Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Subject is "Earth Science"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type
Jump to: | А | В | Г | З | К | М | Н | Р | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Թ | Ի | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Փ | Ք | Ֆ
Number of items at this level: 190.

Բաղդագյուլյան, Արմինե Սերժիկի (2016) Կոմպոզիցիոն նյութերի մշակումը բիտումացեմենտային կապակցողների հիման վրա. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության հայաստանի ազգային համալսարան.

Շախբեկյան, Տիգրան Հակոբի (2014) ՀՀ տարածքի երկրակեղևի բլոկային կառուցվածքի և սեյսմիկության միջև եղած կապերը (երկրաֆիզիկական տվյալների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

А

Аванесова, Инна Сергеевна (2014) Разработка многокомпонентных буровых растворов для бурения в сложных горно-технических условиях. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Айроян, Саркис Грачикович (2013) Закономерности изменения прочности и ползучести набухающих грунтов, их прогноз и возможности применения в строительстве. Doctor of Sciences thesis, ЕГУ.

Аракелян, Дмитрий Гегамович (2014) Метод районирования оползневых территорий по коэффициенту устойчивости в трехмерной среде (участки Агарцин, Арутюнян, Джрвеж. РА). PhD thesis, Институт геологических наук.

Арзуманян, Айк Геворгович (2016) Разработка системы регистрации данных в реальном времени со спутниковым передатчиком. PhD thesis, Национальный политехнический университет Армении.

В

Варданян, Манук Размикович (2013) Создание базовой геоинформационной системы в сфере кадастра, ее внедрение и пути повышения эффективности использования в системах государственного управления и местного самоуправления. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный университет архитектуры и строительства.

Варданян, Траел Герасимович (2013) Колебания стока рек Армении и его прогноз при глобальном изменении климата. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный университет.

Г

Гареян, Гоар Размиковна (2014) Стереолитогеохимическое моделирование золоторудных месторождений как методическая основа их геохимических поисков. PhD thesis, ЕГУ.

Геворкян, Марина Рудольфовна (2014) Геохимические особенности минералов-самоцветов Ïрисеванского офиолитового пояса. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

З

Захарян, Григор Арамович (2017) Эколого-географические особенности развития возобновляемой энергетики в Армении. PhD thesis, ЕГУ.

К

Казарян, Армен Эдуардович (2013) Закономерности отражения геодинамической и сейсмической активности в геохимических полях Транскавказского региона. PhD thesis, НАН РА институт геологических наук.

М

Меликсетян, Хачатур Борисович (2018) Генерация коллизионных магм на примере четвертичного вулканизма территории Армении и вулканическая опасность. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Институт геологических наук.

Минасян, Гаяне Айказовна (2014) Геоэкологическое значение распределения элементов в породах Севано-Амасийского пояса. PhD thesis, ЕГУ.

Минасян, Степан Робертович (2013) Исследование и прогноз изменений геоэкологических условий среды в связи с крупными водозаборами. PhD thesis, ЕГУ.

Н

Наджафиха, Бабак (2013) Динамика берегов полуострова Мианкале (Горганской косы) и прилегающих участков Южного берега Каспийского моря (Иран). PhD thesis, ЕГУ.

Р

Радже, Фарзане (2013) Геологические особенности вулканогенно-осадочных и осадочных пород центрального Ирана. PhD thesis, ЕГУ.

Ա

Աբազյան, Ենոք Վագիֆի (2010) Հորատանցքային եղանակով երկրաբանական հետախուզման արդյունքների հավաստիության աստիճանի հետազոտումն ու գնահատումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Աբրահամյան, Կարեն Գոգայի (2008) Ատոմային լուսաչափման մեթոդի նոր հնարավորությունների կիրառումը ջրաքիմիական հետազոտություններում. PhD thesis, ՀՀ Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ազիզյան, Լևոն Վանոյի (2009) Հայաստանի Հանրապետության գետերի ջրային ռեժիմի փուլերի հետազոտում և կանխատեսման մեթոդների մշակում. PhD thesis, ՀՀ Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ազոյան, Միքայել Սարգսի (2016) Գերբարձր հաճախության ազդանշանների ձևափոխիչ և հաղորդիչ սարքերի հետազոտումը և մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Ալավերդյան, Հայկ Հարությունի (2009) Ստորգետնյա մշակման համակարգերի կառուցվածքային տարրերի պարամետրերի օպտիմալացումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ալեքսանյան, Գոռ Փարսադանի (2013) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնօգտագործման գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները և հետևանքները (աշխարհագրական ասպեկտ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Կամո Բորիսի (2004) Աշխարհագրական-հայրենագիտական նյութը հայ գրական երկերում (աշխարհագրական օբյեկտների գեղարվեստական ընկալումը). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալոյան, Գևորգ Ասատուրի (2002) Գրունտա-ճնշումային ջրերի հիդրոդինամիկան ռեժիմների կանխատեսման մեթոդների մշակումը ջրառի դեպքում. PhD thesis, ՀՀ ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ալոյան, Նինա Իսայի (2015) Երևան քաղաքի տեղումներում մետաղների պարունակության ջրաքիմիական հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ .

Ակարմազյան, Հայկ Սահակի (2008) Տարածաշրջանի էկոլոգիական իրավիճակի գնահատման տեղեկատվական համակարգի մշակում. PhD thesis, ՀՀ պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ամազարյան, Աիդա Նարիմանի (2013) Հայաստանի Հանրապետության գետերի կոշտ հոսքի տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ամիր, Հաջիալի (2013) Կայուն և թունավոր աղտոտիչներից թափոնաջրերի մաքրման տարբեր համակարգերի մշակում և կիրառում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Այվազյան, Արմենակ Յուրիկի (2007) Ավտոտրանսպորտի արտանետումների ազդեցությունը Երևան քաղաքի օդային ավազանի վրա. PhD thesis, ՀՀ պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Առաքելյան, Ալեքսանդր Անդրանիկի (2012) Հայաստանի ջրաբանական բնութագրիչների երկրատեղեկատվական մոդելավորման մի քանի խնդիր. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Առաքելյան, Յուրի Ալեքսանդրի (2004) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և հարակից տարածքների գետային հոսքի ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները և ջրային հաշվեկշիռը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելով, Գրիգորի Ալեքսանդրի (2008) Բացահանքի կողերի ձևավորման նոր եղանակի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ասատրյան, Գայանե Մխիթարի (2011) Յուրայի և ստորին կավճի հասակի ռադիոլարիաների հնէաբանական և կենսաշերտագրական առանձնահատկությունները Հայաստանի տարածքի օֆիոլիթային համալիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ երկրագիտական գիտությունների ինստիտուտ.

Ասմարյան, Շուշանիկ Գուրգենի (2008) Երևան քաղաքի տարածքի էկոլոգագեոմորֆոլոգիական գնահատում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավագյան, Արա Վարուժանի (2013) Ակտիվ խզվածքների մերձմակերեսային դրսևորումները շրջակա միջավայրում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Ավագյան, Կարեն Լևոնի (2009) ՀՀ տարածքում CK-42 կոորդինատային համակարգից անցումը WGS-84 համաշխարհային երկրակենտրոն կոորդինատային համակարգին. PhD thesis, Երևանի ճարտարագիտական և շինարարության պետական համալսարան.

Ավետիսյան, Անի Արայի (2009) Արփա, Ազատ և Վեդի գետերի ջրերի որակի և ռադիկալային ինքնամաքրման ընդունակության գնահատումը. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Ավետիսյան, Գայանե Ռուլեսի (2006) Շիրակի մարզի հողային ծածկույթը, նրա աշխարհագրական վերլուծությունը և հեռանկարային օգտագործումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Գորիկ Դավթի (2018) Անտառային գեոհամակարգերի էկոհամակարգային ծառայությունների մոդելավորումը և արժեքային գնահատումը (Տավուշի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Օֆելյա Արշակի (2012) Ջրաերկրաբանական պայմանների ազդեցությունը Արարատյան հարթավայրի հողերի մելիորատիվ վիճակի վրա և նրանց բարելավման ուղիները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Արզումանյան, Հայկ Գևորգի (2016) Արբանյակային հաղորդչով և իրական ժամանակում տվյալների գրանցման համակարգի մշակում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Բ

Բաբակ, Նաջաֆիհա (2013) Միանկալե թերակղզու (Գորգանի ցամաքալեզվակի) և Կասպից ծովի հարավային հարակից ափերի դինամիկան (Իրան). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բալասանյան, Սերգեյ Վլադիմիրի (2018) Երևանյան խզվածքի ժամանակակից սեյսմատեկտոնական ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Բալումյան, Գևորգ Ռուստամի (2007) Տուֆերի և բազալտների բացահանքային դաշտերի և բացահանքերի օպտիմալ պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Բաղդասարյան, Սասուն Սամվելի (2012) Լոռու մարզի բնական և անթրոպոգեն լանդշաֆտների վիճակի գնահատումը, դրանց բարելավման ոււղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բայրամյան, Աննա Լևոնի (2017) Երկրատեկտոնական պրոցեսների ուսումնասիրումը տեկտոնամագնիսական դաշտի մեթոդով (Արարատյան սեյսմափորձադաշտի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարխորդարի, Ջալալ Նորուզալի (2014) Իրանի Յազդի տարածաշրջանի մակերևութային հոսքի հաշվարկը և ստորգետնյա ամբարտակների վայրի ընտրությունը (RS, GIS եվ DSS համակարգերի միջոցով)). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գաբրիելյան, Նազիկ Ռազմիկի (2006) Աղետի գոտու բնակչության միգրացիոն շարժերի աշխարհագրական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալստյան, Հրաչուհի Սեյրանի (2017) ՀՀ տարածքում օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունների վերլուծումը և գնահատումը կլիմայի փոփոխության համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Նարինե Անուշավանի (2007) Ավտոմոբիլի էկոլոգիական անվտանգության գնահատումը շահագործման լեռնային պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Գարեյան, Գոհար Ռազմիկի (2014) Ոսկու հանքավայրերի ծավալային լիթոերկրաքիմիական մոդելավորումը որպես նրանց երկրաքիմիական որոնումների մեթոդական հիմք. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Անահիտ Վլադիմիրի (2001) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդյունաբերության զարգացման և Հայաստանի Հանրապետության հետ ինտեգրացման տնտեսա-աշխարհագրական հիմնահարցերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արսեն Թորգոմի (1999) Հայաստանի Հանրապետության գետերի ջերմա-սառցային ռեժիմը (ձևավորման աշխարհագրական գործոնները). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Սարգիս Հարությունի (2008) Պոչամբարների կայունությունը դինամիկ ուժերի ազդեցության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Մարինա Ռուդոլֆի (2014) Մերձսևանյան օֆիոլիտային գոտու գունագեղ միներալների երկրաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Միքայել Ռադիկի (2018) Պալեոսեյսմոլոգիական և հնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով գեոռադարային համակարգի կիրառման մեթոդի հիմնավորումը և առանձնահատկությունները (Հայաստանի և Եգիպտոսի օրինակներով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ .

Դ

Դադաշփուր, Աթաոլլահ (2015) Նեկա գետի ջրհավաք ավազանի կարստային ջրերի ձևավորման առանձնահատկությունները և դրանց արդյունավետ օգտագործման ուղիները (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Դաշտոյան, Հովհաննես Ռոբերտի (2016) Մետաղ-ֆերոէլեկտրիկ-մետաղ նանոթաղանթային կառուցվածքների ստացումը և ստատիկ, դինամիկ բնութագրերի հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Դավթյան, Պետրոս Գարուշի (1996) Վայք-Զանգեզուրի սելավային երևույթների ձևավորման ֆիզիկաաշխարհագրական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Վահան Արմենի (2009) Գյուղատնտեսական աղտոտիչներից հոսքաջրերի մաքրման տեհնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Դուրգարյան, Էլիզա Ռաֆիկի (2016) Աշխարհագրական գործոնների վերլուծություն և գնահատում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ե

Եզակյան, Հովհաննես Սերգոյի (2009) Պղինձ-պորֆիրային հանքավայրերի հետախուզության ընթացքում հորատման նպատակահարմար տեխնոլոգիաների մշակումը և պահանջվող որակի հորատահանուկի ստացումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Եղիազարյան, Մանուկ Թովմասի (2012) Գերնստող գրունտների գեոտեխնիկական հատկությունները և նրանց կիրառումը հողային կառույցներում որպես շինանյութ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եղյան, Գոհար Բաբկենի (2011) Լոռու մարզի ժողովրդագրական իրավիճակի աշխարհագրական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Երիցյան, Գագիկ Սուրենի (2010) Ավտոմոբիլի շահագործման արդյունավետության էկոլոգիական հիմնահարցերը և դրանց բարելավումը (ՀՀ օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Երիցյան, Գագիկ Սուրենի (2012) Լեռնային տարածաշրջաններում մթնոլորտային օդի պահպանումը ավտոմոբիլների արտանետումների աղտոտումից. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Երիցյան, Սուրեն Գագիկի (2001) Լեռնային պայմաններում ավտոտրակտորային շարժակազմից արտանետվող թունավոր գազերի փոփոխության հետազոտումը և նորմավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Եփրեմյան, Մամիկոն Վազգենի (2014) «Էրեբունի» օդանավակայանի ավիացիոն օդերևութաբանական պայմանների գնահատումը և ցածր ամպամածության կանխատեսումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զ

Զաքարյան, Բենյամին Գարսևանի (2004) Հայաստանի Հանրապետության ձնածածկույթը և նրա ջրաբանական նշանակությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զաքարյան, Նազելի Յուրիկի (2012) Երևան քաղաքի տեղումների աղտոտման երկրաբնապահպանական ասպեկտները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զեյզաֆուն, Սամեր Մունիր (2008) Տեկտոնական գործոնների ազդեցության գնահատումը հիդրոտեխնիկական կառույցների տարածքների սեյսմիկության վրա (էլ-գաբ իջվածքի օրինակով, ՍԱՀ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Է

Էլբակյան, Սիլվիանա Հենրիկի (2018) ՋԷԿ-երում գազային արտանետումների մաքրման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը և էլեկտրակայանների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների վրա դրանց ազդեցության հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Թ

Թադևոսյան, Գագիկ Պարսամի (2005) Բնական պայմանների դերի գնահատումը հոսքագոյացման պրոցեսում (Դեբետ գետի ջրհավաք ավազանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Թովմասյան, Աշխեն Կառլենի (2016) Լարվածային դաշտի առանձնահատկությունները ՀՀ և հարակից տարածքներում սեյսմոլոգիական տվյալների հիման վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թութունջյան, Աննա Աբրահամի (2013) ՀՀ Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի որոշ ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի որակի հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Ի

Իգիթյան, Հայկ Ալբերտի (2016) Ակտիվ խզվածքների գոտիների լայնության գնահատումը երկրաբանական և գեոռադարային հետազոտությունների հիման վրա (Փամբակ-Սևան-Սյունիք ակտիվ խզվածքի օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Իվանյան, Մարինե Սևադայի (2005) Սևանա լիճ թափվող հիմնական գետերի ջրաքիմիական փոփոխությունները՝ կախված նրա ջրհավաք ավազանում տնտեսական գործունեությունից. PhD thesis, ՀՀ Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Լ

Լորսաբյան, Տիգրան Կարենի (2013) Հայաստանի մինչքեմբրյան բյուրեղային հիմքի ապարների մետամորֆիզմի ջերմաստիճանային և ճնշումնային պայմանները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Խ

Խաչատրյան, Լիանա Համլետի (2013) Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գազային արտանետումների հետազոտումը և դրանց նվազեցման միջոցների մշակումը (Երևան քաղաքի օրինակի վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Սուսաննա Ժուլվերնի (2013) Լեռնային շրջանների լանդշաֆտային պլանավորման սկզբունքները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խոեցյան, Աշոտ Վոլոդյայի (2004) Անապատացման պատճառահետևանքային կապերը և տարածաժամանակային գնահատման սկզբունքները ՀՀ-ում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Խուդավերդյան , Նանե Արմենի (2018) Հողային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ տեղեկատվական փաթեթի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

խլոպուզյան, Ռայա Համլետի (2014) Ավտոտրանսպորտի արտանետումների ազդեցությունը Երևան և Ալավերդի քաղաքների էկոլոգիական իրավիճակների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կ

Կարապետյան, Արթուր Գևորգի (2015) Լեռնային երկրահամակարգերի բնատեխնածին ռիսկերի կանխատեսում և կառավարում (Լոռի-Փամբակ և Աղստև-Տավուշ տարածաշրջանների օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Գարիկ Արամայիսի (2003) Ուսումնասիրություններ նվիրված Cr⁶⁺ պարունակող հոսքաջրերի վնասազերծման արդյունավետ եղանակի մշակմանը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Կարապետյան, Գևորգ Մելքոնի (2005) Լեռնային ռելիեֆի ժամանակակից դինամիկայի և կանխատեսման քարտեզագրական հիմնավորումները (ՀՀ տարածքի օրինակով). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Ջոն Կոստիկի (2010) Գրունտների տատանումների քանակական պարամետրերի համեմատական գնահատում ուժեղ երկրաշարժերի ժամանակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Վարդան Երվանդի (2013) ՀՀ ուրբանիզացված տարածքների հիդրոլոգիական ասպեկտները. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Կոստանյան, Հեղինե Արթուրի (2014) ՀՀ հողերի դեգրադացիայի ռիսկի գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հակոբյան, Աշոտ Զավենի (2006) Զանգեզուրի հանքային շրջանի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրերի ռացիոնալ և համալիր յուրացումը. PhD thesis, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հակոբյան, Լիլիթ Սամվելի (2011) Տուֆի բացահանքերի շահագործման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը և պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Համեդ, Բարիմանի (2012) Կասպից ծովի հարավային ափերի գեոտեխնիկական խոցելիության գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրապետյան, Անուշ Լավրենտի (2008) Մեթակրիլամիդի ածանցյալների ստացումը և դրանցով հոսքաջրերից մետաղների կատիոնների կորզման բնապահպանական մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հայրապետյան, Լիանա Ալբերտի (2006) Բացահանքի ներքևի մասում զառիթափ տեղամասերի ձևավորմամբ բաց լեռնային աշխատանքների տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հայրոյան, Հրաչ Սարգսի (2018) Կավային գրունտների սահքի դիմադրության փոփոխության օրինաչափությունները, կիրառումը սողանքային լանջերի կայունության գնահատման նպատակով (ՀՀ սողանքների օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրոյան, Սարգիս Հրաչիկի (2013) ՈՒռչող գրունտների ամրության, սողքի փոփոխության օրինաչափությունները, կանխատեսումն և դրանց կիրառման հնարավորությունները շինարարության մեջ. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Աշոտ Գևորգի (2018) Ենթամիկրոնային թվային ինտեգրալ սխեմաներում տարրերի նախնական տեղաբաշխման տեսական հիմունքների և գործիքամիջոցների մշակումը. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Հարությունյան, Գայանե Փայլակի (2015) ՀՀ բնակչության ապրելակերպի աշխարհագրական հիմնահարցերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Դավիթ Մհերի (2008) Հայաստանի Հանրապետության միջսահմանային գետերի կայուն քլորօրգանական միացություններով աղտոտվածության գնահատում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Հռիփսիմե Վարդգեսի (2009) ՀՀ բիոկլիմայական պոտենցիալը և դրա ռացիոնալ օգտագործման ուղիները գյուղատնտեսության բնագավառում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Նարեկ Աղվանի (2006) Վայոց ձորի մարզի էկոլոգիական տարողունակության աշխարհագրական վերլուծությունը և գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ռաֆայել Հրայրի (2005) Լոռու մարզի արդյունաբերության հեռանկարային զարգացման և տարածքային կազմակերպման տնտեսաաշխարհագրական հիմնահարցերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Աշխեն Հայկի (2014) ՀՀ տարածքի բնական աղետների պոտենցիալ վտանգավորության և խոցելիության համալիր ուսումնասիրության սկզբունքները ռիսկի գնահատման նպատակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Արմեն Հենրիկի (2008) Մետաղական հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման համակարգերի ընտրումը, կատարելագործումը և նորերի ստեղծումը. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հովհաննիսյան, Գուրգեն Ժորժիկի (2006) Դպրոցական աշխարհագրության բովանդակության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Հովհաննես Արկադիայի (2007) Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի յուրացման օպտիմալ պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հովսեփյան, Արմեն Աշոտի (2017) Սյունիքի մարզի լեռնային գեոհամակարգերի վրա հանքագործական արդյունաբերության ազդեցությունների տարածական ասպեկտները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովսեփյան, Սուրեն Ռոբերտի (2012) Կարկտային պրոցեսների վրա ակտիվ ներգործության ուսումնասիրությունը և նոր հակակարկտային կայանների մշակումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղ

Ղազի, Էյդան (2013) Ֆուրֆուրոլ պարունակող ջրերի ակտիվացված ածխով և ցեոլիտներով մշակման գործընթացի հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղամբարյան, Գոհար Գուրգենի (2017) Աճի բևեռներ և կենտրոններ հայեցակարգը ՀՀ ռեգիոնալ զարգացման գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղորբան, Խոսրավի (2013) Կասպից ծովի ավազանի աշխարհաքաղաքական բնութագիրը ռեգիոնալ անվտանգության առումով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղուլյան, Կարինե Էդուարդի (2014) Ախուրյան գետի ջրահավաք ավազանի երկրաբնապահպանական գնահատում (արևելյան տարածք). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մ

Մաթոսյան, Մարինե Ռաֆիկի (2009) ՀՀ ռեգիոնալ քաղաքականության աշխարհագրական նախադրյալները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մալեքի, Հոմեյրա Մահմուդ (2012) Գետի մակընթացային դելտայում ջրի հանքայնության որոշումը դիսպերսիոն մեթոդով. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Մակարյան, Խաչատուր Վարդանի (2018) Գրունտների ջրիկացման երևույթի վերլուծություն. նոր տվյալներ Սարդարապատի կառույցի, Փամբակ-Սևան-Սյունիք ակտիվ խզվածքի և Սևանա լճի ավազանի սեյսմիկ ակտիվության վերաբերյալ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Մանասյան, Գոռ Սուքիասի (2007) Շիրակի մարզի էկոլոգագեոմորֆոլոգիական գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանասյան, Հայկ Մաքսիմի (2017) ՀՀ բնակչության ժամանակակից միգրացիայի աշխարհագրական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանասյան, Մաքսիմ Գառնիկի (2009) Հայաստանի Հանրապետության տարաբնակեցման համակարգի զարգացման հիմնահարցերը (աշխարհագրական հետազոտություն). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Սարգիս Սոսի (2018) Ճարտարագիտա-երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և արդյունավետությունը լեռնա-ծալքավոր մարզերում հիդրոտեխնիկական թունելների կառուցման նպատակով (նախագծվող Մեղրի ՀԷԿ-ի օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ.

Մանուկյան, Եսթեր Սոսի (2014) Գեոէլեկտրական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և հնարավորությունները հրաբխային մարզերում ջրաերկրաբանական շրջանացման նպատակով (Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Լարիսա Վլադիմիրի (2006) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բարձունքային ցանցի վերակառուցումը թվային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Մանուկյան, Լևոն Անդրանիկի (2008) Լեռնահանքային արտադրության լցակույտերի և պոչամբարների կազմավորման ու անվտանգ շահագործման հիմունքների մշակում. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մանուկյան, Նինա Վարդգեսի (2010) ՀՀ էկոլոգագեոմորֆոլոգիական իրադրության վերլուծություն և գնահատում ԱՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառմամաբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Վահան Մհերի (2016) Հանքային դաշտերի երկրաբանա-երկրաֆիզիկական բնութագրերի վերլուծությունը պղինձ-պորֆիրային հանքակուտակների գնահատման նպատակով (ՀՀ տարածքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանսուր, Ղոդրաթի (2013) Իրանի չոր և կիսաչոր շրջաններում ջրային պաշարների ապահովման ստորգետնյա ամբարտակների կիրառման գնահատումը. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Մաջիդ, Փուրմողադամ (2013) Բնական և մոդիֆիկացված տեխնոլոգիաների արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարաբյան, Շողիկ Լևոնի (2016) Ջրային միջավայրում որոշ վնասակար ծանր մետաղների շրջապտույտի հետազոտություն. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Մարգարյան, Լիանա Արմենի (2009) Մեծամոր և Հրազդան գետերի ջրի որակի համալիր գնահատում ինդեքսային մեթոդներով. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվ. ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Մարգարյան, Լիանա Արմենի (2018) Բնական ջրերի որակի երկրաբնապահպանական գնահատում, դասակարգում և կանխատեսում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Վարդուհի Գուրգենի (2009) Մթնոլորտային խոնավացման տարածաժամանակային փոփոխությունների օրինաչափությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Լևոն Մովսեսի (1997) Շիրակ-Լոռու (երկրաշարժային ակտիվ գոտու) բնական լանդշաֆտների անտրոպոգեն փոփոխությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Գայանե Հայկազի (2014) Սևան-Ամասիայի գոտու ապարներում տարրերի տեղաբաշխման երկրաբնապահպանական նշանակությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Ստեփան Ռոբերտի (2013) Խոշոր ջրառների հետևանքով միջավայրի երկրաէկոլոգիական պայմանների փոփոխության ուսումնասիրություն և կանխատեսում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միսակյան, Ամալյա Էդվարդի (2016) Գարնանային վարարումների հոսքի կանխատեսման մեթոդիկայի մշակումը լեռնային երկրների համար (ՀՀ տարածքի գետերի օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ .

Միրզոյան , Լյուբա Բարատովի (2010) Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժի էպիկենտրոնային գոտու սեյսմանաբանա-տեկտոնական բնութագիրը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միքայելյան, Մհեր Գարեգինի (2007) ՀՀ որոշ գետերի ջրերում գլխավոր իոնների և կենսածին նյութերի վարքի առանձնահատկությունները. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մկրտչյան, Մարինե Սարգսի (2017) Ջրամատակարարման նպատակով հնաջրաերկրաբանական ուսումնասիրություններ, պայմանավորված մակերևույթային և ստորերկրյա ջրբաժանների փոխադարձ կապով (Արագածի լեռնազանգվածի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Մուշեղ Կարենի (2014) Փամբակ-Սևան -Սյունիք ակտիվ խզվածքի հյուսիս-արևմտյան և հարավ-արևելյան հատվածների մորֆոստրուկտուրային և պալեոսեյսմաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Տիրուհի Գառնիկի (2018) Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհաջեր, Էսմայիլ Ջաֆարի (2018) էկոտուրիզմի զարգացումը Իրանի Գոլեստան նահանգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մովսիսյան, Արծրուն Ռուբենի (2007) Ազնիվ մետաղների հանքավայրերի ստորգետնյա մշակման համակարգերի կատարելագործման ուղիների հետազոտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մովսիսյան, Հարություն Իշխանի (2010) Ներծին հանքայնացման տեղայնացման առանձնահատկությունները Շնող-Կողբի հանքային հանգույցում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Մուխսի-Հովեյան, Արկադի Գրիգորի (2015) ԼՂՀ Մեհմանայի հանքային հանգույցում ներծին հանքագոյացման տեղայնացման օրինաչափությունները և ներուժի գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Զոհրաբ Զավենի (2014) ՀՀ Արաքսի ավազանի գետերի էքստրեմալ ելքերի հաշվարկը և ռիսկի գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Գևորգ Սամվելի (2014) Ուրբանիզացված տարածքների սեյսմիկ միկրոշրջանացման մեթոդաբանական հիմունքները և կիրառվող երկրաֆիզիկական մեթոդների առանձնահատկությունները (Երևան քաղաքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Մարիետա Յուրիկի (2005) Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսաաշխարհագրական համալիր հետազոտություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Վահագն Սոսի (2011) Լեռնային երկրահամակարգերի լանդշաֆտա-էկոլոգիական գնահատումը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով (ՀՀ Սյունիքի մարզի տարածքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ն

Նարիմանյան, Վոլոդյա Գեորգիի (2009) Ջրատնտեսական հաշվեկշռի մոդելավորումը ջրային ռեսուրսների գետավազանային կառավարման արդիականացման խնդրում. PhD thesis, Ակ. Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ներսիսյան, Արմեն Հովհաննեսի (2003) Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական երկրագրական համալիր հետազոտությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շ

Շահնազարյան, Գայանե Անդրանիկի (2009) Կուրի ավազանի ՀՀ գետերի ջրաքիմիական հետազոտություն և ջրի որակի համալիր գնահատում. PhD thesis, Ակ. Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Պ

Պետրոսյան, Շավարշ Հրայրի (2007) Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման աշխարհագրական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պետրոսյան, Վահագն Արսենի (2016) Հրազդան գետի ջուր-հատակային նստվածքագոյացում համակարգում վնասակար ծանր մետաղների տեղափոխման ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պոտոսյան, Ակսել Հարությունի (1996) Հայաստանի Հանրապետության գյուղական տարաբնակեցումը (ձևավորումը, շարժընթացը, վիճակը). PhD thesis, ԵՊՀ.

Պոտոսյան, Ակսել Հարությունի (2015) Հայաստանի Հանրապետության, որպես լեռնային երկրի, գյուղական տարաբնակեցման աշխարհագրական հետազոտության հիմնահարցերը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ջ

Ջավադ, Թաբաթաբաեի (2012) Իրանի Զայանդերուդ գետի վրա ծանր մետաղների ազդեցության գնահատումը և հետևանքների վերացման միջոցառումները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջավադյան, Յուրիկ Լևոնի (1998) Արարատյան հարթավայրի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և պահպանման գիտատեխնիկական հիմքերի կատարելագործումը. PhD thesis, ՀՀ ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի գիտաարտադրական միավորում.

Ջաֆար, Խանդուզի (2016) Շրջակա միջավայրի և տրանսպորտի ազդեցությունը խոշոր քաղաքների զարգացման և տարածքային կազմակերպման վրա (Իրանի Գորգան քաղաքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ռ

Ռեզա, Թուշմալանի (2015) Աղային գմբեթների հայտնաբերման և տեղայնացման եռաչափ խնդրի լուծումը ըստ գրավիչափական դիտարկումների տվյալների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ս

Սահակյան, Քրիստինե Սուրիկի (2015) Ջրային պաշարների պահպանության նպատակով արդյունաբերական ձեռնարկությունների էկոլոգիական ռիսկի գնահատման մեթոդաբանության մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սամվելյան, Ներսես Իշխանի (2009) Արարատյան գոգավորության լանդշաֆտները և դրանց անթրոպոգեն փոփոխությունների գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սայադյան, Հովիկ Յախշիբեկի (2011) Հայաստանի Հանրապետության անտառային գեոհամակարգերի տարածա-ժամանակային փոփոխությունները և կառավարման հիմնախնդիրները. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Սայադյան, Հովիկ Յախշիբեկի (1997) Սևանա լճավազանի բնական լանդշաֆտների փոփոխումը մարդածին գործոնի ազդեցությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Աննա Գևորգի (2005) Ալավերդիու պղնձի հանքավայրերի ռացիոնալ յուրացման խնդիրների հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Լիլիթ Սամվելի (2010) Հարուցված սեյսմիկության և ջրամբարների սեյսմիկ վտանգի գնահատում (ՀՀ-ում շահագործվող խոշոր ջրամբարների օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Ռուդոլֆ Սուրենի (2016) ՀՀ տարածքի ժամանակակից ռելիեֆի և երկրակեղևի խորքային կառուցվածքի կապերի բացահայտումը նորագույն տեկտոնիկայի ուսումնասիրման նպատակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Սևակ Աշոտի (2007) Ենթահանքաստիճաններով բացահանքերի մշակման տեխնոլոգիաների հետազոտումը և պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Տիգրան Արտավազդի (2009) ՀՀ ռեգիոնալ էկոլոգիական քաղաքականությունը կայուն զարգացման հայեցակարգի համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարիբեկյան, Սասուն Լյուդվիգի (2002) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքների բնակչության կյանքի որակի աշխարհագրական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սաֆարյան, Վիլեն Սաֆարի (2008) ԼՂՀ և հարակից տարածքների ձևաչափական և ծագումնաձևաբանական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սաֆարյան, Տաթևիկ Վիլենի (2014) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գետային հոսքի ձևավորման գործոնների վերլուծությունը և գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյեդ, Ալիսաղար Հաշեմի (2013) Իրանում կիրառվող ջրհեղեղները նվազեցնող պաշտպանիչ արգելապատնեշների արդյունավետության գնահատման մասին. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Սիմոնյան, Արսեն Գևորգի (2017) ՀՀ մակերևույթային ջրերի որակի համալիր գնահատման նոր ինդեքսների մշակում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուջյան, Սերոբ Արամի (2013) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարաբնակեցման արդի համակարգի ձևավորման նախադրյալներն ու զարգացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուվարյան, Սեյրան Ռաֆիկի (2002) Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական ջրօգտագործման աշխարհագրական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուրենյան, Գագիկ Համլետի (2010) ՀՀ եղանակակլիմայական պայմանները ձևավորող բարիկական դաշտերի սինօպտիկական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուրմալյան, Վարդուհի Վրեժի (2013) Սևանա լճի հարավ-արևմտյան հատվածի գետերի ջրի որակի ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վ

Վալեսյան, Անահիտ Պարգևի (2004) Քաղաքային բնակավայրի առողջապահաաշխարհագրական իրադրության գնահատում (Գյումրի քաղաքի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Թրահել Գերասիմի (1995) Հայաստանի Հանրապետության գետերի նվազագույն հոսքը և հաշվարկը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Թրահել Գերասիմի (2013) Հայաստանի գետերի հոսքի տատանումները և կանխատեսումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության դեպքում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Լևոն Ռաֆիկի (2010) Հայաստանի Հանրապետության հիդրոօդերևութաբանական ապահովվածության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները. PhD thesis, Ակ. Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Վարդանյան, Սարգիս Սաշիկի (2015) Վեդի-Եղեգնաձոր (Հայաստան) և Խոյ-Ավաջիկ (Իրան) տեղամասերի երկրաբանական կառուցվածքը և զարգացման առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Վարդումյան, Լիանա Էդիկի (2011) Սյունիքի մարզի գետերի ջրերի ջրաքիմիական վերլուծություն և գնահատում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փ

Փիլոյան, Արտակ Սարգսի (2018) Գեոմորֆոմետրիական ցուցանիշների հիման վրա ռելիեֆի շրջանացում և շրջանաձև կառուցվածքների տարանջատում Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ԱՏՀ մեթոդների կիրառմամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փուրմողադամ, Մաջիդ (2013) Բնական և մոդիֆիկացված ցեոլիտների արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քարամյան, Ռաֆֆի Արայի (2016) Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման առանձնահատկությունները և արդյունավետությունը քրոմի հանքագոյացումների հայտնաբերման նպատակով (ՀՀ–ԼՂՀ հանքավայրերի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Քելյան, Սարգիս Սամվելի (2012) Հորիզոնական ցամաքուրդների կառավարումը և հիմնախնդիրները Արարատյան հարթավայրում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քոչարյան, Անի Գագիկի (2018) Պատահական բլոկ-հիերարխիկ ցանցերի տոպոլոգիական բնութագրիչների ավտոմատացված հետազոտության համակարգի մշակում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Ֆ

Ֆարհադիան, Ամիր Հոսսեին (2017) Թեհրան քաղաքի կայուն զարգացման հնարավորությունների գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ֆարհանգ, Ֆարահմանդ (2012) Թեհրան քաղաքի շրջակա տարածքի ստորերկրյա ջրերի քիմիական աղտոտման նվազեցման ուղղությամբ բնապահպանական միջոցառումների ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Tue Dec 11 17:04:19 2018 AMT.