Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2013

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 746.

Thesis

Ավետիսյան, Մերի Բաբկենի (2013) Հայաստանի Հանրապետության, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի բարձրագույն կրթության համակարգերի կառավարման համեմատական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թռչունյան, Կարեն Արմենի (2013) Հիդրոգենազային ակտիվությունը և H₂-ի արտադրության առանձնահատկությունները escherichia coli-ում գլիցերոլի խմորման ընթացքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Մարտին Վարդանի (2013) Բեմական նորագույն տեխնոլոգիաների հնարավոր կիրառումը Հայաստանի դիտադահլիճային շինությունների վերակառուցումներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Մամյան, Արմինե Սուրենի (2013) Անթրոպոգեն գործոնի ազդեցությունը Փամբակ և Տանձուտ գետերի ֆիտոպլանկտոնային համակեցության վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Абгарян, Лусине Саркисовна (2013) Взаимодействие ДНК с металлсодержащими лигандами, на примере двухвалентных ионов, соединений платины и порфиринов. PhD thesis, ЕГУ.

Авагян, Арутюн Робертович (2013) Исследование спиновых и азимутальных ассиметрий при электророждении. Doctor of Sciences thesis, Национальная научная лаборатория им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт).

Авакян, Арменуи Павликовна (2013) Синтез и превращения новых биологически активных арилалифатических аминокетонов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Аветисян, Армен Рубенович (2013) Разработка автоматизированной системы измерения влажности древесины. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Аветисян, Армине Геворговна (2013) Прикладная теория численно-аналитических методов в области дифференциальных преобразований и автоматизация вычислительных процедур. Doctor of Sciences thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Аветисян, Мери Бабкеновна (2013) Сравнительный анализ управления систем высшего образования Республики Армения, Германии и Франции. PhD thesis, ЕГУ.

Аганянц, Овсеп Александрович (2013) Рекомбинантные D-гитантоиназы и L-аминоацилазы бактериального происхождения: получение, очистка и биохимическая характеристика. PhD thesis, НПЦ "Армбиотехнология" НАН РА ГНКО.

Адамян, Гегам Гургенович (2013) Прецедент Косово и перспективы международного признания Нагорно-Карабахской Республики. PhD thesis, Институт национальных стратегических исследований имени Д. Канаяна МО РА.

Азизян, Арсен Сережаевич (2013) Спектральное исследование низкотемпературного взаимодействия оксида азота (II) с порфиринатами ряда переходных металлов. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Азизян, Рафаэль Арменович (2013) Компьютерное моделирование двусубстратных ферментативных реакций в присутствии ингибиторов разных типов. PhD thesis, ЕГУ.

Айдинян, София Вардгесовна (2013) Восстановление кислородных соединений молибдена комбинированными восстановителями и получение молибдена и его карбида в режиме горения. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Айрапетян, Гор Норайрович (2013) Петлевой фактор в конформационных переходах нуклеиновых кислот. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Айрапетян, Лиана Сержевна (2013) Формирование социокультурной компетенции на занятиях по русскому языку в неязыковых вузах. PhD thesis, Ереванский государственный лингвистический университет им. В. Я. Брюсова.

Айрапетян, Лилит Валерьевна (2013) Катализируемая основанием внутримолекулярная циклизация солей аммония, содержащих 3-арил(или-алкенил) пропин-2-ильную группу, наряду с различными π²-фрагментами и водно-щелочное расщепление продуктов циклизации. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Айрапетян, Наира Львовна (2013) Методические основы интенсивного обучения русской орфографии на начальном этапе в Центре довузовского образования (ЦДО). PhD thesis, Армянский государственных педагогический университет имени Х. Абовяна.

Айроян, Саркис Грачикович (2013) Закономерности изменения прочности и ползучести набухающих грунтов, их прогноз и возможности применения в строительстве. Doctor of Sciences thesis, ЕГУ.

Акопджанян, Лилит Маратовна (2013) Новые подходы к диагностике и лечению больных с сочетанными урогенитальными инфекциями. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Акопян, Евгений Александрович (2013) Демографическая политика как фактор социально-экономического развития региона (на примере г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области). PhD thesis, ЕГУ.

Акопян, Жанета Андраниковна (2013) Биолого-морфологические особенности и таксономический состав семейства маревых (Chenopodiaceae Vent.) в Южном Закавказье. Doctor of Sciences thesis, НАН РА.

Акопян, Корюн Артурович (2013) Клиника, диагностика и лечение остеонекроза лицевых костей у больных употребляющих наркотическое средство «Krokodil». PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Акопян, Сережа Амаякович (2013) Оптимизация процессов тонколезвийной обработки цветных металлов с регулированием свойств режущих материалов и режимов резания. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (политехник).

Акопян, Тигран Степанович (2013) Точные методы в одномерных и квази-одномерных системах. Doctor of Sciences thesis, ЕГУ.

Алавердян, Соник Сасмиковна (2013) Разработка модели для диагностирования рабочего состояния электромеханической системы рудоразмольной мельницы. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Алексанян, Лусине Гамлетовна (2013) Разработка методов прогнозирования несимметричных режимов электрических сетей напряжением 0,38/0,22 кВ. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Алексанян, Марат Карушевич (2013) Изменение уровней и активностей изоформ цитохрома b₅₅₈ в крови и биоптатах человека при некоторых злокачественных новообразованиях. PhD thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Алексанян, Сусанна Геворковна (2013) HER-2/neu статус и его взаимосвязь с прогностическими клинико-морфологическими показателями при раке молочной железы. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Амроян, Гор Петросович (2013) Особенности и тактика лечения инфицированных переломов и посттравматического остеомиелита длинных костей с применением препарата "Капрофер". PhD thesis, Научный центр травматологии и ортопедии МЗ РА.

Андриасян, Вардан Каренович (2013) Адсорбция лигандов на ДНК при наличии шума. PhD thesis, ЕГУ.

Аникян, Нарине Григорьевна (2013) Методика дифференцированного применения физических упражнений при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника у женщин зрелого возраста (второй период зрелости, 36-55 лет). PhD thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Антоносян, Диана Акелсандровна (2013) Генерация неклассического света в сверхрешетках и фотонных кристаллах. PhD thesis, ЕГУ.

Арзуманян, Грануш Арутюновна (2013) Молекулярно-клеточный анализ патологических изменений лейкоцитов при африканской чуме свиней. PhD thesis, Институт биохимии имени Г. Бунятяна.

Арутюнова, Лидия Амбарцуновна (2013) Взаимосвязанное обучение использования газетной лексики на практических занятиях по русскому и английскому языкам. PhD thesis, Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна.

Арутюнян, Ануш Максимовна (2013) Методическая система обучения устному переводу в профессиональном курсе английского языка. PhD thesis, ЕГУ.

Арутюнян, Марианна Рубеновна (2013) Методы оказания эрготерапевтической помощи детям с церебральным параличом. PhD thesis, Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна.

Арутюнян, Мигран Ервандович (2013) Регулирование распределения возникающих в процессе лезвийного резания остаточных напряжений управлением режимами резания. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Асатрян, Наира Самвеловна (2013) Разработка комбинированных алгоритмов защиты мультимедийной информации. PhD thesis, Институт проблем информатики и афтоматизации.

Асатрян, Рубен Симонович (2013) Оптико-электронные приборы и методы исследования параметров приземной атмосферы и источников инфракрасного излучения. Doctor of Sciences thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Атоян, Лусине Феликсовна (2013) Клинико-эпидемиологическая характеристика микст-вирусных гепатитов в Республике Армения. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци.

Баблоян, Сюзанна Рубеновна (2013) Клиническое значение плоидности ДНК при исследовании и ведении больных со злокачественными эпителиальными опухолями яичников. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Багдасарян, Ирина Робертовна (2013) Разработка технологии легкого конструктивного бетона на сырьевой базе НКР. PhD thesis, Ереванский государственный университет архитектуры и строительства.

Багдасарян, Наира Сережаевна (2013) Вода как мишень в процессе биологического воздействия физических факторов неионизирующей природы. PhD thesis, ЕГУ.

Багдасарян, Шогик Агасиевна (2013) Время как приоритетный концепт в инаугурационной речи Президента США. PhD thesis, ЕГУ.

Байрамян, Нане Вачеевна (2013) Роль инфузорий Paramecium caudatum в экологии пикорнавирусов. PhD thesis, Институт биохимии имени Г. Бунятяна.

Барсегян, Марина Левоновна (2013) Хирургическое лечение содружественного горизонтально-вертикального косоглазия операцией на горизонтальных мышцах. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Броян, Марине Фирдусовна (2013) Вопросы разрешимости нелинейных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений с некомпактными операторами и их дискретных аналогов. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Брсикян, Нарине Арменовна (2013) Обтурирующее влияние гексафторсиликатов некоторых аминокислот на дентинные канальцы (экспериментальное исследование). PhD thesis, Ереванский Государственный медицинский университет имени М. Гераци.

Буе, Меградад (2013) Влияние добавки лизина и метионина на мясную продуктивность, содержание жира и холестерина у бройлеров. PhD thesis, Национальный аграрный университет Армении.

Варданян, Ануш Петросовна (2013) Культивирование hipericum perforatum L. сопряженным методом in vitro и гидропоники. PhD thesis, НПЦ «Армбиотехнология» НАН РА ГНКО.

Варданян, Манук Размикович (2013) Создание базовой геоинформационной системы в сфере кадастра, ее внедрение и пути повышения эффективности использования в системах государственного управления и местного самоуправления. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный университет архитектуры и строительства.

Варданян, Рубен Грантович (2013) Исследование и разработка адаптивных методов эффективного воспроизведения объектов интерактивных мультимедийных публикаций. PhD thesis, Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА.

Варданян, Траел Герасимович (2013) Колебания стока рек Армении и его прогноз при глобальном изменении климата. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный университет.

Гаспарян, Ануш Вараздатовна (2013) Напряженно-деформированное состояние слоистых упругих тел при антиплоской деформации и кручении. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Гаспарян, Рипсиме Тагворовна (2013) Разработка регулируемых тиристорных преобразователей инфранизкой частоты. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Геворгян, Оганес Рубенович (2013) Разработка новых методик внутрипульпарных штифтов и ортопедических конструкций зубов молочного прикуса. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Геворгян, Рубен Альбертович (2013) Моделирование структурных изменений переходных экономики стохастическими методами. Doctor of Sciences thesis, ЕГУ.

Геворгян, Севак Гагикович (2013) Разработка метода исследования режимов автономной электроэнергетической системы с асинхронным генератором. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Геворкян, Кристина Гагиковна (2013) Социальные аспекты старения в армянском обществе. PhD thesis, ЕГУ.

Геворкян, Лиана Альбертовна (2013) Синтез и исследование свойств полиакриламидного гидрогеля нетрадиционным методом. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Гегамян, Гегам Давидович (2013) Левые три-ткани бола с тривиальной сердцевиной. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении.

Гегамян, Оромсим Шаваршевна (2013) Классификация грамматических ошибок в русской речи учащихся-армян 5-8 классов и возможности их дифференцированного предупреждения. PhD thesis, Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна.

Гомцян, Гаяне Араратовна (2013) Оптимизация диагностики и прегравидарной подготовки при невынашивании беременности на фоне хронического эндометрита. PhD thesis, Ереванский Государственный медицинский университет имени М. Гераци.

Григорян, Арсен Давидович (2013) Характеристика сексуальных проявлений среди военнослужащих РА, некоторые вопросы распространенности ночного недержания мочи и тактика организации военно-медицинской экспертизы. PhD thesis, Ереванский Государственный медицинский университет имени М. Гераци.

Григорян, Заруи Викторовна (2013) Особенности оказания коррекционно-развивающей помощи заикающимся детям в условиях семьи. PhD thesis, Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна.

Григорян, Инесса Эдвардовна (2013) Кинетика формирования и термодинамические свойства комплексов ДНК с соединениями платины. PhD thesis, ЕГУ.

Григорян, Фрунзик Петросович (2013) Синтез управлений с наперед заданными спектрами в системах, описываемых интегро-дифференциальными уравнениями. Doctor of Sciences thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Давоян, Ваган Гагикович (2013) Проблемы преодоления бедности и неравенства в РА. PhD thesis, ЕГУ.

Дадаян, Тигран Леонидович (2013) Совершенствование методов расчета железобетонных конструкций с учетом их деформативности. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный университет архитектуры и строительства.

Даллакян, Рубен Коляевич (2013) Исследование фотоядерных реакций на пучке линейного электронного ускорителя ЕрФИ с энергией 40 МэВ. PhD thesis, Национальная научная лаборатория им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт).

Даллакян, Рубик Ваникович (2013) О ряде задач теории аналитических в единичном круге функций. Doctor of Sciences thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Даниелян, Артем Левонович (2013) Разработка методов оптимального проектирования и управления биомехатронных систем искусственных органов. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Даниелян, Маргарита Арутюновна (2013) Морфофункциональное исследование клеточных структур мозга крыс в условиях иммобилизационного стресса и под воздействием таурина. PhD thesis, НАН РА институт Биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Дарбинян, Мери Размиковна (2013) Воздействие электромагнитных волн низкой интенсивности ММ-диапазона на субклеточные структуры проростков пшеницы. PhD thesis, ЕГУ.

Даштоян, Арутюн Робертович (2013) Разработка технологии получения наноэлектронных структур на основе сегнетомагнетиков и исследование их свойств. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Дашьян, Анаит Владимировна (2013) Жестовый язык как средство общения и обучения глухих. PhD thesis, Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна.

Довлатян, Алина Кароевна (2013) Особенности продуктов взаимодействия персульфата калия с четвертичными аммониевыми солями. PhD thesis, НАН РА институт химической физики им. А. Б. Налбандяна .

Дургарян, Армен Александрович (2013) Разработка методов улучшения помехоустойчивости в системах фазовой автоподстройки частоты. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Дургарян, Нарине Анжелоевна (2013) Синтез и исследование новых электроактивных и комплексообразующих полимеров. Doctor of Sciences thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Дустдартуси, Сейедали (2013) Изучение взаимоотношений между устойчивостью, приспособлением к стрессорным нагрузкам, качеством жизни и потенциальными когнитивными нарушениями у больных с сердечнососудистой патологией. PhD thesis, НАН РА институт физиологии им. акад. Л. А. Орбели.

Есаян, Гарегин Левонович (2013) Нелинейно-дисперсионные симиляритоны и их применения в сверхбыстрой оптике. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный университет.

Закарян, Эрмине Арутюновна (2013) Регуляторная роль геморфинов при функциональных нарушениях иммунной и нейроэндокринной систем, вызванных стрессом. PhD thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Зангинян, Асмик Владимировна (2013) Молекулярные патомеханизмы развития эхинококкоза печени. PhD thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Затикян, Наира Геворковна (2013) Особенности микробиоценоза и локальной иммунной системы влагалища на фоне трансвагинальной, трансдермальной и оральной гормональной контрацепции. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Захарян, Роксана Владиславовна (2013) Молекулярно-генетические маркеры нарушений иммунной системы при шизофрении. PhD thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Исаакян, Егине Цолаковна (2013) Средства актуализации концептуальной метафоры в творчестве Дж. Фаулза. PhD thesis, ЕГУ.

Ишханян, Айк Артурович (2013) Квантовое отражение и туннелирование нелинейных материальных волн. PhD thesis, ЕГУ.

Казарян, Армен Эдуардович (2013) Закономерности отражения геодинамической и сейсмической активности в геохимических полях Транскавказского региона. PhD thesis, НАН РА институт геологических наук.

Казарян, Шушаник Ервандовна (2013) Когнитивный аспект изучения английских глаголов передвижения (в сопоставлении с испанским). PhD thesis, ЕГУ.

Карапетян, Арпи Рубеновна (2013) Социально-культурные особенности армянской идентичности в контексте взаимоотношений личность-этнос. PhD thesis, Институт археологии и этнографии НАН РА.

Карапетян, Инна Рубеновна (2013) Синтез антихолинэстеразные свойства диалкиламиноалкиловых эфиров, тиоэфиров и амидов N-замещенных ɑ-аминокислот. PhD thesis, Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Кесаян, Марина Дмитриевна (2013) Специфика обучения русским фразеологизмам, выражающим эмоции, в Армянской аудитории. PhD thesis, Ереванский государственный лингвистический университет им. В. Я. Брюсова.

Киракосян, Зара Александровна (2013) Решение моделей эволюции методами статистической физики. PhD thesis, Национальная научная лаборатория им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт).

Ктикян, Тигран Григорьевич (2013) Гормональные маркеры оценки эффективности растительных адаптогенов у спортсменов. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци.

Лалиниа, Али Акбар (2013) Влияние дефицита воды на эколого-физиологические показатели вигны лучистой (Vigna radiata L.) на различных стадиях роста и развития. PhD thesis, Национальный аграрный университет Армении.

Мадоян, Варужан Вагаршакович (2013) Преступления, совершаемые иностранцами в России. PhD thesis, Российско-армянский (Славянский) университет.

Манвелян, Андраник Рудикович (2013) Исследование реакции ненасыщенных 5(4H)-оксазолонов с 2-аминометилпиперидином. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Мангоян, Арутюн Норайрович (2013) Нейроинтенсивный мониторинг и терапия субарахноидального кровоизлияния. PhD thesis, Ереванский Государственный медицинский университет имени М. Гераци.

Манукян, Акоп Манукович (2013) Проблемы рационализации использования энергетических ресурсов в Республике Армения. PhD thesis, ЕГУ.

Манукян, Сона Погосовна (2013) Реабилитация больных с рубцовыми стенозами гортани и трахеи различной этиологии. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци.

Мартиросян, Роберт Мнацаканович (2013) Некоторые вопросы управления качеством строительства. PhD thesis, Ереванский государственный университет архитектуры и строительства.

Меликян, Гоар Шаваршовна (2013) Разработка и исследование энергонезависимых запоминающих элементов с полупроводниковыми и ферроэлектрическими структурами. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Мелоян, Армен Комисарович (2013) Оптимизация хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж с использованием современных технологий. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Минасян, Левон Мамиконович (2013) Черно-пестрая порода скота и пути повышения эффективности ее разведения в Республике Армения. Doctor of Sciences thesis, Национальный аграрный университет Армении.

Минасян, Марианна Артаваздовна (2013) Морфофункциональная характеристика проводящей системы сердца при экспериментальном crush-синдроме. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Минасян, Сергей Мамиконович (2013) Сдерживание в Карабахском конфликте. Doctor of Sciences thesis, Институт национальных стратегических исследований им. Драстамата Канаяана.

Минасян, Степан Робертович (2013) Исследование и прогноз изменений геоэкологических условий среды в связи с крупными водозаборами. PhD thesis, ЕГУ.

Мирзоян, Анаида Фердинандовна (2013) Противовирусная и интерфероногенная активность нового полиоксометаллата. PhD thesis, НАН РА институт биохимии имени Г. Бунятяна.

Мирзоян, Рафаэль Камоевич (2013) Исследование когерентных явлений в парах атомов рубидия в поле бихроматического лазерного излучения. PhD thesis, ЕГУ.

Мисакян, Заруи Радиковна (2013) Способы оформления конструкций с чужой речью и особенности их фоностилистической и синтаксической организации в романе Дж. Джойса "Улисс". PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Могадам, Эзатолла Фазели (2013) Рацион, метаболический синдром и образ жизни как факторы риска ишемической болезни сердца и обоснование мер вторичной профилактики. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. Мхитара Гераци.

Мохтариния, Шагин (2013) Экономико-экологическая эффективность применения различных доз органо-минеральных удобрений и цеолита в посевах кукурузы в условиях северного Хузестана ИРИ. PhD thesis, Национальный аграрный университет Армении.

Мурадян, Вардан Жульвернович (2013) Проблемы типологии восприятия права в условиях правовой глобализации. PhD thesis, Российско-армянский (Славянский) университет.

Мурадян, Оганес Рудикович (2013) Каналирование электронов с энергией 20МэВ в пьезоэлектрических монокристаллах при наличии внешних акустических полей. PhD thesis, ЕГУ.

Мусаелян, Эдуард Овикович (2013) Разработка и исследование библиотеки цифровых элементов с низким энергопотреблением. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Навасардян, Марине Аразовна (2013) Биоэкологические особенности и химический состав дикорастущих видов эспарцета (Onobrychis Mill.) в условиях Армении. PhD thesis, Национальная академия наук Республики Армения.

Наджафиха, Бабак (2013) Динамика берегов полуострова Мианкале (Горганской косы) и прилегающих участков Южного берега Каспийского моря (Иран). PhD thesis, ЕГУ.

Назарян, Эдгар Рафикович (2013) Права человека в Армении: проблемы теории и истории. PhD thesis, Российско-армянский (Славянский) университет.

Нерсесян, Сурен Рубенович (2013) Фотоэлектрические свойства полупроводниковых нанопроволок и наносфер. PhD thesis, ЕГУ.

Овакимян, Ануш Ашотовна (2013) Синтез и превращения новых биологически активных производных конденсированных фуро [2,3-b] пиридинов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Оганесян, Варужан Степанович (2013) Паразиты и хищники кровососущих двукрылых (Diptera: Tabanidae, Culicidae) фауны Армении. Doctor of Sciences thesis, НАН РА.

Оганесян, Карен Артурович (2013) Особенности формирования и распространения солитонов в сверхбыстродействующих волоконных системах связи. PhD thesis, ЕГУ.

Оганесян, Карина Микаеловна (2013) Правовые проблемы института индивидуального предпринимательства в Российской Федерации и Республике Армения. PhD thesis, ЕГУ.

Папинян, Виген Арамаисович (2013) Пути освоения и эффективного использование солонцов-солончаков Араратской равнины. Doctor of Sciences thesis, Национальный аграрный университет Армении.

Пашаян, Гаянэ Эдуардовна (2013) Тенденции развития современного телевизионного документального кино (на примере армянских документальных фильмов периода 1991-2010 гг.). PhD thesis, ГОУ ВПО "Российско-армянский (Славянский) университет".

Петросян, Аида Левоновна (2013) Функционализация непредельных эфиров C-, N- и Օ- нуклеофилами. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Петросян, Амаяк Петросович (2013) Тактика хирургического лечения больных раком желудка пожилого и старческого возраста. PhD thesis, Ереванский Государственный медицинский университет имени М. Гераци.

Петросян, Гарегин Тигранович (2013) Проблемы развития состязательного судопроизводства в современный период (теоретическое и правоприменительное исследование). PhD thesis, Российско-армянский (Славянский) университет.

Петросян, Олег Арутюнович (2013) Основы построения быстродействующих энергонезависимых запоминающих устройств. Doctor of Sciences thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Пилипосян, Эдуард Тигранович (2013) Применение графов пересечений в задачах трассировки. PhD thesis, Институт проблем информатики и афтоматизации.

Погосян, Арам Манвелович (2013) Разработка и исследование средств автоматизированного проектирования интегральных многоядерных процессорных систем. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Погосян, Ирина Карленовна (2013) Творчество Константина Бальмонта в контексте русско-армянского культурного диалога. PhD thesis, НАН РА институт литературы имени М. Абегяна.

Погосян, Карен Джаноевич (2013) Сравнительная оценка результатов лечения переломов диафизов длинных костей нижних конечностей методами малоинвазивного и функционально-стабильного остеосинтезов. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Погосян, Левон Ваагнович (2013) Граничные задачи для эллиптических уравнений в смысле слабой сходимости. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Пономарев, Владимир Алексеевич (2013) Динамика Нагорно-Карабахского конфликта (1988-1994 гг.). PhD thesis, Институт национальных стратегических исследований МО РА им. Д. Канаяана.

Пураслан, Муса Реза (2013) Последствия глобализации с точки зрения управления экономикой Ирана. PhD thesis, ЕГУ.

Радже, Фарзане (2013) Геологические особенности вулканогенно-осадочных и осадочных пород центрального Ирана. PhD thesis, ЕГУ.

Рахмани, Мохаммадреза (2013) Изучение некоторых биохимических показателей функции печени в начальный период лактации коров. PhD thesis, ЕГУ.

Рстакян, Виктория Игоревна (2013) Синтез и химические превращения С-и N-замещенных гидроксиалкилпиразолов. PhD thesis, НАН РА Научно-технологического центр органической и фармацевтической химии.

Рухкян, Микаел Левонович (2013) Антиоксидантные и in vivo ранозаживляющие свойства экстрактов листьев лавра (Laurus nobilis L.). PhD thesis, ЕГУ.

Рштуни, Армен Рубенович (2013) Классические концепции правопонимания и современные парадигмы: проблемы методологии и теории. PhD thesis, Российско-армянский (Славянский) унивреситет.

Саадати, Сейед Алиреза (2013) Преодоление препятствий при стратегическом управлении посредством сбалансированной системы показателей (на пример социального обеспечения). PhD thesis, ЕГУ.

Саакян, Арам Артаваздович (2013) Радиационно-индуцированные явления в некоторых полупроводниковых структурах и высокотемпературных сверхпроводниках. Doctor of Sciences thesis, ЕГУ.

Саакян, Арсен Арцрунович (2013) Исследование технологически моделируемых реакций на основе доступных формилпиразолов с целью синтеза новых соединений. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Саакян, Ева Ашотовна (2013) Выживаемость и предикторы основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у больных с разным течением ишемической болезни сердца после ангиопластики. PhD thesis, Ереванский Государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Саваян, Армине Арменовна (2013) Морфогистохимические и электрофизиологические исследования клеточных структур мозга крыс при хронической интоксикации этанолом. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Сагателян, Сона Кареновна (2013) Теоретико-методологические основы анализа конфликта в западной социологии конца XX века. PhD thesis, Ереванский государственный университет.

Саргсян, Арман Оганесович (2013) Смешанные граничные задачи для составных пространства и полупространства, содержащих трещину. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Саргсян, Геворг Давидович (2013) Многообразие и особенности современных правовых систем в условиях глобализации и правовой унификации (теоретико-правовой анализ. PhD thesis, Российско-армянский (Славянский) университет.

Саргсян, Седа Норайровна (2013) Проверка общей теории относительности и ее обобщений с помощью спутниковых данных и анализ Колмогорова. PhD thesis, Национальная научная лаборатория им. А. И. Алиханяна.

Саргсян, Сурен Ашотович (2013) Проектирование и исследование мехатронных систем реабилитации двигательных функций человека на основе манипуляционных механизмов. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Саргсян, Хачик Норайрович (2013) Моделирование налоговой системы и ее управление в условиях неопределенности для стимулирования реальных инвестиций. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Сардарян, Кристина Гекторовна (2013) Судебный прецедент в правовых системах постсоветских государств (проблемы теории и практики). PhD thesis, Российско-армянский (Славянский университет).

Саркисян, Сусанна Грачевна (2013) Изучение пластичности вестибулярного ядерного комплекса в условиях вибрации, делабиринтации и протекторного эффекта гипоталамического нейропептида. Doctor of Sciences thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Симонян, Анна Смбатовна (2013) Разработка численно-аналитических методов определения параметрических обобщенных обратных матриц Мура-Пенроуза и автоматизация вычислительных процедур. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Симонян, Карине Грантовна (2013) Пути оптимизации стационарной медицинской помощи детскому населению Республики Армения. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Симонян, Миша Мамиконович (2013) Развитие теоретических и технологических принципов повышения работоспособности твердосплавных инструментов в процессах прерывистого резания. Doctor of Sciences thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Симонянц, Нана Юрьевна (2013) Оценка эффективности и управление рисками технологических инвестиционных проектов. PhD thesis, Национальный аграрный университет Армении.

Систани, Шаин Джамшидович (2013) Вероятностная оценка характеристик сопротивления усталости валов с концентраторами напряжений с учетом технологических факторов. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Стакян, Юлия Миграновна (2013) Исследование методов распознавания и регистрации электрокардиографических сигналов с учетом перемещения изопотенциальной линии. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Степанян, Арутюн Юрьевич (2013) Электрофизиологическое и морфологическое исследование структур мозга в условиях адреналэктомии на амилоидной модели болезни Альцгеймера. PhD thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Степанян, Гарник Гарушевич (2013) Проблемы охраны интересов семьи уголовно-правовыми средствами. PhD thesis, Российско-армянский (Славянский) унивреситет.

Степанян, София Альбертовна (2013) Семантические и фонетические изменения итальянских заимствований в английском языке. PhD thesis, ЕГУ.

Сукиасян, Милена Дмитриевна (2013) Клинико-лабораторная оценка эффективности иммунотерапии при гистерэктомиях. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Тадевосян, Акоп Самвелович (2013) Методологические, историко-философские и теоретико-правовые аспекты прав человека. PhD thesis, Российско-армянский (Славянский) университет.

Тадевосян, Маргарит Яковлевна (2013) Роль черепно-мозговой травмы в динамике боевого посттравматического стрессового расстройства. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Тамразян, Арам Арменович (2013) Моделирование и исследование физических явлений наноразмерных металл-оксид-полупроводниковых транзисторов на основе карбида кремния. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Тепоян, Вардан Акопович (2013) G*-алгебры, порожденные изометрическими представлениями абелевых полугрупп. PhD thesis, ЕГУ.

Терзян, Диана Ониковна (2013) Некоторые механизмы регуляции деятельности нейронов вестибулярного ядерного комплекса лягушки. PhD thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Товмасян, Лусине Суреновна (2013) Интертекстуальная соотнесенность как призма изучения сказочного нарратива (на материале викторианской сказки). PhD thesis, ЕГУ.

Торосян, Айк Юрикович (2013) Тенденции развития взаимоотношений между Арменией и ЕС в рамках «Восточное партнерство». PhD thesis, Институт национальных стратегических исследований имени Драстамата Канаяана МО РА.

Тосунян, Сюзанна Рудиковна (2013) Синтез физиологически активных производных α,β-дегидроаминокислот инициированием микроволновым облучением. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Туманян, Аракся Карушевна (2013) Синтез замещенных пиримидинов и исследование их нуклеофильных перегруппировок. PhD thesis, НАН РА Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии.

Тутунджян, Армен Григорьевич (2013) Джаз в Армении. PhD thesis, НАН РА институт искусств.

Уликян, Азатуи Торосовна (2013) Разработка матричных регуляторов циркулянтных и антициркулянтных систем управления. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Унанян, Наира Геворговна (2013) Регуляция спонтанной электрической активности миометрия у крыс. PhD thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Унанян, Сурик Алексанович (2013) Эколого-токсикологическая оценка экосистем техногенных зон Лорийского марза и пути реабилитации почв. Doctor of Sciences thesis, Национальный аграрный университет Армении.

Усикян, Овсеп Давидович (2013) Исследование и оптимизация характеристик каналов мобильной радиотехнической системы. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Фадави, Аболфазл (2013) Совершенствование технологии сыра с применением антиоксидантов растительного происхождения. PhD thesis, Национальный аграрный университет Армении.

Фатех, Газал (2013) Архитектурные факторы развития туристических центров обслуживания региона Семнан в Иране. PhD thesis, Ереванский государственный университет архитектуры и строительства.

Хачатрян, Анна Саркисовна (2013) Морфоэндокринные критерии диагностики рака щитовидной железы и его основные эпидемиологические закономерности в Армении. Doctor of Sciences thesis, Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци.

Хачатрян, Арарат Норикович (2013) Разработка и исследование средств проектирования структур защиты от электростатических явлений. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Хачатрян, Армине Александровна (2013) Вербализация художественного танатологического концепта в идиостиле Эдгара По. PhD thesis, ЕГУ.

Хачатрян, Вардуи Рафиковна (2013) Клинико-патогенетическое значение недостаточности цинка при железодефицитных состояниях. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Хачатрян, Карен Хачатурович (2013) Разработка автоматизированной системы принятия решений по реальным инвестициям в условиях неопределенности. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Хачикян, Артур Феликсович (2013) Хирургическое лечение центрального стеноза шейного и поясничного отделов позвоночного канала. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Хизанцян, Карина Мартиросовна (2013) Очистка природных и сточных вод методами электроокисления и электрокоагуляции. PhD thesis, Институт водных проблем и гидротехники им. академика И. В. Егиазарова.

Чавушян, Андраник Степанович (2013) Маркеры апоптоза и индукторы иммунного ответа при шизофрении. PhD thesis, НАН РА институт биохимии имени Г. Х. Бунятяна.

Чаилян, Гор Самвелович (2013) Структурно-функциональная характеристика биологически активных атриопептидов сердца свиньи. PhD thesis, НАН РА институт биохимии им. Г. Х. Бунятяна.

Чахмахчян, Левон Арменович (2013) Запутанные состояния и когерентное взаимодействие в резонансной среде. PhD thesis, ЕГУ.

Черчинян, Анна Самвеловна (2013) Особенности клинического течения хронического некалькулезного холецистита во взаимосвязи с параклиническими показателями на фоне метаболического синдрома. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Шагинян, Анна Рубеновна (2013) Исследование квантовой интерференции в нелинейных диссипативных системах. PhD thesis, ЕГУ.

Шарифиан, Реза (2013) Задачи устойчивости пластин-анизотропия, локализованная неустойчивость, неконсервативная нагрузка. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Шахкамян, Наира Аршаковна (2013) Разработка и исследование цифрового узкопредельного прибора измерения разности температур. PhD thesis, Государственный инженерный университет Армении (Политехник).

Шахраманян, Вреж Альбертович (2013) Сексуальные расстройства, обусловленные типами полового воспитания, и их профилактика. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Шекян, Лаврентий Арамович (2013) Контактное взаимодействие деформируемых твердых тел с учетом трибологических и тепловых факторов. Doctor of Sciences thesis, Институт механики НАН РА.

Эксузян, Шаганэ Рубеновна (2013) Взаимодействие моноксида азота с моделями активного центра окси-кобоглобина. PhD thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Эламирян, Рубен Гагикович (2013) Проблема информационной безопасности в контексте обеспечения национальных интересов Республики Армения. PhD thesis, Институт национальных стратегических исследований им. Драстамата Канаяана.

Աբաջյան, Հակոբ Գագիկի (2013) 3D սպինային ապակու մոդելավորումը հաշվի առնելով արտաքին դաշտում համակարգի ռելաքսացիան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Աբբաս, Ռեզազադեհ Քարսալարի (2013) Նավթի շուկայի ցնցումների ազդեցությունը Իրանի տնտեսական գործունեության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աբգարյան, Լուսինե Սարգսի (2013) ԴՆԹ-ի փոխազդեցությունը մետաղ պարունակող լիգանդների հետ` երկվալենտ իոնների, պլատինային միացությունների և պորֆիրինների օրինակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աբդոլամիր, Բարութ Քուբ (2013) Լակտոբացիլներ, բիֆիդոբակտերիաների և կենսաբանական ակտիվ նյութերի ազդեցությունը յողուրտի պատրաստման կենսատեխնոլոգիական գործընթացների և որակի վրա. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Աբդուլահիֆարդ, Ֆեյման (2013) SAFER ընտանիքի ծածկագրական համակարգերի լրացուցիչ արդյունքներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Աբովյան, Արևիկ Յուրիի (2013) Մսեղիքում և ենթամթերքներում տեղի ունեցող փոփոխությունների սանիտարական գնահատականը կախված պահպանման պայմաններից. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Աբուսեֆյան, Մարի Ռոզ Պողոսի (2013) Հակոբ Օշականի «Հարյուր մեկ տարվան» եռագրությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Աբրահամյան, Անուշ Վահրամի (2013) Հետդաշտանադադարային օստեոպորոզի վաղ ախտորոշման և կանխարգելման օպտիմալացումը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Աբրահամյան, Մարիաննա Մուրադի (2013) Էներգակիրների գործոնը Կասպից ծովի տարածաշրջանում գերտերությունների ու տարածաշրջանային պետությունների ռազմավարության ու աշխարհաքաղաքականության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Աբրահամյան, Ռիմա Հակոբի (2013) Ռիսկերի ապահովագրության կառավարումը գյուղատնտեսական կազմակերպությունում («Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ-ի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Աբրահամյան, Վահե Սիրեկանի (2013) ՀՀ ագրոպարենային համալիրում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները (Արմավիրի մարզի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Աբրահամյան, Քնարիկ Արմենի (2013) Զարեհ Խրախունին և արևելահայ բանաստեղծությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ագանյանց, Հովսեփ Ալեքսանդրի (2013) Բակտերիալ ծագման ռեկոմբինանտ D-հիդանտոինազներ եվ L-ամինաացիլազներ. ստացումը, մաքրումը և կենսաքիմիական բնութագրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ադամյան, Աննա Ժորիկի (2013) Տիգրան Չուխաճյանի դաշնամուրային ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ադամյան, Լիլիթ Արմենի (2013) Միջազգային կազմակերպությունների առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում 1992-2008թթ. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Ադոնց, Նարեկ Ավետի (2013) Բիզնեսի զարգացման գործում ինտերնետ կայքերի ներուժի տնտեսագիտամաթեմատիկական վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ազադի Յադոլլահ, Ալիփաշայի (2013) Մարզիկի անձի ինքնիրացման առանձնահատկությունները և մարզական նվաճումների փոխկապվածությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ազիզբեկյան, Վահագն Սուրենի (2013) Ապահովագրական շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ազիզի, Եգանեհ (2013) Հուզական ինտելեկտի զարգացման անհատական նախադրյալները և դրսևորման հատկանիշների գնահատումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ազիզյան, Աստղիկ Արծրունի (2013) Հարավային Կովկասի էթնոքաղաքական հակամարտությունների համեմատական վերլուծությունը. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Ազիզյան, Արևիկ Վաղիկի (2013) Վիտամինահանքային պրեմիկսների մշակում հորթերի աճեցման համար. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ազիզյան, Ռաֆայել Արմենի (2013) Երկսուբստրատ ֆերմենտային ռեակցիաների համակարգչային մոդելավորումը տարաբնույթ արգելակիչների առկայությամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աթայան, Կամո Իվանի (2013) Էկոլոգիական կրթության իրականացման հիմնախնդիրները ֆիզիկայի ուսուցման համակարգում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ալավերդյան, Հասմիկ Գագիկի (2013) Քաղաքաշինության ոլորտում էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության ցանցերի նախագծման և կառուցման մի քանի խնդիր. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Ալեքսանյան, Արթուր Բորիսի (2013) Վիրաբուժական օգնության ցուցաբերման առանձնահատկությունները բազմավնասվածքների դեպքում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ալեքսանյան, Արթուր Կամոյի (2013) Լազերային ճառագայթող մակածված ջերմամեխանիկական երևույթներ նեմատիկներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Գոռ Փարսադանի (2013) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնօգտագործման գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները և հետևանքները (աշխարհագրական ասպեկտ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալեքսանյան, Իլոնա Զավենի (2013) Կաթի իրացման խնդիրները և դրանց լուծման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ալեքսանյան, Վարդուհի Հարությունի (2013) Ֆիզիկական պատրաստության մեթոդիկան սպորտային պարերում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ալի, Ռահիմփուր Սերեշքեհ (2013) Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը բնակարանաշինության ոլորտում (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ալի Էսկանդար, Փահլավիանի Գոլսուրաթ (2013) Հակահարթ դեֆորմացիայի ժամանակ ճաքերով ուղղանկյուն պրիզմատիկ կտոր-առ-կտոր համասեռ առաձգական մարմինների լարվածային վիճակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Ալի Մոհամմադ, Փուրսալեհ (2013) Մեծ հզորություն պահանջող կիրառություններում ռադիոհաճախային համակարգերի մշակումն ու հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալնաջջար, Այման Կամել (2013) Շինարարության որակի կառավարման ուղիները ԱՄԷ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ալոյան, Արմենուհի Փափագի (2013) Գեղարվեստական տեքստի լեզվաճանաչողական կաղապարների համարժեքությունը թարգմանության մեջ /Ս. Մոեմի ստեղծագործությունների փաստացի նյութի հիման վրա/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ախպարյան, Նարինե Գևորգի (2013) Արևային էներգիայի օգտագործմամբ մանրահատ բետոնե քարի տեխնոլոգիայի մշակում. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Ակոպյան , Եվգենի Ալեքսանդրի (2013) Ժողովրդագրական քաղաքականությունը որպես տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն (Սանկտ-Պետերբուրգի և Լենինգրադի շրջանի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ահմադի, Կեյվան Շամսի (2013) Երաշտի ազդեցությունը Triticum Aestivum L. տեսակի ֆիզիոլոգիական, կենսաքիմիական ցուցանիշների և բերքի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Աղաբաբյան, Լուսինե Գրիգորի (2013) Արտասահմանյան վարկերի ներգրավման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Աղաբաբյան, Վահան Արշակի (2013) Սերո Խանզադյանի պատմվածքները և վիպակները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Աղաջանյան, Արա Սերգեյի (2013) Զբոսաշրջության ռազմավարական կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Աղաջանյան, Արսինե Սերգեյի (2013) Հապավումների և համառոտագրությունների լեզվաոճական առանձնահատկություններն անգլալեզու առցանց հաղորդագրություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ամազարյան, Աիդա Նարիմանի (2013) Հայաստանի Հանրապետության գետերի կոշտ հոսքի տարածաժամանակային բաշխման օրինաչափությունները. PhD thesis, Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Ամիր, Հաջիալի (2013) Կայուն և թունավոր աղտոտիչներից թափոնաջրերի մաքրման տարբեր համակարգերի մշակում և կիրառում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Այունց, Անուշ Յուրիի (2013) Պատկերավոր արտահայտչամիջոցների բազմաձայնական առկայացումը անգլերեն գեղարվեստական խոսքում (ֆրանսերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Այվազյան, Էդվարդ Իշխանի (2013) Ապացուցումների ուսուցման չափորոշչային արդյունքների կանխատեսման մեթոդաբանական հիմունքները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Անդրիասյան, Վարդան Կարենի (2013) Լիգանդների ադսորբցիան ԴՆԹ-ի վրա աղմուկի ազդեցության ներքո. PhD thesis, ԵՊՀ.

Անտոնյան, Հայկազ Յուրիի (2013) Միջմիզուկային մասնահատումը շագանակագեղձի տարածված քաղցկեղով հիվանդների մոտ. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Անտոնյան, Սիրանուշ Աշոտի (2013) Գործունեության արդյունավետությանը նպաստող անձնային գործոնների և դրդապատչառների փոխպայմանավորվածության առանձնահատկությունները (ՀՀ ԶՈւ սպայահրամանատարական կազմի օրինակով). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Անտոնոսյան, Դիանա Ալիկի (2013) Ոչ դասական լույսի գեեներացումը գերցանցերում և ֆոտոնային բյուրեղներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Առաքել Արտակի (2013) Արդարադատության խորհրդի կազմավորման և գործունեության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում (իրավահամեմատական վերլուծություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Արթուր Ժիրայրի (2013) Ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները սննդի արտադրության ոլորտում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Առաքելյան, Գրիգոր Առաքելի (2013) Հրակայուն ծանր բետոններ Շորժայի գերհիմնային ապարների լցանյութերով. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Առաքելյան, Գրիգոր Սամվելի (2013) Կիլիկիայի հայկական թագավորության տնտեսական համակարգը և դրա ինստիտուցիոնալ հիմքերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Առաքելյան, Զարուհի Սամվելի (2013) Շավարշ Նարդունու գեղարվեստական արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Առուշանյան, Անի Գուրգենի (2013) Վարիացիոն սկզբունքները հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ասատրյան, Արմեն Լևոնի (2013) Իրավունքի գերակայության սկզբունքը արդի իրավական համակարգի խորապատկերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ասատրյան, Նաիրա Սամվելի (2013) Մուլտիմեդիական ինֆորմացիայի պաշտպանության համակցված ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ավագյան, Անի Մովսեսի (2013) Ինտելեկտուալ և անձնային հատկությունների համահարաբերակցության առանձնահատկությունները անձի զարգացման տարբեր փուլերում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ավագյան, Արա Վարուժանի (2013) Ակտիվ խզվածքների մերձմակերեսային դրսևորումները շրջակա միջավայրում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Ավագյան, Էդուարդ Մկրտչի (2013) Քաղաքական բանավեճի լեզվամշակույթը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ .

Ավագյան, Էդուարդ Մելսիկի (2013) ՀՀ Սահմանադրական իրավունքի և միջազգային իրավունքի հարաբերակցության հիմնահարցերը մարդու և քաղաքացու անձնական իրավունքների ապահովման ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավագյան, Հովհաննես Ռուբենի (2013) Ռադիոլոկացիոն բարդ ազդանշանների ուղղակի թվային սինթեզ և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի և էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ.

Ավագյան, Հրանուշ Ռոբերտի (2013) Կորիզի և նրա կառուցվածքների մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների տեղաշարժերը պիկոռնավիրուսների ազդեցությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Ավագյան, Ռուսլան Հրաչիկի (2013) Բանկային վարկի ազդեցությունը փոքր ու միջին ձեռներեցության զարգացման վրա (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ավալյան, Գայանե Ժորայի (2013) Եկամուտների և ծախսերի հաշվառման կատարելագործումը ՀՀ բուհական համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ավետիսյան, Անի Համլետի (2013) Ստեփանոս Օրբելյանի «Պատմութիուն նահանգին Սիսական» երկի լեզուն և ոճը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ .

Ավետիսյան, Տաթևիկ Նելսիկի (2013) Երկարաժամկետ ֆինանսական ակտիվների հաշվառման և վերահսկողության կատարելագործման ուղիները վարկային կազմակերպություններում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ավթանդիլյան , Նիկոլայ Վլադիմիրի (2013) ՈՒրեոթելիկ և ոչ ուրեոթելիկ արգինազների դերը պոլիամինների կենսասինթեզում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Արասթու, Բեհրուզ (2013) Կլիմայի փոփոխման գնահատման ազդեցությունը գյուղատնտեսական հողատեսքերի օգտագործման վրա GIS RS մոդելի կիրառմամբ, Իրանի Հանրապետության հյուսիսային մասի օրինակով. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Արարքցյան, Գուրգեն Բաբկենի (2013) Գյուղատնտեսական հողի շուկան. հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները (Հայաստանի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Արդեշիր, Բահմանի Մեհր (2013) Հյուսիսարեվմտյան Իրանի ժողովուրդների գենետիկական կառուցվածքն ըստ Y քրոմոսոմի և միտոքոնդրիումային ԴՆԹ-ի մարկերների. PhD thesis, ԵՊՀ.

Արսենյան, Քրիստինե Աշոտի (2013) Վաղեմության ժամկետները քրեական իրավունքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ափինյան, Դավիթ Սամվելի (2013) Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում. Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան 1991-2001թթ. (աշխարհաքաղաքական դիտակետ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Աֆխամնիա, Մոհամադ Ռեզա (2013) Համընդհանուր և մոլեկուլային մեթոդներով ախտածին լեպտոսպիրների համաճարակաբանական ուսումնասիրությունն Իրանում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Բաբակ, Նաջաֆիհա (2013) Միանկալե թերակղզու (Գորգանի ցամաքալեզվակի) և Կասպից ծովի հարավային հարակից ափերի դինամիկան (Իրան). PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաբաջանյան, Արսեն Ժորայի (2013) Մոտակա դաշտի տեսածրող նանոլուծունակությամբ մանրադիտում միկրոալիքային և օպտիկական տիրույթներում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Բադալյան, Ասյա Մամիկոնի (2013) Գալարմինի, D-15 գալարմինի ազդեցության որոշ կենսաքիմիական մեխանիզմներ սիբիրախտի բուժման ժամանակ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Բալայան, Վահրամ Ռազմիկի (2013) Ազատագրության և պետականության համար պայքարի պատմական և գաղափարական դրսևորումները Արցախում 17-րդ դարի երկրորդ կես-2007 թվական. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Բահրամինասաբ, Բեհզադ Մոհամմադէբրահիմ (2013) Ժան Մարի Լեկլեզիոն և ֆրանսիական վեպը 1960-1990-ական թվականներին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Բաղդասարյան, Արթուր Վազգենի (2013) Արարատյան հարթավայրի երկրորդային աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի համալիր գնահատումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Բաղդասարյան, Արմեն Յուրիի (2013) Ծրագրային բյուջետավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղդասարյան, Արմինե Սիրակի (2013) Հաստացողուն մշակաբույսերի բերքահավաքի երկայնական ռոտորային կտրող ապարատի կատարելագործման տեխնիկատեխնոլոգիական հիմունքները. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Բաղդասարյան, Գևորգ Արսենի (2013) Ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղդասարյան, Լիլիթ Գագիկի (2013) Ուսուցչի մասնագիտական գործունեության կատարելագործման ժամանակակից տեխնոլոգիաները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Բաղդասարյան, Նաիրա Սերյոժայի (2013) Ջուրը որպես թիրախ ոչ իոնացնող բնույթի ֆիզիկական գործոնների կենսաբանական ազդեցության գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղդասարյան, Շողիկ Աղասու (2013) Ժամանակը որպես առաջնային հասկացույթ ԱՄՆ-ի նախագահի ինաուգուրացիոն ելույթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղրամյան, Գրիգորի Սեյրանի (2013) Աշխատավարձի կառուցվածքի և դինամիկայի մոդելավորումն ու կանխատեսումը ՀՀ–ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաղրամյան , Հենրիխ Միքայելի (2013) Կրկնակի քվանտային կետերի և օղակների էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների վրա արտաքին գործոնների ազդեցության տեսական ուսումնասիրում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաշար Մոհդ. , Տաիսիր Սամհա (2013) Անշարժ գույքի շուկայի հիմնախնդիրները ԱԷՄ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Գայանե Վանյայի (2013) Դրամավարկային քաղաքականության դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի մշակում և գնահատում Հայաստանի տնտեսության համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բարսեղյան, Ժաննա Բարսեղի (2013) Ակրիլաթթվի և ակրիլամիդի նոր համապոլիմերների սինթեզը և հատկությունների ուսումնասիրումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Բարսեղյան , Արման Ռոբերտի (2013) Սպառողական վարկային ռիսկի մոդելավորման և կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ առեվտրային բանկերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բդոյան, Քնարիկ Հնձարի (2013) Սովորողների իմացական գործունեության արդյունքների գնահատման հիմնախնդիրները դպրոցում քիմիայի ուսուցման գործընթացում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Բեգլարյան, Ինգա Ֆելիքսի (2013) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ասկերանի շրջանի գյուղատնտեսական նշանակության հողերի արդյունավետ օգտագործման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Բելյաևա, Օլգա Ալեքսանդրի (2013) Հայաստանի լեռնահանքային շրջանների ագրոկենսացենոզների ուսումնասիրումը և աղտոտված հողերի կենսատեխնոլոգիական վերականգնումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Բեհնամ, Մալեքի (2013) Իրանի անասնաբուծության ոլորտի պետական աջակցությունը առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելու պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Բեյբության, Դավիթ Վահանի (2013) Պասիվ օպտիկական ցանցերի կառուցումը և դինամիկ թողունակության բաշխման հետազոտումը մուլտիմեդիա ծառայությունների համար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Բիլբուլյան, Սոնա Աշոտի (2013) ՀՀ ագրոպարենային համակարգի տեղեկատվական-խորհրդատվական ծառայության կազմակերպման և կառավարման կատարելագործումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Բիլյան, Մարի Ռոբերտի (2013) Մաքսային հսկողության կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Բոյաջյան, Ռուզաննա Միքայելի (2013) ՀՀ նորամուծական զարգացման սոցիալական ուղղվածության կարգավորման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գալոյան, Արթուր Լևոնի (2013) Հարկային հաշվառման և վերահսկողության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության առևտրային կազմակերպություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գալոյան, Նաիրա Աթաբեկի (2013) Առողջ ապրելակերպի մշակույթի ձևավորման մանկավարժական պայմանները հիմնական դպրոցում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալստյան, Քրիստինե Էդիկի (2013) Արտաքին առևտրի զարգացման պետական կարգավորման հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալստյան, Արմենուհի Համբերիկի (2013) Ժամանակի գնահատման անձնային առանձնահատկությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ազդեցության ներքո. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գալստյան, Արտակ Սամվելի (2013) Վերջույթների հրազենային օստեոմիելիտների կանխարգելումը և բուժումը տեղային պատերազմների ժամանակ ղարաբաղյան հակամարտության օրինակով. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Գալստյան, Հայկ Հովսեփի (2013) Վարչատարածքային միավորի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ռազմավարման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գասպարյան, Գուրգեն Աղասու (2013) Արժույթի փոխարինման մոդելավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան, Քրիստինա Արեգի (2013) Մամուլի տեղեկատվական արդյունավետ միջոցներ (Ղարաբաղյան հիմնահարց). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գասպարյան , Անուշ Վարազդատի (2013) Հակահարթ դեֆորմացիայի և ոլորման ժամանակ տարբեր տեսքի շերտավոր առաձգական մարմինների լարվածադեֆորմացիոն վիճակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Գարեգինյան, Արմինե Գագիկի (2013) Սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գիթի, Ֆարազի Էբրահիմի (2013) Նիզամու «Խոսրով և Շիրին» ստեղծագործության աղերսները հայ գրականության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գիլոյան, Արման Աշոտի (2013) Պարենային անվտանգության կառավարման համակարգի բարելավման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Գիշյան, Բարսեղ Ժորայի (2013) «Մեթոդաբանական համապատասխանեցման» հիմնախնդիրը փոփոխվող հասարակության սոցիոլոգիական ուսումնասիրություններում (XX դարավերջի - XXI դարասկզբի ճապոնիայի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Գյուլզադյան, Մարիետտա Վազգենի (2013) Բյուրականյան երկրորդ շրջահայության գալակտիկաների սպեկտրալուսաչափական և վիճակագրական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան.

Գոդարզի, Նիկ Մոհամադ (2013) Սնդիկով աղտոտված հողերի և նստվածքների էկոլոգիական գնահատականը ու վերականգնման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Գրեկյան, Երվանդ Համբարձումի (2013) Բիայնիլի-Ուրարտու. պետություն և հասարակություն (պատմահնագիտական ուսումնասիրություն). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Աշխեն Հարությունի (2013) Մարքեթինգային հետազոտությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների ռազմավարական զարգացման կառավարման համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գրիգորյան, Աստղիկ Գավրուշի (2013) Դիսլեքսիայի կանխարգելումը նախադպրոցական տարիքում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գրիգորյան, Արամ Ժորայի (2013) Ուղղաձիգ ճեղքով թուլացված օրթոտրոպ կիսահարթության լարվածադեֆորմացիոն վիճակի ուսումնասիրությունը՝ եզրի վրա դրոշմների ազդեցության դեպքում. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Գրիգորյան, Արեն Ռաֆաելի (2013) Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արեն Ռաֆայելի (2013) Aspergillus niger R-3 բորբոսասնկերի L-ամինաթթվային օքսիդազի առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Գագիկ Ամատունու (2013) Բանկային համակարգի իրացվելիության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գրիգորյան, Զարուհի Խաչիկի (2013) Գրքի գովազդի լեզվագործաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Հայկ Իշխանի (2013) 19-րդ դարի 50-60-ական թվականների հասարակական-քաղաքական միտքը ռուսաստանում և նրա արձագանքները արևելահայ իրականության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Հասմիկ Հայկի (2013) Ժամանակակից ֆրանսերենի նորաբանությունների և հոմանիշային տեղաշարժերի հանրալեզվաբանական քննություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Մարիամ Գնելի (2013) Բագրատունիները և հայոց թագավորության վերականգնումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Գրիգորյան, Նաիրա Պավլուշի (2013) Նախադպրոցական տարիքի երեխաների տեսողության պահպանման և դրա խանգարումների կանխարգելման մանկավարժական պայմանները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Նելլի Կորյունի (2013) Լճակային ձկնաբուծության զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Գրիգորյան, Սառա Հրահատի (2013) Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի տնտեսա-էկոլոգիական արդյունավետությունը գարնանացան գարու ցանքերում Ապարանի տարածաշրջանի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Գրիշկյան, Ենոք Հենրիկի (2013) Իմաստի նկարագրության խնդիրները մեքենական թարգմանության տեսության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Աննա Գեղամի (2013) Ակտիվների և պասիվների գնահատման մեթոդները և տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորումը առևտրային բանկերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Գայանե Գերասիմի (2013) Հայերենի բարբառների բայական եղանակաժամանակային համակարգերի զուգադրական քննություն. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Գեղամ Վարդանի (2013) Համակենտրոնացման իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Եվրոպական Միությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գևորգյան, Լուսինե Վահրամի (2013) Շիրակի տարածքի խոսվածքների փոխհարաբերությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Գևորգյան, Վաչիկ Մելիքի (2013) Բաժնետոմսերի նախնական հրապարակային առաջարկի իրականացման հիմնական ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Գևորգյան, Վարդան Ժորայի (2013) Ուսումնամարզական գործընթացի առանձնահատկությունները կարատե մարզաձևում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Գևորգյան, Տիգրան Կամոյի (2013) Հայոց արևելից կողմերը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Դադալյան, Տիգրան Կարենի (2013) Մաքուր և ներկանյութով հարատացված խիրալ ֆոտոնիկ կառուցվածքների օպտիկական հատկությունների փորձարարական հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դադասյան, Էռնա Հովիկի (2013) Սրտամկանի կծկելիության վրա 4 Հց մեխանիկական տատանումների կենսաբանական ազդեցության մեխանիզմները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դայան, Սիմա Ծերունի (2013) Աշխարհագրական գիտելիքների ուսուցման առանձնահատկությունները Արևմտյան Հայաստանի դպրոցներում 19-րդ դարի 2-րդ կեսին. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Դանիելյան, Արման Հակոբի (2013) Փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության կատարելագործման ուղիները ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Դանիելյան, Լյուդմիլա Վազգենի (2013) Հարություն Ալամդարյանը մանկավարժ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դանիելյան, Վիկտոր Մկրտիչի (2013) Ծրագրային ապահովման թաքնագրային պաշտպանության համալիր համակարգի հետազոտում և մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Դանոյան, Հայկազ Էդվարդի (2013) Դիսկրետ էքստրեմալ խնդիրների հետազոտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Արման Ատոմի (2013) Տեղական ինքնակառավարման մարմինների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի մշակման և կազմակերպման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Ժաննա Յաշայի (2013) Առողջության առաջնային պահպանման համակարգում բուժօգնության որակի գնահատում Կոտայքի մարզի բուժհաստատությունների օրինակով. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Դավթյան, Նարինե Գառնիկի (2013) Իրավունքի կենսագործման տեսագործնական հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավիդյան, Դավիթ Բարիսի (2013) Պետական, քաղաքական կամ հասարակական գործչի սպանության քրեիրավական բնութագիրը և որակական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դարբինյան, Մերի Ռազմիկի (2013) Ցածր ինտենսիվությամբ ՄՄ-տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ներգործությունը ցորենի ծիլերի ենթաբջջային կառուցվածքների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դոբին, Ալեքսանդր Սերգեյի (2013) Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը և նրա դերը ՀՀ ազգային անվտանգության ապահովման գործում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Դովլաթյան, Հասմիկ Հովհաննեսի (2013) Ավանդների ապահովագրման համակարգի բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Դումիկյան, Ալիսա Վաչագանի (2013) Հայոց հին և վաղմիջնադարյան պատմության հիմնահարցերը XIX դարի ֆրանսիական հայագիտության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Դուրգարյան, Նարինե Անժելոյի (2013) Նոր էլեկտրաակտիվ և կոմպլեքսագոյացնող պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ комօրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Դևրիկյան, Վարդան Գևորգի (2013) Հայ միջնադարյան գանձերը և «Գանձարան» ժողովածուն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Եզակյան, Հասմիկ Հովհաննեսի (2013) Պղնձաձուլական արտադրության թափոնակույտային խարամներից երկաթափոշու ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Եղիազարյան, Արմինե Միխաիլի (2013) Մ. Յու. Լերմոնտովի պոեմների հայերեն թարգմանությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Եղոյան, Հովհաննես Խաչիկի (2013) Պոլսահայ նորագույն շրջանի արձակը 1950-2000թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ենգիբարյան, Նարինե Հենրիկի (2013) Մակրոտնտեսական ցուցանիշների տնտեսավիճակագրական գնահատման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Եպիսկոպոսյան, Դավիթ Ռուբենի (2013) Հորդորի կարգի կառուցվածքային և գործաբանական դրսևորումներն անգլերենում (հայերենի զուգադրությամμ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Եսայան, Գարեգին Լևոնի (2013) Ոչ գծային-դիսպերսիոն սիսիլարիտոնները և նրանց կիրառությունները գերարագ օպտիկայում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Եսոյան, Մյասնիկ Արամայիսի (2013) Հայկական հարցը Սիրիայի արաբական մամուլում 1908-1914 թվականներին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Եփրեմյան, Մասիս Արտակի (2013) Ջրամատակարարման համալիրներում ջրօգտագործման հաշվառման և ցանցի վիճակի հսկման ավտոմատացման մի քանի խնդիր. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Զալինյան, Սերգեյ Արթուրի (2013) Տնտեսական գործունեության ազդեցությունը Փամբակ գետի և նրա վտակների ջրերի որակի վրա. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Զալինյան, Սերգեյ Արթուրի (2013) Տնտեսական գործունեության ազդեցությունը Փամբակ գետի և նրա վտակների ջրերի որակի վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ազգային ակադեմիա.

Զահիրի, Մոհամադ Ռեզա (2013) Ծխագազերից SO₂ գազի կլանման պիլոտային սարքի մոդելավորում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Զարիկյան, Կարեն Բարսեղի (2013) Վարչական մարմինների փոխօգնության ինստիտուտի կատարելագործման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զաքարյան, Հովակիմ Սարգսի (2013) Կորիզի մորֆոֆունկցիոնալ փոփոխությունները տարբեր վիրուսային վարակների ժամանակ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Զաքարյան , Զառա Արմենի (2013) Ազատ ռադիկալային գործընթացները և հակաօքսիդանտների դերն ախտաբանական վիճակներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զոհրաբյան, Արա Գագիկի (2013) Ապացուցման միջոցների հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Զուրաբյան, Ժաննա Պետրոսի (2013) Մոնոդիայի ստեղծագործական վերադրսևորումները հայ կոմպոզիտորների գործիքային ստեղծագործություններում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Էբրահիմ, Նաբավիզադեհ (2013) Հոգեդիագնոստիկ մեթոդիկաների համադրման և դրանց կիրառման համեմատական վերլուծություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Էբրահիմ, Սաֆարի (2013) Գալեշների լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ ր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Էբրահիմի, Աբբասալի Բաբաալիի (2013) Հին թաբարիի լեզվական առանձնահատկությունները(ըստ Ղուրանի հին թաբարիով թարգմանված ձեռագրի). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Էլոյան, Արևիկ Շալիկոյի (2013) Բնական հանքային նյութերի, գործարանային թափոնների և դրանց ակտիվացրած ձևերի օգտագործման հնարավորությունն Արարատյան հարթավայրի սոդային աղուտ-ալկալի հողերի մելիորացման համար. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Էհսան, Շահզադի (2013) Կաթիլային և ակոսային ոռոգման եղանակների համեմատությունը սեխի բերքատվության և որակի վրա Իրանի Իսլամական Հանրապետության Սեմնան նահանգի տարածքում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Էսկանդարի, Ղաֆար (2013) Buthidae կարիճի թունագեղձերում պարունակվող α-նեյրոտոքսինի մոլեկուլային բնութագիրը և իմունածին հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Էվոյան, Միքայել Գագիկի (2013) Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի և տեղադրության բազմանդամների կառուցման եղանակներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Թադևոսյան, Թովմաս Երվանդի (2013) Արարատյան գոգահովտի մակերեսային ջրերի որակական կազմը և դրանց ազդեցությունը ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի վրա. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Թադևոսյան, Պավել Դավիթի (2013) Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թավադյան, Աղասի Աշոտի (2013) Գնաճի կառավարման արդյունավետությունը (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Թարվիրդյան, Ալինա Արդաշեսի (2013) Թեհրանի հայ համայնքի ճարտարապետական ժառանգության գնահատումը և օգտագործման հնարավորությունները. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Թերզիբաշյան, Տաթև Լյովայի (2013) Նյութական ծախսումների կառավարչական հաշվառման կատարելագործման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները ՀՀ պոլիգրաֆիայի արտադրական կազմակերպություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Թոհիդի, Սեյեդ Հոսսեյն (2013) Զոլ-գել և քիմիական տեղափոխության ռեակցիաների միջոցով CuO/SiO₂ նանոմասնիկային կատալիզատորների ստացումը և հատկությունների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան (Պոլիտեխնիկ).

Թովմասյան, Լուսինե Սուրենի (2013) Միջտեքստայնությունը որպես հեքիաթային պատումի մեկնության ելակետ (վիկտորիանական հեքիաթի նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Թորգոմյան, Հեղինե Ռաֆիկի (2013) Ծայրահեղ բարձր տարբեր հաճախություններով կոհերենտ էլեկտրամագնիսական ալիքների Escherichia coli բակտերիաների վրա ներգործության մեխանիզմները և համեմատական վերլուծությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թորոսյան, Արծրունի Երջանիկի (2013) ՀՀ բնակչության դրամական եկամուտների կարգավորման հիմնախնդիրները. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Թորոսյան, Սարգիս Լյովայի (2013) Ընտրական համակարգի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թութունջյան, Աննա Աբրահամի (2013) ՀՀ Հարավային ջրավազանային կառավարման տարածքի որոշ ստորերկրյա և մակերևութային ջրերի որակի հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Թութունջյան, Արմեն Գրիգորի (2013) Ջազը Հայաստանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Թումանյան, Լուսինե Սեդրակի (2013) Վանա լճի Աղթամար, Լիմ և Կտուց վանքերի գրչության կենտրոնները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Իսահակյան, Հեղինե Ցոլակի (2013) Ճանաչողական փոխաբերության առկայացման միջոցները Ջոն Ֆաուլզի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Իսրայելյան, Անդրանիկ Գարեգինի (2013) Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարման առաջին տասնյակում (2002-2012 թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Իվանյան, Վարդան Սևադայի (2013) Դաշտային կերարտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Լորսաբյան, Տիգրան Կարենի (2013) Հայաստանի մինչքեմբրյան բյուրեղային հիմքի ապարների մետամորֆիզմի ջերմաստիճանային և ճնշումնային պայմանները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Խազան Նեգար, Մուհամեդռեզա (2013) Շրջանառող ուռուցքային բջիջների որոշումը կրծքագեղձի քաղցկեղով հիվանդների մոտ բազմակի մարկերների գնահատմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Խալիլի, Իրաջ (2013) Խիտոզանի կիրառումը գրիպի ինակտիվացված պատվաստանյութում որպես ադյուվանտ. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Խամեսիան, Մինու Մահմուդ (2013) Ճարտարագիտության ոլորտի անգլերենի գործառական քննություն (իրանական գիտակրթական համատեքստում). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խանլարի, Կարէն Հրանտի (2013) Հայ բնակչութեան էթնոկրօնական վերակերպումները Թուրքիայի Հանրապետությունում (1923-2005թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Խանոյան, Նելլի Սարգսի (2013) Գերմաներենի շարահյուսության տիպաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատուրյան, Նելլի Ռաֆիկի (2013) Իսմաիլականությունը. ինքնության զարգացումը և կայացման դինամիկան. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Խաչատուրյան, Վահե Սամսոնի (2013) Ձեռագիր ստորագրության ճանաչման մեթոդների մշակում և իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Անուշ Խաչիկի (2013) Անգլալեզու կորպորատիվ կայքերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Արմինե Ալեքսանդրի (2013) Գեղարվեստական տանատաբանական հասկացույթի խոսքային դրսևորման ձևերը Էդգար Պոի անհատական ոճում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Գայանե Արշալույսի (2013) Սևանի լեռնաշղթայի արևահայաց լանջերի էկոհամակարգերի ներկա վիճակը և դրանց բարելավման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Խաչատրյան, Լիանա Համլետի (2013) Ավտոմոբիլային տրանսպորտի գազային արտանետումների հետազոտումը և դրանց նվազեցման միջոցների մշակումը (Երևան քաղաքի օրինակի վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Լիլիթ Սարոյի (2013) ՀՀ վարչատարածքային միավորների արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Լուսինե Ավետիքի (2013) Ընտանի կենդանիների անվանումները թյուրքական լեզուներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Կարեն Սևադայի (2013) Հակադրության խնդիրներում փորձագիտական գիտելիքների բազաների ձևավորման և դրանց փնտրման մեթոդների հետազոտումը և ծրագրերի մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Հայկ Աշոտի (2013) Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Սահմանադրությունը (տեսական-իրավական վերլուծություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Մամիկոն Արթուրի (2013) Ֆիզիկական ներգրավվածության բարձրացման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Խաչատրյան, Նարեկ Սարգսի (2013) Վենչուրային ձեռնարկատիրության զարգացման ուղիները Հայաստանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Շուշանիկ Սերյոժայի (2013) Բանկերի իրացվելիության բարձրացումը որպես ֆինանսական միջնորդության աճի գործոն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Ռուզաննա Գուրգենի (2013) Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բժշկական ապահովման արդի հիմնախնդիրները և համակարգի կատարելագործումը խաղաղ ժամանակաշրջանում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Խաչատրյան, Ռւզաննա Արմենի (2013) Գուստավո Ադոլֆո Բեքերի պոեզիան իսպանական ռոմանտիզմի համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Խաչատրյան, Սուսաննա Ժուլվերնի (2013) Լեռնային շրջանների լանդշաֆտային պլանավորման սկզբունքները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Սևակ Սասունի (2013) Երկրորդային ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական մեխանիզմի կատարելագործումը ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Խաչիկյան, Թեհմինե Գագիկի (2013) Սեվանա լճի ջրհավաք ավազանի գետերի ֆիտոպլանկտոնի արդի բնութագիրը. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Խառատյան, Արթուր Սերգեյի (2013) Բնակչության տեղաշարժը և ՀՀ տնտեսության զարգացման գործընթացը անցման ժամանակաշրջանում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խառատյան, Գերաս Արմենի (2013) ՀՀ ներդրողների կողմից կապիտալի շուկաներում արժեթղթերի պորտֆելի ձևավորման և կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խեմչյան, Էսթեր Հայկի (2013) Տավուշի բանահյուսական ժառանգությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Խեչոյան, Արմեն Ռաֆայելի (2013) Շուրջտարյա բացօդյա պահվածքի ազդեցությունը կովկասյան գորշ ցեղի ցուլիկների աճի և զարգացման վրա. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Խոդաբախշի , Մարյամ (2013) Անձի հոգեբանական տիպերի և աշխատանքային սթրեսի փոխկապակցվածությունը. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Խոջոյան, Արեգ Արայի (2013) Դիֆուզիայի ազդեցության հետազոտումը թունդ ալկոհոլային խմիչքների արտադրությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Խոջոյան, Արման Արմենի (2013) Արարատյան հարթավայրի աղակալված և ալկալիացված հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավումը ֆիզիկական և քիմիական միջոցների կիրառմամբ. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ծատուրյան, Ավետիս Հովհաննեսի (2013) Էլեկտրաթաղանթային եղանակի կիրառումը կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի անջատման և մաքրման գործընթացներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Կաթունյան, Արաքսյա Սերյոժայի (2013) Հովսեփ Թութունջյանի հոգեբանական հայացքները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Կաժոյան, Հրաչյա Ալբերտի (2013) Համայնքների ձևավորումը և զարգացումը հայ հասարակության քաղաքացիական ինքնակազմակերպման գործընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարա-Պողոսյան, Արմեն Ռոմանի (2013) Ինովացիոն միջավայրի բարելավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Աննա Կարոյի (2013) Մակդիրներն ու մակդրավորման հնարները Շեքսպիրի ստեղծագործություններում և դրանց հայերեն թարգմանություններում («Ռիչարդ Երրորդ», «Ռոմեո և Ջուլիետ», «Տիմոն Աթենացի» դրամաների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Արմեն Վարդանի (2013) Ազինիլօքսիպիրիդազոնների և ազինիլթիոպիրիդազինների շարքում պոտենցիալ պեստիցիդային ակտիվությամբ նոր ածանցյալների սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Կարապետյան, Էմմա Արայի (2013) Հայ-Ռուսական տնտեսական կապերի զարգացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Ժենյա Արմենակի (2013) Կազմակերպության գովազդային գործունեության մոդելավորման հիմնահարցը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Լուսինե Վահագնի (2013) Հայաստանի Հանրապետության կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման ֆինանսական հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կարապետյան, Կարինե Գևորգի (2013) Սեռատարիքային անցումային փուլերի առանձնահատկությունները և դպրոցականների դաստիարակության արդի խնդիրները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Կարապետյան, Մանե Գուրգենի (2013) Աշխատող միգրանտների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Սերգո Վաչագանի (2013) Լոլիկի տեղական և ներմուծված սորտերի ու հիբրիդների ագրոկենսաբանական և քիմիատեխնոլոգիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Կարապետյան, Վարդան Երվանդի (2013) ՀՀ ուրբանիզացված տարածքների հիդրոլոգիական ասպեկտները. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Կարապետյան, Տաթևիկ Սեդրակի (2013) Անհատական և հասարակական կոնֆլիկտի դրսևորումը Յուջին Օ'Նիլի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Կարապետյան, Տիգրան Թաթուլի (2013) Արևային և ամպրոպային մոդուլյացիոն էֆեկտների հետազոտությունը հիմնված երկրորդական տիեզերական ճառագայթների հոսքերի վրա. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա.

Կիրակոսյան, Արթուր Աբրահամի (2013) Գերկարճ լազերային իմպուլսների կառավարման և գրանցման սպեկտրոսկոպիկ եղանակներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կիրակոսյան, Մերի Արայի (2013) Փանոս Թերլեմեզյանի կյանքը և ստեղծագործությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Կլեկչյան, Դավիթ Հրաչիկի (2013) Շաղախի մղման մեթոդով ստացված կոնստրուկտիվ բետոնների ռեոլոգիական հատկությունները. Doctor of Sciences thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Կոշեցյան , Գևորգ Մուշեղի (2013) Մթնոլորտային օդի որակի բարելավման տնտեսական մեխանիզմի կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կոստանյան, Լիանա Վլադիմիրի (2013) Բրոնխիալ ասթման Երևան քաղաքի երեխաների մոտ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Հախվերդյան, Դավիթ Ներսիկի (2013) Գլոբալացման պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կարգավորող ինստիտուտների գործունեության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Անահիտ Պիոնի (2013) Խաչատուր Աբովյանի կյանքի և ստեղծագործության երևանյան շրջանը (1843-1848). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հակոբյան, Աննա Աբուզետի (2013) Կովկասի ազգությունների կրթվածության մակարդակները և դպրոցական գործի զարգացման միտումները (19-րդ դարի երկրորդ կեսի տվյալների համեմատական վերլուծություն). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հակոբյան, Ժանետա Անդրանիկի (2013) Թելուկազգիների (Chenopodiaceae Vent.) ընտանիքի ներկայացուցիչների կենսամորֆոլոգիական առանձնահատկությունները և կարգաբանական կազմը Հարավային Անդրկովկասում. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Հակոբյան, Իրա Պողոսի (2013) Ներդպրոցական վերահսկողության կատարելագործման ուղիներն ու միջոցները հանրակրթական դպրոցի բարեփոխումների արդի փուլում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Հակոբյան, Լիլիթ Յուրիկի (2013) Հայաստանի հանքային ջրերից մեկուսացված Rhodobacter sphaeroides ֆոտոտրոֆ բակտերիաների կենսաէներգետիկական բնութագիրը և ջրածնի արտադրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Կարապետ Սոսի (2013) Քաղաքացիական հասարակության իրավական հիմունքները և ինստիտուցիոնալ համակարգի տեսական-իրավական հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Հովհաննես Էդիկի (2013) Վարկառուի վարկունակության գնահատման արդի հիմնախնդիրները /ՀՀ նյութերով/. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հակոբյան, Մհեր Արարատի (2013) Արհմիությունների իրավական կարգավիճակն ու գործունեության հիմնական ուղղությունների իրավական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում և Եվրոպական Միությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հակոբյան, Նեկտար Սպարտակի (2013) Դասական տարածությունների ենթաբազմաձևությունների երկրաչափության որոշ խնդիրներ. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հակոբյան, Պարույր Հակոբի (2013) Որոտան-Արփա-Սևան հիդրոտեխնիկական համակարգի շահագործման առանձնահատկությունները և ուղիները. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Հակոբյան, Սամվել Վարդանի (2013) Ջրային ռեսուրսների աղտոտման վերահսկման տնտեսական լծակների կատարելագործումը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հակոբյան, Վահե Ներսիկի (2013) Լեռնաարդյունաբերությունում հանքանյութի փոխադրման տրանսպորտային գործընթացի տեխնիկական միջոցների հուսալիության բարձրացում տեխնիկական սպասարկման մեթոդների կատարելագործմամբ. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հակոբյան, Տիգրան Ստեփանի (2013) Ճշգրիտ մեթոդները միաչափ և քվազի֊միաչափ համակարգերում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Համբարձումյան, Ռուբեն Գարեգինի (2013) Կարկասային շենքերի կախովի պատերի հետազոտությունը էներգաարդյունավետության և շենքերի սեյսմակայունության տեսանկյունից. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Համբարձումյան, Սասուն Վազգենի (2013) Հովհաննես Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմի բառապաշարը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Համբարձումյան, Սոմա Վազգենի (2013) Ամիլուդոգենեզի կլինիկաձևաբանական բնութագիրը պարբերական հիվանդության ժամանակ. Doctor of Sciences thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Համիդ, Խոսրավի (2013) Անլար սենսորային ցանցերում ծածկույթի և կապակցվածության անհրաժեշտ մակարդակի ապահովման օպտիմալ կարգընթաց. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Համիդ, Մոհամմադ Ռոշանի (2013) Փողի զանգվածի կառավարման հիմնախնդիրները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հայրապետյան, Գոռ Նորայրի (2013) Օղակային գործոնը նուկլեինաթթուների կոնֆորմացիոն անցումներում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Հայրապետյան, Անիտա Միշայի (2013) Անհատի կոնցեպցիան 20-րդ դարի կեսերին ամերիկյան դրամայում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հայրիյան, Եվգենյա Ռազմիկի (2013) Դրամավարկային կարգավորման առանձնահատկությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրիյան, Եվգենյա Ռազմիկի (2013) Դրամավարկային կարգավորման առանձնահատկությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հայրոյան, Սարգիս Հրաչիկի (2013) ՈՒռչող գրունտների ամրության, սողքի փոփոխության օրինաչափությունները, կանխատեսումն և դրանց կիրառման հնարավորությունները շինարարության մեջ. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Հաջի-Հակոբյան, Աննա Երվանդի (2013) Գենդերային հիմնախնդիրը անգլերենում (հայերենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Աննա Արզումանի (2013) Հարկման արտերկրյա առաջավոր մոտեցումները և դրանց կիրառման հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Անուշ Մաքսիմի (2013) Բանավոր թարգմանության ուսուցման մեթոդական համակարգը անգլերենի մասնագիտական դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Արայիկ Վլադիմիրի (2013) Սարսանգի ջրամբարի տեխնիկական վիճակի համալիր ուսումնասիրություններ և անվտանգ շահագործման միջոցառումների մշակումներ. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Հարությունյան, Արսեն Էդուարդի (2013) Վաղարշապատի վանքերը (պատմավիմագրագիտական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Հարությունյան, Դավիթ Վլադիմիրի (2013) Վճարային հաշվեկշռի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Հարությունյան, Թերեզա Համլետի (2013) Սիլոսի պատրաստման տեխնոլոգիայի ու սարքավորումների կատարելագործումը և պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հարությունյան, Կարեն Կիմի (2013) Գաստրոդուոդենալ խոցային արյունահոսությունների առանձնահատկությունները սիրտ-անոթային ախտահարումներով հիվանդների մոտ. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Հարությունյան, Շահանե Հարությունի (2013) Չեզոք տոկոսադրույքի գնահատումը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ռուբեն Լևոնի (2013) Հայաստանի տնտեսական լրագրությունը. համեմատական վերլուծություն և հեռանկարներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Վարդան Միհրդատի (2013) Բանկային ռիսկերի կառավարման մոդելավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հմայակյան, Հասմիկ Հարությունի (2013) Գրիգոր Ղափանցյանը և խեթագիտությունը (խեթահայկական պատմամշակութային փոխառնչություններ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Հոմա, Խոսրավի (2013) Էլեկտրոնային կոմերցիան և դրա դերի բարձրացման ուղիները Իրանում տուրիզմը գրավիչ դարձնելու գործում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հոսեյեն, Անսարի (2013) Դիրիխլեի խնդիրը չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումների համար անվերջ միջակայքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննեսյան, Մագդա Նվերի (2013) Կաթնամթերքի արտադրության տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում (Արագածոտնի մարզի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հովհաննիսյան, Հասմիկ Վաչագանի (2013) Գործաբանական իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրը տնտեսագիտական կողմնորոշման գործարարական անգլերենի դասընթացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Արման Համլետի (2013) Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Գոռ Սամվելի (2013) Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ուղիները լեռնային ռելիեֆի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Հովհաննիսյան, Կարեն Արթուրի (2013) Գերարագագործ մանրաթելային կապի համակարգերում սոլիտոնների ձևավորման և տարածման առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Կարինա Միքայելի (2013) Ռուսաստանի Դաշնությունում և Հայաստանի Հանրապետությունում անհատ ձեռնարկատիրոջ ինստիտուտի իրավական խնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Կարինե Մաքսիմի (2013) Գերմաներենի եղանակավորող մասնիկների տիպաբանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Հովհաննիսյան, Մարիաննա Էդուարդի (2013) Ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնահարցերը ՀՀ սննդարդյունաբերության հացի և հրուշակեղենի արտադրության ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հովհաննիսյան, Նարինե Գեղամի (2013) Ֆունկցիոնալ սննդային բաղադրիչներով ալրային հրուշակեղենի տեխնոլոգիաների մշակում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հովհաննիսյան, Վարուժան Ստեփանի (2013) Հայաստանի ֆաունայի արյունածուծ երկթևերի (Diptera: Tabanidae, Simuliidae, Culicidae) մակաբույծները և գիշատիչները. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Հովսեփյան, Անահիտ Ալբերտի (2013) Ֆիտոպլանկտոնային համակեցության փոփոխությունները Սևանա լճի ջրի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Հովսեփյան, Մերի Վասիլի (2013) «Տաղարան» ժողովածուները հայ միջնադարյան ձեռագրերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հովսեփյան, Նաիրա Գուրգենի (2013) Ջերմադիֆուզիոն եղանակով վոլֆրամամոլիբդենային արագահատ պողպատների ռենիումապատման տեհնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Հովսեփյան, Վարդգես Լյովայի (2013) Իբն Հիշամի «ալ-Սիրա-ալ-Նաբավիյյայի» տեքստաբանական վերլուծությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ղազարյան, Ամելիա Վիգենի (2013) Չորացրած մրգի և բանջարեղենի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ղազարյան, Անի Վաչիկի (2013) Հայ ազգային- ազատագրական պայքարի արտացոլումը Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործության մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ղազարյան, Արմեն Յուրիկի (2013) ՀՀ ֆինանսական շուկաների անվտանգության ապահովումը նեյրոնային ցանցերի կիրառմամբ. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ղազարյան, Գենադի Հրաչիկի (2013) Մակաբացման ապարների և հանքահարստացման պոչերի համատեղ լցակույտերի ձևավորման տեխնոլոգիայի մշակում. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Ղազարյան, Դավիթ Գեղամի (2013) Պահպանության գրերի (հմայիլների) գեղարվեստական հարդարանքը (15-րդ դարից մինչև 1659 թ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ղազարյան, Լենա Լևոնի (2013) Գնահատողականության ուժգնացման իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Կարինե Խաչիկի (2013) Իզոտրոպ և անիզոտրոպ նյութերից պատրաստված կոշտության կողերով ուժեղացված շերտավոր սալերի օպտիմալ նախագծումը. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Ղազարյան, Նարինե Ալբերտի (2013) Macrovipera lebetina obtusa օձի թույնի ազդեցության մեխանիզմները արհեստական երկշերտ լիպիդային թաղանթների վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Շուշանիկ Երվանդի (2013) Անգլերենի տեղաշարժման բայերի ճանաչողական հայեցակերպը (իսպաներենի զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազարյան, Սևակ Արմենի (2013) Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը. գեղարվեստական արձակ և գրականագիտություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղազի, Էյդան (2013) Ֆուրֆուրոլ պարունակող ջրերի ակտիվացված ածխով և ցեոլիտներով մշակման գործընթացի հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղամբարյան, Կարեն Մարտինի (2013) Կիսահաղորդչային էպիտաքսիալ նանոկառուցվածքների և դրանց հիման վրա միջին ենթակարմիր տիրույթի ֆոտոընդունիչների ստեղծում և հետազոտում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Ղանբարինաջջար, Մոհամմադռեզա Ալիբերարի (2013) Կրոնառասսայական և բարոյաքաղաքական պրոբլեմները Բեռնարդ Մալամուդի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ղարեհ-Մատրոսսյան, Սորմեհ Սերգիսի (2013) Իրանի ֆլորայի citrullus colocynthis (L.) schard., artemisia aucheri boiss. և onosma sericeum willd. մեկուսացված կուլտուրաների նյութափոխանակության երկրորդային արգասիքների արտադրությունը և որոշ հատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ղարիբյան, Արայիկ Դավիթբեկի (2013) Քմային նշիկների կլինիկական և մորֆոֆունկցիոնալ բնութագիրը վահանաձև գեղձի առավել տարածված հիվանդությունների ժամանակ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ղորբան, Խոսրավի (2013) Կասպից ծովի ավազանի աշխարհաքաղաքական բնութագիրը ռեգիոնալ անվտանգության առումով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղորբանիան , Դիակո (2013) Եգիպտացորենի միկորիզայի սիմբիոզի ուսումնասիրումը ջրի և ֆոսֆորական սննդառության տարբեր ռեժիմների պայմաններում և նրա արդյունավետության բարձրացման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ղուկասյան, Գևորգ Արտուշի (2013) Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ղուկասյան, Գևորգ Արտուշի (2013) Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ճաղարյան, Էդգար Աշոտի (2013) ՀՀ պարենային անվտանգության արդի հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մադոյան, Կառլեն Կարենի (2013) Ուշացման և ճառագայթային մարման երևույթները մակերևութային պլազմոնների սպեկտրում. PhD thesis, Հայ-Ռուսական (սլավոնական ) համալսարան.

Մաթևոսյան, Մանե Հենրիկի (2013) Փոքր և միջին բիզնեսի հարկային պլանավորման հիմնախնդիրները արտադրական կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մալինյան, Արգիշտի Ռուսլանի (2013) n-անկախ հանգույցների բազմությունների վերաբերյալ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մալխասյան, Նարեկ Արարատի (2013) Մատնահետքային տվյալների մշակման անվտանգության որոշ դրույթներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մակիչյան, Վարդուշ Լադիկի (2013) «Խումբ-47»-ի գեղարվեստական-գեղագիտական հայեցակարգը և Հանս Վերներ Ռիխտերի արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Մակունց, Լիլիթ Կամոյի (2013) «Ճշմարտություն» և «կեղծիք» հասկացույթները ճանաչողական և գործաբանական լեզվաբանության դիտանկյունից (անգլերեն և հայերեն քաղաքական դիսկուրսների զուգադրությամբ). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մահմուդ, Ալիզադեհ (2013) Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի և նորմալ բազմանդամների կառուցումներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի եվ ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մահմուդ, Նիքզադզեյդի (2013) Բաժնետոմսերի իրացվելիության բարելավման, ռիսկի նվազեցման և եկամտաբերության բարձրացման հիմնախնդիրները (Թեհրանի բորսայի նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մայիլյան, Կարինե Ռաֆիկի (2013) HLA-III-ի գենետիկական բազմաձևությունը և կոմպլեմենտի ակտիվացման լեկտինային ուղին շիզոֆրենիայի ժամանակ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Ք. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Մանասյան, Անահիտ Արտյոմի (2013) Սահմանադրական դատարանի որոշումների տեղը ՀՀ իրավական համակարգում և դրանց դերը սահմանադրության կայունության ապահովման գործում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Ալիսա Էմիլի (2013) Բնական ձևաբանական կաղապարների տիպաբանական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Ամալյա Ստյոպայի (2013) Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները հայ կառավարչական մտքի ակունքներում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մանուկյան, Անդրանիկ Մարտինի (2013) Հանցանք կատարած անձին բռնելիս վնաս պատճառելը. արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մանուկյան, Արթուր Մարտիկի (2013) Երևանի պատմական կենտրոնի ճարտարապետահատակագծային կազմակերպման որոշ խնդիրներ. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Մանուչարյան, Տիրան Նորիկի (2013) Թատրոնի և դրամատուրգիայի զարգացման ուղիները Եգիպտոսում XIX-XX դարերում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Մանսուր, Ղոդրաթի (2013) Իրանի չոր և կիսաչոր շրջաններում ջրային պաշարների ապահովման ստորգետնյա ամբարտակների կիրառման գնահատումը. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Մանսուրեհ, Գոլմեյմի (2013) Իրանի արտաքին առևտրի վրա ԱՀԿ անդամակցության ազդեցությունը (ձեռագործ գորգերի օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մաջիդ, Փուրմողադամ (2013) Բնական և մոդիֆիկացված տեխնոլոգիաների արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մասուդ, Աբբասալիփուր (2013) Գլյուտամինային, կրեատինային հավելումների և ճիշտ սննդակարգի ազդեցությունն ըմբիշների ֆիզիոլոգիական որոշ ցուցանիշների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Մասուդ, Մաշրեգի (2013) Մաթեմատիկական ֆիզիկայի որոշ փաթեթի հավասարումների թվային-անալիտիկ լուծումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարաբյան, Տաթևիկ Արմենի (2013) Պարզ նախադասության ուսուցման հիմնախնդիրները միջին դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մարգարյան, Ալեքսան Շամիլի (2013) Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ որոշ ցածրամոլեկուլային միացությունների կոմպլեքսների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Լուսինե Ալբերտի (2013) Դպրոցականների հոգևոր զարգացման սոցիալ-մանկավարժական պայմանները գրականության և արվեստի պատմության պարապմունքներին. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մարգարյան, Լևոն Արմենի (2013) Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ բանկերի նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մարգարյան, Տարոն Անդրանիկի (2013) Երևան քաղաքի սոցիալ-տնտեասական զարգացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մարկոսյան, Աստղիկ Մհերի (2013) Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում Երևանի պետական բժշկական համալսարանում կրթության որակի բարձրացմանն ուղղված բարեփոխումների բնութագիրը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մարկոսյան, Տիգրան Արթուրի (2013) Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթը քաղաքացիական դատավարությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Գևորգ Արթուրի (2013) Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ լեզուների ներդրված հաստատունների մասին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Տիգրան Սերյոժայի (2013) Ջրային ռեսուրսների և համակարգերի կառավարման կատարելագործման հիմնական ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Անգին Վիկտորի (2013) Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների ամրության և կայունության գնահատումը համասեռ և անհամասեռ հիմնատակերի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Անի Հովհաննեսի (2013) Բառակազմական միջոցների գործաբանական և ոճական արժեքը Շեքսպիրի պիեսներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարտիրոսյան, Նարինե Ռուդիկի (2013) Պաշարների հաշվառման և վերլուծության հիմնախնդիրները ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մարտիրոսյան, Ռուզաննա Ռազմիկի (2013) Ոռոգելի հողերի հողաշինարարական կազմակերպման մեթոդների կատարելագործումը Արարատյան հարթավայրի և նախալեռնային գոտու պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մարտիրոսյան, Վազգեն Վանուշի (2013) Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների դեֆորմացիաների և տեղանքի տեղաշարժերի որոշման առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Վարսիկ Սամվելի (2013) Ֆիզիկական և քիմիական գործոնների ազդեցությունը բակտերիաների աճի և կենսունակության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելիքբեկյան, Գոհար Հրաչիկի (2013) Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները փոփոխությունների պայմաններում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելիքյան, Աննա Վարազդատի (2013) Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության կառավարման արդի հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մելիքյան, Վահան Զարմիկի (2013) Հատիկի թեփահանման փոքրաչափ մեքենայի կառուցվածքի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մելքոիմյան , Յուլիանա Գագիկի (2013) Միջին խավը արդի հայ հասարակությունում. հիմնական բնութագրիչներ և զարգացման հեռանկարներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Աննա Աշոտի (2013) Կրկնության լեզվաբանաստեղծական արժեքը գեղարվեստական խոսքում (ամերիկյան բանաստեղծական նմուշների հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մելքոնյան, Լուսինե Հովհաննեսի (2013) L-ալանինի բարձրակտիվ շտամ-արտադրիչների ստացումը և կենսասինթեզի տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Մելքոնյան, Մհեր Գագիկի (2013) Պղինձ-մոլիբդենային օքսիդացած հանքանյութերից պղնձի սուլֆիդների ստացման տեխնոլոգիայի մշակում՝ Թեղուտի հանքավայրի օրինակով. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Մելքումյան, Կարինե Վահանի (2013) Անդաստակա-ենթատեսաթմբային գործառական կապերի պլաստիկությունը թրթռահարման դինամիկայում և մայրամախոտի կիրառման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ.

Մեհրաբյան, Մինաս Ավետիքի (2013) Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման խնդիրները ՀՀ էներգետիկայի ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մեհրդադ, Սիադաթ Նասաբ (2013) Ազատ առևտրի պայմաններում Իրանի ավտոմոբիլների արտադրության արդյունավետության ուսումնասիրությունը ԱՀԿ-ին միանալու գործընթացում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մեյրոյան, Վաղարշակ Փարիզի (2013) Բարձրագույն կրթության ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մեսրոպյան, Հայաստան Բաղդասարի (2013) Միջին ականջի և վերին շնչուղիների զուգակցված հիվանդությունների դեպքում համակցված վիրահատական բուժման հիմնավորումը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Մեսրոպյան, Հերմինե Ռոբերտի (2013) Ժամանակի իմաստավորումը Մարսել Պրուստի վիպաշարում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Մինասյան, Արուս Համլետի (2013) Արտաքին առևտրի կարգավորման կատարելագործումը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մինասյան, Ստեփան Ռոբերտի (2013) Խոշոր ջրառների հետևանքով միջավայրի երկրաէկոլոգիական պայմանների փոփոխության ուսումնասիրություն և կանխատեսում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միսակյան, Արմինե Սերյոժայի (2013) Բնակչության դրամական եկամուտների արդարացի բաշխման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միսակյան, Զարուհի Ռադիկի (2013) ՈՒրիշի խոսքով արտահայտված կառույցների ձևավորման եղանակներն ու դրանց հնչյունաոճական և շարահյուսական առանձնահատկությունները Ջեյմս Ջոյսի «ՈՒլիսես» վեպում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միրաբյան, Լուսիկ Սեյրանի (2013) Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների որակի վերահսկման տեսակները և ձևերը կրտսեր դպրոցականի ուսուցման գործընթացում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Միրաքյան, Վահրամ Գևորգի (2013) Սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորումը ԶԼՄ-ների միջոցով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միրզոյան, Ռաֆայել Կամոյի (2013) Ռուբիդիումի ատոմական գոլորշիներում կոհերենտ երևույթների հետազոտությունները բիքրոմատիկ լազերային ճառագայթման դաշտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Միրիբյան, Գայանե Աշոտի (2013) Հայկական և ռուսական հարսանեկան երգերը (տիպահամեմատական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Միրիջանյան, Դիաննա Հրաչյայի (2013) Արագածոտնի վաղ միջնադարյան նյութական մշակույթը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Միրնաբիբաբոլի, Միրեսմաիլ (2013) Անլար սենսորային ցանցերում ցանցի կյանքի տևողության և շարժունակության սպասարկման բարելավում արդյունավետ երթուղավորման կիրառմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Միրջավադ, Յախչալի (2013) Հարավկասպյան ավազանի գետանունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Միքայելյան, Լուսինե Անուշավանի (2013) Կրտսեր դպրոցի ապագա ուսուցչի հաղորդակցման մշակույթի ձևավորման տեխնոլոգիան բուհում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Մխիթարյան, Գևորգ Մխիթարի (2013) «Պատերազմ», «խաղաղություն», «վախ» հասկացույթների առկայացման միջոցները ժամանակակից ամերիկյան մամուլում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մխիթարյան, Կարինե Սամվելի (2013) Գովազդային տեքստի լեզվի և ոճի ուսուցման հիմնախնդիրը /անգլերեն նյութի հիման վրա/. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մխիթարյան, Մարինե Վաչիկի (2013) Գոմաղբի հավաքման ու մշակման էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների կատարելագործումը և մեքենաների պարամետրերի հիմնավորումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մկրտչյան, Մանե Գառնիկի (2013) Սիմվոլիզմը հայ կերպարվեստում. XIX դարի վերջ - XX դարի սկիզբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Էդգար Արծրունու (2013) Ռելյատիվիստիկ էլեկտրոնների կոհերենտ արգելակային ճառագայթման ուսումնասիրությունը արտաքին ակուստիկ ազդակների առկայության դեպքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Մարիամ Հենրիկի (2013) «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի» երկի լեզուն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Նունե Լենսերի (2013) Բնաշխարհի փիլիսոփայությունը Վախթանգ Անանյանի փոքր արձակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Սառա Աշոտի (2013) Լեռնամետալուրգիական արդյունաբերությունը ՀՀ տնտեսական աճի հիմնահարցում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մկրտչյան, Տիգրան Վաչագանի (2013) Բնակչության եկամուտների, ծախսերի և խնայողությունների փոխառնչությունները (տեսություն և պրակտիկա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մնացականյան, Անդրանիկ Մնացականի (2013) Խուլիգանության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոթալլեբի, Սեյեդ Ռեզա (2013) Մետաղական նախապատրաստվածքներից գլոցմամբ տարբեր հատույթներով արտադրատեսակների ստացման գործընթացների մոդելավորում և համապատասխան լարվածադեֆորմացիոն վիճակների ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Մոհամադ, Էբրահիմի (2013) Թռչնագրիպի վիրուսի H9N2 շտամի գեների մոլեկուլային բնութագիրը Իրանում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մոհամեդ Ռիզա, Հոջաթ Շամամի (2013) Տեքստը և թարգմանչի անհատական մեկնաբանության խնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհամմադ, Դուդանգի (2013) Տեղական և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման ուղիները Իրանի Իսլամական Հարապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մոհամմադ, Մահդի Ջամալի (2013) Սակավաջրության պայմաններում հանքային պարարտանյութերի և ոռոգման տարբեր չափաբաժինների ազդեցությունը մշակովի գինձի (Coriandrum sativum L.) մորֆոֆիզոլոգիական առանձնահատկությունների և բերքատվության ցուցանիշների վրա ԻԻՀ Խորամաբադի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մոհամմադ, Ռեզա Մանիֆար (2013) Ռադիոլսարանի ուսումնասիրման առանձնահատկությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական ռադիոընկերություններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհամմադ Ամին, Հանիֆ Փուր (2013) Ենթակլինիկական մաստիտով հիվանդ կենդանիների կաթի բակտոֆուգման ազդեցությունը «Կյաշք» կաթնամթերքի որակի վրա. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մոհամմադհոսսեյն , Աղայի Դանեշվար (2013) Իրանի համաշխարհային տնտեսության մեջ ինտեգրման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհամմադռեզա, Ռահմանի (2013) Կովերի լակտացիայի սկզբնական շրջանում լյարդի ֆունկցիայի որոշ կենսաքիմիական ցուցանիշների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մոհեբբի, Աբդուլհամիդ (2013) Ծանր մետաղներով աղտոտված հողերի բարելավումը տարբեր բույսերիմշակության միջոցով (ֆիտոմելիորացիայով) Իրանի Խուզիստանի նահանգում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մոսեն Մահմուդ, Ռոուշանզամիր (2013) Բարոյական զգացողության և պատասխանատվության գաղափարները Նաթանիել Հոթորնի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Մովսեսյան, Հովսեփ Իսրայելի (2013) Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները քաղաքական իշխանության լեգիտիմության համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Մուսա Ռեզա, Պուրասլան (2013) Գլոբալացման հետևանքները Իրանի տնտեսության կառավարման տեսանկյունից. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուսաելյան, Տաթևիկ Վալերիի (2013) Հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Հովհաննես Ռուդիկի (2013) 20ՄԷՎ էներգիայով էլեկտրոնների կանալացումը պիեզոէլեկտրական միաբյուրեղներում արտաքին ակուստիկ դաշտերի առկայության պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մուրադյան, Դավիթ Օհանի (2013) Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Յարմալոյան, Լուսինե Յուրիի (2013) Ներքին հսկողության կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Յուսեֆ Ասգյար, Աֆարինի (2013) Հերոսի և հակահերոսի խնդիրը աբսուրդի դրամայում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նադարյան, Արսեն Գվիդոնի (2013) Էմուլգատորի բացակայությամբ մոնոմեր–ջուր ստատիկ համակարգերում լատեքսների սինթեզման մինիտեխնոլոգիական բաղադրատոմսերի մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Նազարյան, Վաղինակ Ռոբերտի (2013) Պրոֆեսիոնալ-կիրառական ֆիզիկական պատրաստության մեթոդիկայի հիմնավորումը բժշկական քոլեջներում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Նանյան, Լուսինե Նիկոլայի (2013) Քրոնոմոդուլային քիմիաթերապիան որպես չարորակ ուռուցքների բուժման տոքսիկության նվազեցման մեթոդ. PhD thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Նաջաֆի , Իսսա (2013) Վստահության գործոնների գնահատումը կառավարման և առևտրի ոլորտում էլեկտրոնային եղանակով իրականացվող գործարքների ժամանակ. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Նասրին, Աֆշար (2013) Գաղտնի հաղորդագրություններով լայնասփյուռ կապուղիների E-ունակության հետազոտություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտ.

Նավասարդյան, Մարինե Արազու (2013) Կորնգանի վայրի տեսակների (Onobrychis Mill.) կենսաէկոլոգիական առանձնահատկությունները և քիմիական կազմը Հայաստանի պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Նավասարդյան, Նազելի Սերժիկի (2013) Ռուսաստանի քաղաքականությունն Իրանում (XIXդարի վերջ-XX դարի սկիզբ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Նավասարդյան, Սյուզաննա Կարապետի (2013) Մեղքի և ապաշխարության խնդիրը Գյունթեր Գրասի «Դանցիգյան եռագրության» մեջ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ներսեսյան, Սուրեն Ռուբենի (2013) Կիսահաղորդչային նանոլարերի և նանոգնդերի ֆոտոէլեկտրական հատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ներսիսյան, Արմեն Ռովելի (2013) Հիփոթեքի ձևավորումն ու զարգացումը և դրա հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ներսիսյան, Տիգրան Արամի (2013) Ավազակության քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Նռանյան, Շահանե Մինասի (2013) Ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի ստեղծագործական ժառանգությունը. PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Շախոյան, Վազգեն Լևոնի (2013) Ֆինանսական ածանցյալ գործիքների մոդելավորումը ՀՀ օրինակով. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահբազյան, Կորյուն Խաչատուրի (2013) Ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահբանդարի, Աբաս Ղուչանի (2013) Կիսահաղորդչային նանոկառուսվածքներում պոլարոնային կապված վիճակների վրա արտաքին դաշտերի ազդեցության տեսական ուսումնասիրում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահինյան, Աննա Ռուբենի (2013) Քվանտային ինտերֆերենցիայի հետազոտումը ոչ գծային դիսիպատիվ համակարգերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շահնազարյան, Մարիա Ալեքսանդրի (2013) Տարբեր կատիոններով մոդիֆիկացված Հայաստանի բնական ցեոլիթների սորբումային հատկությունները. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Շահրոխ, Բեհնազ Սեյեդ Էբրահիմի (2013) Վինիլային եթերների մոնոմոլեկուլային քայքայման երևույթի հիմնավորումը քվանտամեխանիկական մեթոդների և հաշվարկային ծրագրերի օգտագործմամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Բ. Նալբանդյանի անվ. քիմիական ֆիզիկայի Ինստիտուտ.

Շարիֆիան, Ռեզա (2013) Սալերի կայունության խնդիրներ. անիզոտրոպիա, տեղայնացված անկայունություն, ոչ կոնսերվատիվ ուժեր. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Շաքարյան, Թամարա Արայի (2013) Իրավաբանական անձինք` որպես վարչական պատասխանատվության սուբյեկտ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շեկյան, Լավրենտի Արամի (2013) Դեֆորմացվող պինդ մարմինների կոնտակտային փոխազդեցությունը տրիբոլոգիական և ջերմային գործոնների հաշվառմամբ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ.

Շիրիֆարդի, Ռասուլ Քարբալաի (2013) Անհատական և խմբային ֆիզիկական վարժությունների ազդեցության առանձնահատկությունները սթրեսի և տագնապայնության կարգավորման վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Շիրնասաբզադեհ, Ֆարզադ (2013) Միր Մալասի ժայռապատկերները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ուլիխանյան, Ղուկաս Իշխանի (2013) Բնական և սինթետիկ ծագման կատիոնային պորֆիրինների և մետաղապորֆիրինների հակամանրէային ակտիվությունը in vitro և in vivo պայմաններում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Չախմախչյան, Լևոն Արմենի (2013) Խճճված վիճակները և կոհերենտ փոխազդեցությունը ռեզոնանսային միջավայրում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Չավիկօգլու, Բեդրոս Ագոպի (2013) Կուսակցական հասարակարգի ձևավորումը Թուրքիայում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Չիտանյան, Անժելա Հովհաննեսի (2013) Ֆերոսիլիցիումի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը մետալուրգիական արտադրական թափոնախարամներից. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Պապյան, Ռաֆայել Էդիկի (2013) Հարկային վարչարարության արդիականացման հիմնուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պարոնյան, Արմենուհի Մերուժանի (2013) Բնական հանքանյութերի և օրգանական պարարտանյութերի կիրառմամբ հողի մակերեսից ջրի գոլորշիացման թուլացումը և ագրոֆիզիկական հատկությունների բարելավումը Արարատյան հարթավայրի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Պետրոսյան, Աիդա Լևոնի (2013) Չհագեցած եթերների ֆունկցիոնալացումը C-, N- և O- նուկլեոֆիլներով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ օրգանական եվ դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Պետրոսյան, Արևիկ Վանոյի (2013) Բալկանյան պատերազմները (1912-1913 թթ.) և Ռուսաստանի դիրքորոշումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Պողոսյան, Ալինա Սամվելի (2013) Վերադարձի միգրացիան և առօրեականությունը հետխորհրդային շրջանում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Պողոսյան, Լիլիթ Աշոտի (2013) Վազգեն Ա Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասարակական և մշակութային գործունեությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Սիրանուշ Հրաչիկի (2013) Ներդրումների կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջալալ, Սալեմ (2013) Պարենամթերքների անվտանգության և գյուղատնտեսական արտադրանքի առևտրի գնահատումը ԻԻՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ջամալ, Աբդուլղանի Սաիեդ (2013) Շինարարության շուկայի կարգավորման հիմնախնդիրները ԱՄԷ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ջիվանյան, Արամ Հարությունի (2013) Էլեկտրոնային քվեարկության նոր համակարգերի մշակում և իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ռայնակ, Ղադերի (2013) Իրանում շրջանառվող սալմոնելաների առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը ֆենոտիպային և գենոտիպային մեթոդներով. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ռոստոմյան, Աննա Արմենի (2013) Հույզերի խոսքային և ոչ խոսքային դրսևորումները որպես լեզվաճանաչողական քննության առարկա (անգլերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ռոստոմյան, Ժենյա Վարդանի (2013) Օտարալեզու սովորողների՝ հայոց լեզվի արագացված ուսուցման գործընթացի առանձնահատկությունները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սաբեթի Ամիրհանդեհ, Մոհամմադ Ալի (2013) Ազոտոբակտեր կենսաբանական պարարտանյութի կիրառման ագրոէկոլոգիական արդյունավետությունը ծխախոտի դաշտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Սաիդ, Մեհրաբի (2013) Վերջավոր դաշտերի վրա անվերածելի և նորմալ բազմանդամների ռեկուրսիվ կառուցումներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սահակյան, Արամ Արտավազդի (2013) Ճառագայթահարումով հարուցված երևույթներ որոշ կիսահաղորդչային կառուցվածքներում և բարձր ջերմաստիճանային գերհաղորդիչներում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Սահակյան, Արման Գալուստի (2013) Պետական գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սահակյան, Արսեն Արծրունի (2013) Մատչելի ֆորմիլպիրազոլների հիման վրա տեխնոլոգիապես մոդելավորվող ռեակցիաների ուսումնասիրությունը նոր նյութերի սինթեզի նպատակով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն.

Սահակյան, Լիդա Եղիշեի (2013) Հայ եկեղեցու դերը Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական կյանքում (1292-1375 թթ.). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սայադյան, Արթուր Մուշեղի (2013) Հիփոթեքային շուկայի զարգացման ու կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սանամյան, Էդուարդ Սամվելի (2013) Հակաճգնաժամային միջոցառումները և դրանց արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սանթրոսյան, Միքայել Գագիկի (2013) Ծիրանենու և դեղձենու կլոնային պատվաստակալների ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունների գնահատումը Արարատյան գոգահովտի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Սանթրոսյան , Սերգեյ Գագիկի (2013) ՀՀ բյուջետային վերահսկողության մեխանիզմների կատարելագործման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սանոյան, Լուսինե Ռուբենի (2013) Անգլերենի ուսուցիչների լեզվամշակութային իրազեկության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Ալլա Արտիկի (2013) Զորայր Խալափյանի ստեղծագործությունների բառապաշարի շերտերը և քերականական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Արեգնազան Սահակի (2013) Մատթեոս Մամուրյանը մանկավարժ. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սարգսյան, Արթուր Նորայրի (2013) Պետական բյուջեի ծախսային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Արտակ Մարտինի (2013) Տեղական ինքնակառավարման ֆինանսական հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Արևիկ Մասիսի (2013) Կենսացենոզից անջատված բակտերիական միջատասպանների կենսաբանական արդյունավետությունը անտառի գլխավոր տերևակեր վնասատուների դեմ և նրանց ազդեցությունը անտառային դարչնագույն հողերի կենսաբանական ակտիվության վրա. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Սարգսյան, Դավիթ Աշոտի (2013) Հարկային համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Դիանա Յուրիկի (2013) Անձի անվտանգության հոգեբանական գործոնների դերը կենսագործունեության տարբեր պայմաններում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Լիանա Սամվելի (2013) Երգիծանքի լեզվաոճական միջոցները Երվանդ Օտյանի գեղարվեստական արձակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Նաիրա Լևոնի (2013) Ձայնը ֆիլմի կառուցվածքում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Նարեկ Լյովայի (2013) ՀՀ աշխատաշուկայի պետական կարգավորումը կառուցվածքային տեղաշարժերի համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարգսյան, Նելլի Հովհաննեսի (2013) Հայաստանի որոշ սողունների հելմինթոֆաունան և տարբեր գործոնների ազդեցությունը վարակվածության վրա. PhD thesis, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիա.

Սարգսյան, Նոնա Վիլիկի (2013) ՀՀ բնակչության կենսաթոշակային ապահովության պետական կարգավորման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Սոնա Մասիսի (2013) Հողային հերբիցիդների ազդեցությունը կարտոֆիլով զբաղեցված սևահողերի կենսաբանական ակտիվության վրա Գեղարքունիքի մարզի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Սարգսյան, Սևադա Մուշեղի (2013) Բացոթյա նկարչության դասավանդման առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սարիբեկյան, Ամալյա Սարիբեկի (2013) Հասարակական-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հայեցակարգային մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սարիբեկյան, Ամալյա Սարիբեկի (2013) Հասարակական- տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հայեցակարգային մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Սարյան, Ռուզան Լազարի (2013) Մարտիրոս Սարյանի նամականին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սաֆարյան, Ալբերտ Նորայրի (2013) Իրացվելիության ռիսկի կառավարումը առևտրային բանկերում(ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սեյեդ, Ալիսաղար Հաշեմի (2013) Իրանում կիրառվող ջրհեղեղները նվազեցնող պաշտպանիչ արգելապատնեշների արդյունավետության գնահատման մասին. PhD thesis, ՀՀ ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեհնիկայի ինստիտուտ.

Սեյեդ Ալիռեզա, Սաադաթի (2013) Ռազմավարական պլանավորման ժամանակ խոչընդոտների հաղթահարումը փոխհամաձայնեցված ցուցանիշների համակարգի կիրառմամբ (սոցիալական ապահովության օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյեդ Ալիռեզա, Սաադաթի (2013) Ռազմավարական պլանավորման ժամանակ խոչընդոտների հաղթահարումը փոխհամաձայնեցված ցուցանիշների համակարգի կիրառմամբ ( սոցիալական ապահովության օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյեդ Հոսեյն , Միրզայի (2013) Կյանքի հմտությունների հոգեբանական վարժանքի ազդեցությունն անձի ինքնագնահատականի վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյեդ Մորթեզա , Մեհդիի Սաֆավի (2013) Ազատ առևտրի գոտիների ազդեցությունը զարգացող երկրների տնտեսությունների վրա (Իրանի Իսլամական Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Սեյեդհոսսեյն Աբոլղասեմի, Սաջադիֆարի (2013) Հարկային բարեփոխումների քաղաքականության գնահատումը իրանում, հիմնված հաշվարկային ընդհանուր հավասարակշռության մոդելի վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիավաշ, Ղորբանիա Գազաֆերուդի (2013) Որոշ սկզբնական-եզրային և վարիացիոն խնդիրներ պսևդոէվոլյուցիոն հավասարումների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Արփինե Կորյունի (2013) A³B⁵ դասի և Si-Ge-C կիսահաղորդչային համակարգերում նանոկառուցվածքների ձևավորման օրինաչափությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Արփինե Կորյունի (2013) A³B⁵ Si-Ge-C կիսահաղորդչային համակարգերում նանոկառուցվածքների ձևավորման օրինաչափությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Գայանե Սիմոնի (2013) Հովհաննես Սարկավագը և իր «Մեկնութիւն տումարիս Հայկազնեայ»-ն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սիմոնյան, Լիլիթ Դիմիտրիի (2013) Հայ ժողովրդական տոմար. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Սիմոնյան , Հայարփի Մանթաշի (2013) Նոր հետերոցիկլիկ տեղակալված ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Սիմովոնովա, Մարինա Գրիշայի (2013) Հայաստանի ազատագրության Հովսեփ Էմինի հայեցակարգը. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Սողոյան, Արմեն Վահանի (2013) Հաշվողական խմբերի տեսության մեթոդների կիրառումը ծածկագրման մեջ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուլթանի Գերդ, Ֆարամարզի Աբբաս Ահմադի (2013) Նիզամիի բարոյագիտության իսլամական արմատները («Խոսրով և Շիրին»). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սուղյան, Նարգիզ Ռոբերտի (2013) Հարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սուջյան, Սերոբ Արամի (2013) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարաբնակեցման արդի համակարգի ձևավորման նախադրյալներն ու զարգացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սուրմալյան, Վարդուհի Վրեժի (2013) Սևանա լճի հարավ-արևմտյան հատվածի գետերի ջրի որակի ուսումնասիրություն. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ստեփանյան, Ալիկ Հենրիկի (2013) Հաճախորդ-բանկ հարաբերությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները (ՀՀ բանկային համակարգի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ստեփանյան, Արա Սոսիկի (2013) Կարճաժամկետ տոկոսադրույքի կառավարման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ստեփանյան, Էթերի Ռաֆիկի (2013) Սալորենու պատվաստակալների և ներմուծված մի քանի սորտերի գնահատումը ՀՀ Արարատյան հարթավայրի պայմաններում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ստեփանյան, Թեհմինե Արսենի (2013) Ֆինանսական կայունության գնահատման և բարելավման հիմնախնդիրները (ՀՀ ծխախոտի արտադրության կազմակերպությունների նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ստեփանյան, Լալա Աշոտի (2013) Դեհիդրոալանինի նոր մոդիֆկացված քիրալային Ni(II) կոմպլեքսների սինթեզը և դրանց հետազոտումը β-տեղակալված α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզի ռեակցիաներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Ստեփանյան, Հայկ Ռոբերտի (2013) Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը որպես աստղագիտության առարկայի դասավանդման արդյունավետության բարձրացման միջոց հիմնական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ստեփանյան, Սուրեն Աղոյի (2013) Որովայնի կպումային հիվանդության պաթոգենեզի, կանխարգելման և բուժման որոշ ասպեկտներ. Doctor of Sciences thesis, Մ. Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարան.

Ստեփանյան, Սոֆյա Ալբերտի (2013) Իտալական փոխառությունների իմաստաբանական և հնչյունաբանական փոփոխությունները անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վանյան, Հասմիկ Սամվելի (2013) Ավետիք Իսակակյանի չափածո և արձակ լեգենդները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Վասիլյան, Գայանե Արտաշի (2013) Պղնձի հիմքով բարձրամուր կոմպոզիցիոն նյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարան.

Վասիլյան, Տաթևիկ Գագիկի (2013) Հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. հարկային ասպեկտ. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Վարդազարյան, Երեմ Մարութի (2013) ԱՄՆ, ԵՄ և ՌԴ ռազմավարությունը Հարավային Կովկասում ընթացող աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվան ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ.

Վարդազարյան, Ռուբեն Վարազդատի (2013) Ուսուցման ոճերի ազդեցությունը առաջին դասարանցու ուսումնական առաջադիմության և ինքնագնահատականի վրա. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Վարդանյան, Արշակ Լյուդվիգի (2013) Կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցության առանձնահատկությունների տեսական ուսումնասիրում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Անուշ Պետրոսի (2013) Hypericum perforatum L. մշակումը in vitro և հիդրոպոնիկ համակցված մեթոդով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Վարդանյան, Արմեն Սիմոնի (2013) Ցիկլոպրոպան և ցիկլոբութան պարունակող նոր միջատասպան միացությունների կառուցվածք-ակտիվություն կախվածության գնահատումը նատրիումական անցուղիների մոդելների միջոցով. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ.

Վարդանյան, Արշակ Լյուդվիգի (2013) Կիսահաղորդչային նոնոկառուցվածքներում էլեկտրոն-ֆոնոնային փոխազդեցության առանձնահատկությունների տեսական ուսումնասիրում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Արտաշես Յուրիի (2013) Պլազմոնային ալիքատարներ և ոեզոնատորներ մետաղ-դիէլեկտրիկ-մետաղ կաոուցվածքներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Եղիազար Վահրամի (2013) Ավտոճանապարհների վթարայնության գնահատման և ճանապարհային երթևեկության անվտանգության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. Doctor of Sciences thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Վարդանյան, Զարուհի Արմենի (2013) Որոշ ծանր մետաղների իոնների ներգործությունը Enterococcus hirae բակտերիաների աճի և թաղանթային ակտիվության վրա. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Թրահել Գերասիմի (2013) Հայաստանի գետերի հոսքի տատանումները և կանխատեսումը կլիմայի գլոբալ փոփոխության դեպքում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Լուսիկ Յուրիկի (2013) Պայման արտահայտող կառույցների իմաստագործառական առանձնահատկությունները ժամանակակից անգլերենում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Հասմիկ Թադևոսի (2013) Կրթության իրավունքի միջազգային իրավական կարգավորումը և ազգային իմպլեմենտացիայի հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Վարդանյան, Ռուբեն Հրանտի (2013) Ինտերակտիվ մուլտիմեդիա հրատարակությունների օբյեկտների վերարտադրման օպտիմալացման ադապտիվ մեթոդների հետազոտությունը և մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ .

Վարդանյան, Տիգրան Վաղինակի (2013) Սևանա լիճ ներմուծված նոր ձկնատեսակների կենսաբանական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները լճի մակարդակի բարձրացման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ.

Վիրաբյան, Քարմիլե Սասունիկի (2013) Կերպարվեստային գործունեությունը որպես ավագ նախադպրոցական տարիքի երեխաների մտավոր կարողությունների ակտիվացման միջոց. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Տահեր, Հմաիդի Ղազի (2013) Դպրոցականների ֆիզիկական պատրաստվածության հիմնահարցերը և դրանց բարելավման ուղիները (Սիրիայի և Հայաստանի օրինակով). PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Տեր-Գուլանյան, Դավիթ Մերուժանի (2013) ՀՀ համայնքների զարգացման անհամաչափությունը և դրա լուծման ուղիները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տեր-Պողոսյանց, Արուսյակ (2013) «Տուն» հասկացույթը հայ և անգլաամերիկյան լեզվամշակույթներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Տիգրանյան, Վահե Հովհաննեսի (2013) Ավտոմոբիլների տրանսմիսիայի ագրեգատների ռեսուրսային ցուցանիշների վրա շահագործական պայմանների ազդեցության գնահատումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Տիգրանյան, Վարսիկ Իշխանի (2013) Տնտեսական ճգնաժամերի հետևանքների հաղթահարման մակրոտնտեսական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Տոնոյան, Վիգեն Սասունիկի (2013) Ռիսկի գնահատման մոտեցումները ՀՀ ներդրումային միջավայրում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Տոնոյան, Տարոն Արտաշեսի (2013) Լապարոտոմիկ կոնվերսիաները լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ցականյան, Ռուսլան Արշակի (2013) Էթնոքաղաքական տեղաշարժերը Առաջավոր Ասիայում և հայկական լեռնաշխարհում Ք. Ա. VII-VI դդ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Ցուցուլյան, Սմբատ Վոլոդյայի (2013) Զբաղվածության բարձրացման և գործազրկության մեղմացման ուղիները ՀՀ Տավուշի մարզում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Փաժուհանդեհ, Էբթեսամ (2013) Նոր ուսումնական միջավայրում ուսանողի անձնային աճը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փանոսյան, Իռա Կորյունի (2013) ՀՀ գյուղատնտեսության խորհրդատվական համակարգի արդյունավետությունը և գործունեության կատարելագործման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Փաշայան, Գայանե Էդոիարդի (2013) Ժամանակակից հեռուստատեաային վավերագրական կինոյի զարգացման միտումները (1991-2010 թթ. հայկական վավերագրական ֆիլմերի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Փիլիպոսյան, Էդուարդ Տիգրանի (2013) Հատումների գրաֆների կիրառությունը ուղեգծման խնդիրներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ .

Փուրմողադամ, Մաջիդ (2013) Բնական և մոդիֆիկացված ցեոլիտների արդյունաբերական կիրառման հեռանկարները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քամալյան, Անժելա Վալիկոյի (2013) Աշխարհի միֆապոետական պատկերը Միգել Էրնանդեսի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Քամալյան, Մարգարիտա Արսենի (2013) Ժան Գառզուի բեմանկարչությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Քոչարյան, Ամալյա Գուրգենի (2013) Արդի հայ մանկական պոեզիայի առաջընթացի միտումները (1990-2010թթ.). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Քոչարյան, Դավիթ Աշոտի (2013) Մատնահետքերի ճանաչման մեթոդների մշակում և ծրագրային իրականացում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտոըտ.

Քոչարյան, Նորայր Ռուբենի (2013) Փոքր և միջին ձեռնարկությունների տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Քցյան, Արթուր Շալիկոյի (2013) Տնտեսական մրցակցային միջավայրի կարգավորումը՝ որպես փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման կարևորագույն միջոց (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Օհանյան, Հրայր Ռուդիկի (2013) Ֆիզիկայի խորացված ուսուցման մեթոդիկայի կատարելագործման հիմնախնդիրը ավագ դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Օհանյան, Մարիաննա Միհրանի (2013) Անգլերեն բժշկագիտական խոսքի ոճաժանրային առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Օհանջանյան, Նարեկ Արմենի (2013) Ութ մանրանկարիչների ավետարանը (Մատ. ձեռ. 7651). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ֆահիմեհ , Միրզաահմադի Քեշմիրի (2013) Հեղինակի կերպարի արտացոլումը Սթոք Ֆիցջերալդի ստեղծագործություններում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Ֆահրատյան, Աղավնի Արտավազդի (2013) Բանջարեղենային պահածոների նոր արտադրատեսակների տեխնոլոգիաների և բաղադրատոմսերի մշակում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ֆարզադյան, Հերմինե Բագրատի (2013) Կոնֆլիկտային իրավիճակների հաղթահարումը ներդպրոցական դաստիարակության համակարգում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ֆարմանյան, Սիմոն Տիգրանի (2013) Գյուտը որպես քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ֆարշին, Հորմոզի նեժադ (2013) Բաշխումների մի քանի ընտանիքներով բնութագրվող մոդելների վերաբերյալ վարկածների երկփուլ հուսալի դետեկտման հետազոտում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

ֆատեմեհ Ռաջաբ Ալի, Ռահիմի Բալաեի (2013) Պոստմոդեռնիզմը և ժամանակակից հայ դրամատուրգիան. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Wed Apr 21 00:45:40 2021 AMT.