна (2005) Пути повышения точности структурных параметров в спектроскопии ЯМР ориентированных молекул. PhD thesis, НАН РА институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Шахбазян, Лусине Гайковна (2004) Синтез ненасыщенных третичных аминов перегруппировкой Стивенса и изучение антимикробной активности ряда полученных аммониевых солей. PhD thesis, НАН РА институт органической химии.

Шиладжян, Асмик Аветиковна (2015) Влияние электролитов на физико-химические свойства систем сывороточные альбумины-вода-диалкилсульфоксид. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Э

Эксузян, Шаганэ Рубеновна (2013) Взаимодействие моноксида азота с моделями активного центра окси-кобоглобина. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Я

Ясин, Мала (2004) Разделение и микроопределение ионов Re(VII), Mo(VI), V(V) и W(VI) методами жидкостной хроматографии на основе природных сорбентов Армении. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Ա

Աթթարյան, Հովհաննես Սարգսի (2015) Հետազոտություններ ազոլների ֆունկցիոնալացման տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների բնագավառում և ստացված միացությունների հատկությունների ուսումնասիրում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Ամիրբեկյան, Կարեն Յուրիկի (2016) HOECHST 33258-ի և դրա նոր ածանցյալների հետ ԴՆԹ-ի փոխազդեցության ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Այվազյան, Հովհաննես Մնացականի (1998) ԻՅուՊԱԿ-ի անվանակարգային կանոններն ու հայկական քիմիական անվտանգության առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ասլանյան, Գայանե Խորենի (1998) Զուգորդված դիենների ռադիկալային ռեակցիաները քացախաթթու-քացախանհիդրիդ համակարգի հետ հարուցված մանգանի (III) ացետատով: Լոլիկի ցեցի սեռական ֆերոմոնի սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Արթուր Էդվարդի (1998) B-Սեղակալված (R)-և(S)-a-ամինաթթուների ասիմետրիկ բիոմիմետիկ սինթեզը NI2+ իոնի դեհիդրոամինաթթվային քիրալային կոմպլեքսների միջոցով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Բ

Բարսեղյան, Ժաննա Բարսեղի (2013) Ակրիլաթթվի և ակրիլամիդի նոր համապոլիմերների սինթեզը և հատկությունների ուսումնասիրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Բարսեղյան, Սեդրակ Վոլոդյայի (2014) Ոչ իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցությունը թորած ջրի և ֆիզիոլոգիական լուծույթի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Գ

Գաբրիելյան, Արթուր Անդրանիկի (2016) Սերպենտիններից ստացված ամորֆ սիլիկահողի կառուցվածքային առանձնահատկությունների ազդեցությունը β-վոլաստոնիտի սինթեզի պայմանների և ելքի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Գալոյան, Գայանե Մամիկոնի (2014) Ցիան խումբ պարունակող լակտոնի հակաօքսիդանտային և թաղանթակայունացնող հատկությունների ուսումնասիրությունը հեպատոցիտներում և արյան էրիթրոցիտներում սարկոմա-45-ի ժամանակ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ.

Գասպարյան, Գեորգ Գեղայրի (2015) Դափնու ազնվականի (laurus nobilis l.) էքստրակտի ազդեցությունն առնետների լյարդի ֆունկցիոնալ կարգավիճակի և կենսաքիմիական ցուցանիշների վրա տետրաքլորածխածնով ինտոքսիկացման ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Անի Արշակի (2017) N,S,O-պարունակող երկու հետերոցիկլերի համադրությամբ չկոնդենսված համակարգերի ածանցյալների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Գրիգորյան, Արեն Ռաֆաելի (2013) Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Գայանե Կառլոսի (2009) Նանոմասնիկների առաջացման էլեմենտար ակտերը և նրանց կարգավորման հնարավորությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական ևդեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Մերի Ռուդիկի (2014) Ֆունկցիոնալացված տրիֆենիլֆոսֆոնիումային աղերի և համապատասխան դիֆենիլֆոսֆորիլային միացությունների սինթեզը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Գրիգորյան, Նարինե Յուրիի (2015) Բրոմ պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Գևորգյան, Գրիգոր Կամոյի (2012) Խմորասնկային d-ամինաթթվային օքսիդազի անջատումը, բնութագրումը և անալիտիկ նպատակներով կիրառման հնարավորությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Մուշեղ Միշայի (1999) Հիմնա Հալոգենիդ պարունակող ցինկալյումաբորատային համակարգերում ապակեկերպ նյութերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Գևորգյան , Գրիգոր Կամոյի (2012) Խմորասնկային D-ամինաթթվային օքսիդազի անջատումը, բնութագրումը և անալիտիկ նպատակներով կիրառման հնարավորությունները. PhD thesis, Կրթության և գիտության նախարարություն ԵՊՀ.

Դ

Դադայան, Անի Սլավիկի (2011) Ֆտոր պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը a-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ <<Հայկենսատեխնոլոգիա>> ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Դադայան, Սլավիկ Արշակի (2016) Պրոլինի նոր մոդիֆիկացված քիրալային կարբոնիլային ածանցյալների ստացումն ու հետազոտումը ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում: ամինաթթուների արդյունավետ ասիմետրիկ սինթեզ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Դադայան , Անի Սլավիկի (2011) ֆտոր պարունակող նոր քիրալային օժանդակ ռեագենտների և դրանց ամինաթթվային կոմպլեքսների սինթեզն ու հետազոտումը α-ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Դավթյան, Անահիտ Բորիսի (1995) Ֆունկցիոնալ տեղակալած լակտոնների սինթեզի նոր մեթոդներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Դավթյան, Արամ Համլետի (2016) Էթիլենի հետ H, O ատոմների և OH, CH₃O ռադիկալների փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիայի մակերևույթի ուսումնասիրությունը խտության ֆունկցիոնալի տեսության կիրառմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Դավթյան, Հռիփսիմե Միսակի (2014) Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերում L-ամինաթթվային օքսիդազի ակտիվության դրսևորման հնարավորությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դուրգարյան, Նարինե Անժելոյի (2013) Նոր էլեկտրաակտիվ և կոմպլեքսագոյացնող պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ комօրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Զ

Զահիրի, Մոհամադ Ռեզա (2013) Ծխագազերից SO₂ գազի կլանման պիլոտային սարքի մոդելավորում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Զաքարյան, Մարիետա Կարենի (2020) Մի շարք մետաղների թթվածնավոր միացոթյունների մագնեզիումա-կարբոթերմ վերականգնումն այրման ռեժիմում և W-Me (Cu, Ni, Ag) համաձուլվածքների սինթեզը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Թ

Թոհիդի, Սեյեդ Հոսսեյն (2013) Զոլ-գել և քիմիական տեղափոխության ռեակցիաների միջոցով CuO/SiO₂ նանոմասնիկային կատալիզատորների ստացումը և հատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Թռչունյան, Կարեն Արմենի (2017) Մթնային խմորում իրականացնող բակտերիաներում մոլեկուլային ջրածնի արտադրության և հիդրոգենազային ակտիվության խթանման ուղիները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ի

Իման , Սաբախի (2015) Պոլիհիդրոքինոլինների հիման վրա ՑՕԳ-2 իզոֆերմենտի սելեկտիվ արգելակիչների դիզայն և սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Խ

Խաչատրյան, Տիգրան Սերգեյի (2014) Թիրեոտրոպ և թիրեոիդ հորմոնների կոնցենտրացիայի փոփոխության հասակային առանձնահատկությունները առնետների արյան մեջ ենթակլինիկական հիպոթիրեոզի ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Հասմիկ Նվերի (2018) Ազա-Միքայելի ռեակցիան ազոլների շարքում և ստացված ադդուկտների հետագա փոխարկումները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Խաչատրյան, Տարոն Թադևոսի (2019) Պոլիանիլինի կոմպոզիտների սինթեզը, կառուցվածքի և հատկությունների հետազոտումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Խաչատրյան , Անուշ Խաչիկի (1996) Ալկիլդիացետիլենների օքսիմեթիլացում իոնափոխանակիչ խեժերի ներկայությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ .

Խաչվանքյան, Գայանե Յուրայի (1998) 3-էթօքսիկարբոնիլբենզատրիազոլ-1-օքսիդի սինթեզի եղանակների և քիմիական հատկությունների ուսումնասիրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Ծ

Ծատուրյան, Ավետիս Հովհաննեսի (2013) Էլեկտրաթաղանթային եղանակի կիրառումը կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի անջատման և մաքրման գործընթացներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Կ

Կարապետյան, Արմեն Վարդանի (2013) Ազինիլօքսիպիրիդազոնների և ազինիլթիոպիրիդազինների շարքում պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվությամբ նոր ածանցյալների սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Կարապետյան, Վահունի Ամատունու (2008) Ենոլների 1.3-բիս (սիլիլային եթերների) ցիկլացման ռեակցիաները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Կիրակոսյան, Խաչատուր Ղուկասի (2015) Այրման արգասիքների ֆազային բաղադրության և միկրոկառուցվածքի կարգավորումը մետաղական մոլիբդենի, մոլիբդենի դիսիլիցիդի և վոլֆրամի կարբիդների ստացման պրոցեսներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Կնյազյան, Արամ Մնացականի (2012) Պոտենցիալ կենսաբանական ակտիվությամբ օժտված միացությունների սինթեզը N,O,S-պարունակող հինգանդամանի հետերոցիկլերի հիման վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Հ

Հալեբյան, Զարուհի Ղուկասի (2015) α,β-դեհիդրոպեպտիդների դիալկիլամինոալկիլամիդների սինթեզ ու հակախոլինէսթերազային հատկությունների ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Հակոբյան, Գայանե Վանիկի (2009) Ազոտ և մետաղի իոն պարունակող նոր տեսակի մոնոմերների, պոլիմերների և նրանց հիման վրա բաղադրանյութերի մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնի օրգանական քիմիայի ինստիտուտ .

Հակոբյան, Ռուզաննա Սեյրանի (2015) N,S-պարունակող հետերոցիկլիկ համակարգերի շարքում նոր միացությունների սինթեզը և դրանց պեստիցիդային ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Հայրապետյան, Կարինե Կամոյի (2019) 5,5 դիմեթիլբենզո[h]խինազոլինի նոր ածանցյալների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Հարությունյան, Արփինե Սաշայի (2015) Կոնդենսված թիենո [2,3-b] պիրիդինների նոր կենսաբանորեն ակտիվ ածանցյալների սինթեզը և փոխարկումները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Հովհաննիսյան, Դավիթ Հենրիի (2014) Որոշ դեղաբույսերի էքստրակտների ազդեցության կենսաքիմիական մեխանիզմները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Մարգարիտա Ռաֆայելի (2015) Ացետիլենային սպիրտների և 1,4-դիոլների հիդրոալյումինացում-հալոգենացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Հովհաննիսյան, Նելլի Ռեմիկի (2001) Նավթիլմեթիլ խումբ պարուանկող չորրորդային ամոնիումային աղերի վերախմբավորման-ճեղքման ռեակցիայի ուսումնասիրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Ղ

Ղազարյան, Արմինե Հրաչիկի (2015) Կոմպլեքսագոյացումը կենսաիոն (Co²⁺, Cu²⁺, Mn²⁺)-կենսալիգանտ (նիկոտինաթթու, պիրիդօքսին)-նատրիումի պենտադեցիլսուլֆոնատ-ջուր համակարգում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Մ

Մանուկյան, Ալլա Վահանի (2015) Միկրոալիքային ճառագայթման ազդեցությունը քրոմային հանքանյութերի նմուշապատրաստման վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Մատինյան, Էմմա Էդիկի (2014) Տրիազենային, տրիազենային և ազոխումբ պարունակող հիմնական շղթայում զուգորդված պոլիարիլենների սինթեզը և ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Մարգարյան , Նունե Հովհաննեսի (2004) Ալիլային և պենտենիկային անոնիումային համակարգերի հալոգենային դեհիդրոհալոգենացման օրինաչափությունների և հակավիրուսային ակտիվության ուսումնասիրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Մարդիյան, Զորայր Զորիկի (2019) Կողմնային ռադիկալում չհագեցած խմբեր պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված ոչ սպիտակուցային նոր ամինաթթուների սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Մարմարյան, Գայանե Յուրիի (2014) Մանր եղջերավոր կենդանիների ազոտային փոխանակության տեսակային և միջցեղային առանձնահատկությունները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Միքայելյան , Հայկուշ Պողոսի (2011) 2,3,3-տեղակալված 6,7-դիմեթօքսի-4-օքսո (կամ հիդրօքսի) -1,2,3,4-տետրահիդրոիզոխինոլինների և նրանց ացիկլիկ ածանցյալների սինթեզը և հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Մկրտչյան, Աննա Ֆելիքսի (2012) CoIII իոնի լիցքավորված քիրալային օկտաէդրիկ կոմպլեքսներն՝ որպես նոր տեսակի կենսամիմետիկ կատալիզատորներ, կարևոր ֆարմակոֆոր միացությունների ասիմետրիկ սինթեզի համար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ « Հայենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մկրտչյան, Գնել Միքայելի (2014) Կողքային ռադիկալում հետերոցիկլիկ տեղակալիչներ և ացետիլենային խմբեր պարունակող օպտիկապես ակտիվ նոր ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ասիմետրիկ սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Կենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մոհամմադռեզա, Ռահմանի (2013) Կովերի լակտացիայի սկզբնական շրջանում լյարդի ֆունկցիայի որոշ կենսաքիմիական ցուցանիշների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Յ

Յամուկյան, Միհրան Համայակի (2008) Պղնձի, նիկելի ու կոբալտի թթվածնավոր միացությունների վերականգման այրման ռեժիմում և փոշենման ու ձուլածո մետաղների ստացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Ն

Նադարյան, Արսեն Գվիդոնի (2013) Էմուլգատորի բացակայությամբ մոնոմեր–ջուր ստատիկ համակարգերում լատեքսների սինթեզման մինիտեխնոլոգիական բաղադրատոմսերի մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նազարյան, Հռիփսիկ Լադիֆի (2014) Տեղակալված տետրահիդրոպիրանային օղակ պարունակող նոր ացետ-և պրոպիոնամիդների սինթեզը և կենսաբանական ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նաջմեհ, Թորշիրզադ (2014) 5,5-դիմեթիլբենզո [h] խինազոլինների սինթեզը և կենսաբանական հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նեժադ, Ֆարիբորզ Ազիզի (2011) Ակրիլաթթվի էսթերների պատվաստային համապոլիմերացումը պոլիէթիլենտերեֆտալատային մանրաթելերի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնիկական կենտրոն.

Ներսիսյան, Սերգեյ Արմենակի (2004) Արարատյան որդան կարմիրից ներկանյութի անջատումը և քրոմատոգրաֆիկական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Շ

Շաինովա, Ռոզա Սերգեյի (2017) Ազինների հիմքի վրա նոր չկոնդենսված բի- և տրիցիկլիկ հետերոհամակարգերի սինթեզը և դրանց ածանցյալների կենսաբանական ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Շահբազյան, Լուսյա Վոլոդյայի (2014) Հինգանդամանի հետերոցիկլիկ համակարգերի շարքում պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվությամբ նոր միացությունների սինթեզը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Շահինյան, Գոհար Աշոտի (2017) Ն-հեպտան–ԱՕՏ (նատրիումի դիօկտիլ սուլֆոսուկցինատ)–բևեռային ֆազ շրջված միցելային համակարգերի ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բ. Ն. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Շահրոխ, Բեհնազ Սեյեդ Էբրահիմի (2013) Վինիլային եթերների մոնոմոլեկուլային քայքայման երևույթի հիմնավորումը քվանտամեխանիկական մեթոդների և հաշվարկային ծրագրերի օգտագործմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի Ինստիտուտ.

Շամիրյան, Անամարյամ Սարքիսի (2014) Երկկենցաղների լյարդի ուրեոթելիկ արգինազի կառուցվածքային առանձնահատկությունները՝ Rana ridibunda գորտի օրինակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պ

Պետրոսյան, Աիդա Լևոնի (2013) Չհագեցած եթերների ֆունկցիոնալացումը C-, N- և O- նուկլեոֆիլներով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Պետրոսյան, Անդրանիկ Մարտինի (2014) Տետրաքլորացված պիրիդինների և պիրազինի բազմակի ֆունկցիոնալացումը պալադիում-կատալիզվող քրոս-համակցման ռեակցիաներով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Պետրոսյան, Սաթենիկ Ղուկասի (2011) Ոչ սպիտակուցային a-ամինաթթուների բարձրսելեկտիվ և արագընթաց ասիմետրիկ սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Պիվազյան, Անահիտ Անդրանիկի (2006) Նոր հիտերոպոլիտիցիկլիկ համակարգերի սինթեզ 2-մեթիլ-4-հիդրօքսիխինոլինների բազայի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Ջ

Ջալալի, Հոսեյն Ջահրոմի (2012) Մթնոլորտային աերոզոլային միացությունների մակերևույթի վրա CH₃ O₂ ռադիկալների հետ մեթանի և ացետալդեհիդի փոխազդեցության առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ Ա. Վ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի Ինստիտուտ .

Ս

Սահակյան, Արսեն Արծրունի (2013) Մատչելի ֆորմիլպիրազոլների հիման վրա տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների ուսումնասիրությունը նոր նյութերի սինթեզի նպատակով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Սարգսյան, Լևոն Սուրենի (2016) Գալաթթվի ու դաբաղաթթվի հետ միոգլոբինի և հեմոգլոբինի փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Տաթևիկ Հովհաննեսի (2012) Ֆունկցիոնալ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուներ պարունակող դի-և տրիպեպտիդների սինթեզը և դրանց ազդեցությունը սերինային պրոտեազների ակտիվության վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Սարկեզիյան, Վերժինե Ազիզի (2015) Բնական և սինթետիկ սիլիկահողերի մակերևույթի մոդիֆիկացման ազդեցությունը դրանց քրոմատոգրաֆիական հատկությունների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Սիմոնյան , Հայարփի Մանթաշի (2013) Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Սիրականյան, Սամվել Նապոլեոնի (2015) Հետազոտություններ համակցված պիրիդինների բնագավառում՝ կենսաբանորեն ակտիվ միացություններ հայտնաբերելու նպատակով. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Սիրեկանյան, Ինեսսա Նորայրի (2015) Միզանյութի նոր տիպի ածանցյալների, պոլիմերների, խելատային կոմպլեքսների ստացման կինետիկական օրինաչափությունները և ֆիզիկաքիմիական հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

Սուքիասյան, Ժաննա Կարենի (2016) Նախանշված հատկություններով պոլիմերային կոմպոզիտների սինթեզ՝ ֆրոնտալ պոլիմերացման եղանակով. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Ստեփանյան, Լալա Աշոտի (2013) Դեհիդրոալանինի նոր մոդիֆկացված քիրալային Ni(II) կոմպլեքսների սինթեզը և դրանց հետազոտումը β-տեղակալված α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Վ

Վարդանյան, Լուիզա Ռազմիկի (2017) Դեղաբույսերի կենսահակաօքսիդիչների հակաօքսիդիչ հատկությունները: Կինետիկա և մեխանիզմ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինսատիտուտ.

Ր

Րիշա, Ֆիդա Ալի (2006) Բարձր ջերմաստիճաններում թթվային կոռոզիան կանխող ինհիբիտորների սինթեզումը և ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Փ

Փալիկյան, Գյուլնարա ՈՒսուբեկի (2002) 3-Հալոգեն-1,3-դիենների սինթեզ ենինների հիման վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Ք

Քարամյան, Ռայա Ավանեսի (2004) Բարձր ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններով օժտված սոսինձների ստեղծում իզոցիանուրաթթվի նոր մոնոմերների և պոլիմերների հիման վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական քիմիայի ինստիտուտ.

Քոչարյան , Գասպար Հրայրի (2016) Ֆլավոնոիդներ` քվերցիտինի, մորինի, նարինգինի և ռուտինի հակաօքսիդիչ և ԴՆԹ-ի հետ կապող հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ.

This list was generated on Wed Feb 24 16:12:56 2021 AMT.