Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց = Open Access Repository of the Armenian Electronic Theses and Dissertations (Armenian ETD-OA) = Репозиторий диссертаций Армении открытого доступа

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | И | М | С | Т | У | Х | Ш | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Թ | Խ | Ծ | Կ | Հ | Ղ | Ճ | Մ | Յ | Ն | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ռ | Ս | Վ | Տ | Փ | Ք | Օ
Number of items: 170.

А

Аванесян, Аваг Ваграмович (2018) Проблемы оценки изменения налоговых ставок в РА. PhD thesis, Российско-армянский университет.

Акопян, Артур Артаваздович (2018) Усиление электростатического сигнала полупроводникового биосенсора интеркалирующими лигандами. PhD thesis, ЕГУ.

Андриасян, Арам Каренович (2018) Конформационные переходы в гетерогенных биополимерах. PhD thesis, ЕГУ.

Арутюнян, Лусине Ромиковна (2018) Молекулярные взаимодействия в системах поверхностно-активное вещество-аминокислота/витамин-вода и их роль в реакциях окисления и комплексообразования. Doctor of Sciences thesis, Институт химической физики им. А. Б. Налбандяна НАН РА.

Асланян, Айк Тигранович (2018) Полугруппа эндоморфизмов и автоморфизмы некоторых относительно свободных групп. PhD thesis, ЕГУ.

Б

Бабаян, Давид Климович (2018) Политика Китая в Центральной Азии и на Кавказе в конце 20-в начале 21 вв. Doctor of Sciences thesis, Институт востоковедения НАН РА.

Багдасарян, Давид Артурович (2018) Обменные эффекты и оптическое поглощение в квантовых точках и штрихах. PhD thesis, ЕГУ.

В

Варданян, Шираз Коляевич (2018) Стратегия повышения эффективности внутрифирменного управления (по материалам предприятий по производству алкогольных напитков РА). PhD thesis, Российско-армянский университет.

Г

Геворкян, Тамара Рубеновна (2018) Оптическая когерентная томография в оценке течения миопической болезни. PhD thesis, Ереванский Государственный медицинский университет имени М. Гераци.

И

Игитян, Арсен Сергеевич (2018) Создание энергонезависимых мемристивных структур и исследование их электрофизических характеристик. PhD thesis, Российско-Армянский (Славянский) университет.

М

Маргарян, Лиана Артуровна (2018) Гармонизация валютного регулирования в странах ЕАЭС (на примере РА). PhD thesis, Российско-армянский университет.

С

Саакян, Арег Аветикович (2018) Влияние граничных условий на изгиб и устойчивость прямоугольных пластин. PhD thesis, Институт механики НАН РА.

Сагателян, Тигран Микаелович (2018) Некоторые вопросы представления и сходимости в теории ортогональных систем. PhD thesis, Национальный политехнический университет Армении.

Степанян, Сейран Павлович (2018) Исследование изгиба и устойчивости ортотропных тонкостенных элементов при неклассической постановке задач. Doctor of Sciences thesis, Институт механики НАН РА.

Т

Туманян, Ани Гагиковна (2018) Исследование нётеровости и индекса полуэллиптических операторов. PhD thesis, ЕГУ.

У

Унанян, Даниел Ашотович (2018) Сравнительная оценка клинической эффективности, безопасности и экономичности симультанных и изолированных операций по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы и паховой грыжи. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци.

Х

Халатян, Арпине Гагиковна (2018) Лексико-семантические и структурные особенности английских ойконимов (в сравнении с армянским). PhD thesis, ЕГУ.

Хачатрян, Амаяк Азатович (2018) Вопросы разрешимости некоторых нелинейных граничных задач кинетической теории газов. PhD thesis, Национальный политехнический университет Армении.

Хачатрян, Наталия Михайловна (2018) Неоромантизм во французской прозе второй половины 19 века. Doctor of Sciences thesis, Институт литературы имени Манука Абегяна НАН РА.

Ш

Шаапуни, Анаит Робертовна (2018) Клинико-лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейн-Барр и цитомегаловирусом. PhD thesis, Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци.

Ա

Աբդոլլահ , Ջամալի (2018) Թեհրան քաղաքի կանաչապատ տարածքների տեղաբաշխման մոդելի սահմանումը՝ հայուն քաղաքային լանդշաֆտի նախագծման սկզբունքների հիման վրա (1980-2014թթ.). PhD thesis, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան.

Աբովյան, Սերգեյ Խաչատուրի (2018) Հայկական գրքարվեստը 1991-2016 թվականներին. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ.

Ադիլխանյան, Հայկ Յուրիի (2018) Էներգետիկայի ոլորտի ռազմավարության մոդելի ձևավորումը հաշվեկշռված ցուցանիշների համակարգի համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Աթայան, Բորիս Գենադիի (2018) Մեծածավալ տվյալների ամպային պահուստավորման միջոցների հետազոտումը և մշակումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Աթոյան, Վարդան Կորյունի (2018) Հանրային քաղաքականության նոր սուբյեկտները. «ուղեղային կենտրոնները» քաղաքական գործընթացներում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

Ալիխանյան, Լևոն Հանրիի (2018) Վարկային կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Աղաբաբյան, Կարինե Հակոբի (2018) Ուսանողների լեզվազգացողության զարգացման մեթոդները մանկավարժական բուհում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Աղամալյան, Հայկ Համլետի (2018) Հետվնասվածքային գոնարթրոզի բուժման և կանխարգելման մոտեցումները միջային մահիկի արթրոսկոպիկ վիրահատություններից հետո. PhD thesis, Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Այվազյան, Անդրանիկ Վաչագանի (2018) «Լռություն» ֆենոմենի լեզվամշակութային դրսևորումները քաղաքական խոսույթում (անգլերեն և հայերեն նյութի հիման վրա). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Այվազյան, Արամ Ժորիկի (2018) Բլանկետային դիսպոզիցիաներով կոռուպցիոն հանցագործույթունների որակման առանձնահատկությունները (իրավահամեմատական վերլուծություն). PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Անդրեասյան, Արուսյակ Կոլյայի (2018) Քերականության տրամաբանական հիմքերը ըստ ալ-Ֆարաբիի (տիպաբանական ուսումնասիության փորձ). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Աշրաֆյան, Յուրի Արմենի (2018) Հակադարձ խնդիրներ որոշ դիֆերենցիալ օպերատորների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ասատրյան, Հովհաննես Լեռնիկի (2018) Լեռնային գետերի ջրընդունիչ կառուցվածքների կատարելագործման ուղիները. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Ասատրյան, Հռիփսիմե Գարիկի (2018) Խաղերի սոցիալ-մշակութային առանձնահատկությունները հայոց մեջ (ավանդույթ և արդիականություն). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ավանեսյան, Դավիթ Հրանտի (2018) Անձի դրամային վարքի հոգեբանական կարգավորիչների տարածաժամանակային դրսևորումները. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ավետիսյան, Արամ Վահանի (2018) Ստատիկ կամայական ընտրությամբ հիշասարքերի արագագործության բարձրացման միջոցների մշակում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Ավետիսյան, Գեորգի Օնիկի (2018) Կոռուպցիայի գնահատման մեթոդներն ու մոդելները սահմանադրականության համատեքստում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ավետիսյան, Գորիկ Դավթի (2018) Անտառային գեոհամակարգերի էկոհամակարգային ծառայությունների մոդելավորումը և արժեքային գնահատումը (Տավուշի մարզի օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Արաբյան, Դավիթ Ժիրայրի (2018) ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության արդյունքների գնահատման հիմնահարցերը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Արամյան, Հայկազ Աշոտի (2018) Արժեթղթերի շուկայի զարգացման վրա դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության բարելավման ուղիները ՀՀ-ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Արզումանյան, Էրիկ Ալեքսեյի (2018) Շորթման համար քրեական պատասխանատվության հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բ

Բալասանյան, Սերգեյ Վլադիմիրի (2018) Երևանյան խզվածքի ժամանակակից սեյսմատեկտոնական ակտիվությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Բաղմանյան, Վանուհի Գառնիկի (2018) Նիկողայոս Ադոնցի լեզվաբանական ժառանգությունը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Բաղմանյան, Վարդան Արայի (2018) Ռադիոգալակտիկաների ուսումնասիրությունը ռենտգենյան և բարձր էներգիաների γ տիրույթներում. տվյալների մշակում և մոդելավորում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բաքարյան, Տիգրան Կարենի (2018) Ձևափոխված Ֆուրիեի բազիսով մոտարկումների զուգամիտության արագացում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Բրուտյան, Վաչիկ Արամայիսի (2018) Իրավաբանական մանկավարժության հայեցակարգային հիմքերը. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Գ

Գասպարյան, Տիգրան Աշոտի (2018) Ինտեգրալ սխեմաների ջերմային հուսալիության բարձրացման ավտոմատացված միջոցների մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Գինովյան, Միքայել Մարտիկի (2018) Հայաստանի ֆլորայի որոշ դեղաբույսերի կենսաքիմիական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արման Հրանտի (2018) Ներդրումների վերաբերյալ ռազմավարական վճիռների կայացման ավտոմատացումը կիբեռանվտանգության ոլորտում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Գրիգորյան, Աննա Վլադիմիրի (2018) Հրազդան գետի աղտոտվածության ազդեցության ուսումնասիրությունը լճագորտի որոշ օրգանների մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունների վրա. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոն.

Գրիգորյան, Աշոտ Խաչիկի (2018) Քվանտային տեսության որոշակի երևույթներ կոնդենսացված միջավայրի ֆիզիկայում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Արմինե Պապինի (2018) Սպեկտրալ սեղմման և ինքնասեղմման օրինաչափությունների ուսումնասիրությունը կանոնավոր և պատահական մոդուլացված իմպուլսների համար. PhD thesis, ԵՊՀ.

Գրիգորյան, Հայկ Անդրանիկի (2018) Բարձր արտադրողականությամբ հաշվարկներ և մեծ տվյալներ պարունակող խնդիրների վերլուծության և վիզուալիզացիայի միջավայրի մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Գևորգյան, Գառնիկ Թելմանի (2018) Պատմավեպը հետհեղափոխական պարսից ժամանակակից արձակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Գևորգյան, Միքայել Ռադիկի (2018) Պալեոսեյսմոլոգիական և հնագիտական խնդիրների լուծման նպատակով գեոռադարային համակարգի կիրառման մեթոդի հիմնավորումը և առանձնահատկությունները (Հայաստանի և Եգիպտոսի օրինակներով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ .

Գևորգյան, Նարեկ Գարեգինի (2018) Հայաստանի Հանրապետության գետերի էկոլոգիական հոսքերի գնահատման մեթոդների մշակումը. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Գևորգյան, Տաթևիկ Գուրգենի (2018) Անգլերենի ունկնդրության կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգը ոչ լեզվական ֆակուլտետում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Դ

Դադյան, Իշխան Յուրիկի (2018) Գրական երազը որպես պատումային և լեզվաոճական հնար անգլալեզու մանկագրության մեջ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Դավթյան, Էրիկ Վարդանի (2018) Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան տնտեսական և ռազմաքաղաքական եռակողմ համագործակցությունը 1991-2016թթ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Դավթյան, Նոնա Ռաֆիկի (2018) Պետրոս Հաճյանի կյանքը և գործը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Դավթյան, Ռիտա Բորիկի (2018) «ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ծրագրի ընտրովի նյութի դասավանդումը և կատարելագործման մեթոդիկան. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ե

Ենգիբարյան, Վահե Գուրգենի (2018) Տնտեսական գործունեության բնապահպանական վերահսկողության համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ–ում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Ենգոյան, Լուսինե Աշոտի (2018) Գոյականի ձևաբանական զուգաձևությունները հին հայերենում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Զ

Զալինյան, Աննա Աշոտի (2018) Տնտեսության պետական կառավարման առանձնահատկությունները (Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության օրինակներով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Զարգարյան, Դավիթ Արայի (2018) Ակտիվ գալակտիկական միջուկների մեծ մասշտաբով շիթերի ճառագայթման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թ

Թաղարյան, Էդգար Հարությունի (2018) Տնտեսական աճի կայունության ապահովման ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Թորոսյան, Վահե Աշոտի (2018) Հայաստանի Հանրապետության որպես աշխարհիկ պետության սահմանադրաիրավական բնութագիրը. տեսական-իրավական վերլուծություն. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Խ

Խալաթյան, Արմենուհի Գեղամի (2018) Բառակապակցությունների ուսուցման հիմնախնդիրները հանրակրթության հիմնական դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Խալիլի, Մահմուդ Էբրահիմի (2018) Հեռուստատեսության դերը Իրանի երիտասարդության մոտ արժեքների և դիրքորոշումների ձևավորման գործում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատուրյան, Արամ Վահագնի (2018) Ռազմավարական կառավարման արդյունավետությունը հանրային կառավարման համակարգում (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Խաչատրյան, Ալբերտ Արմենի (2018) Հարկային համակարգի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Խաչատրյան, Համլետ Կարենի (2018) Փոքր ամպլիտուդայով սխալներ ուղղող կոդերի կառուցումը և իրականացումը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Խարազյան, Սամվել Ջանիբեկի (2018) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման կատարելագործումը ծրագրային բյուջետավորման միջոցով. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Խոջումյան, Բելլա Սուրենի (2018) Ռուսերենի սոմատիկ դարձվածքների լեզվամշակութային և իմաստակառուցվածքային ոլորտների ուսումնասիրությունը հայերենի զուգադրությամբ. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Խուդավերդյան , Նանե Արմենի (2018) Հողային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ տեղեկատվական փաթեթի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ծ

Ծատուրյան, Ստեփան Հուսիկի (2018) Իրական ժամանակում հետազոտվող միջավայրի մշտադիտարկման համակարգի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Կ

Կարապետյան, Գուրգեն Սպարտակի (2018) Մտաշահարկման լեզվագործաբանական առանձնահատկությունների պահպանման խնդիրը Ջ. Օրուելի «1984» վեպի հայերեն թարգմանվածքում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կարապետյան, Վարսեր Սամվելի (2018) Իսրայելի իրավական համակարգի կրոնական և սահմանադրական հիմքերը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Կեսոյան, Հայկ Սեյրանի (2018) Պետական իշխանության բաժանման և հավասարակշռման սկզբունքի ապահովման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Կիրակոսյան, Գրիգոր Արայի (2018) ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային ռիսկերի վերլուծության և գնահատման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Կիրակոսյան, Մարինե Էդուարդի (2018) Ֆրանսիական էկզիստենցիալիզմը և Խուան Կառլոս Օնետտիի արձակը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Կիրակոսյան, Վահրամ Արմենի (2018) Ամրոց-բնակատեղիների ճարտարապետական ժառանգության պահպանման և օգտագործման հարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Կոստանյան, Գևորգ Սուրիկի (2018) Պետության հայեցողության հիմնախնդիրները սահմանադրաիրավական և կոնվենցիոն կարգավորումների համատեքստում (անձի ազատության, անձեռնմխելիության և արդար դատաքննության իրավունքներ). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա.

Կուրղինյան, Գրիգոր Մարտինի (2018) Պետություն-մասնավոր հատվածի համագործակցության հիմնական ուղղությունները (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հ

Հախվերդյան, Տիգրան Արայիկի (2018) Թվային ինտեգրալ սխեմաների էներգասպառման նվազեցմանը կողմնորոշված ֆիզիկական նախագծման միջոցների մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Հակոբյան, Նազելի Ռոբերտի (2018) «Նախանձ» իմաստային դաշտը հայերենում և անգլերենում և դրա միավորների թարգմանական առանձնահատկությունները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հայրոյան, Հրաչ Սարգսի (2018) Կավային գրունտների սահքի դիմադրության փոփոխության օրինաչափությունները, կիրառումը սողանքային լանջերի կայունության գնահատման նպատակով (ՀՀ սողանքների օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Հարությունյան, Ալլա Մհերի (2018) Կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վերլուծության և վերահսկողության կատարելագործման ուղիները ՀՀ-ում (խմիչքների արտադրության օրինակով). PhD thesis, Հայ-Ռուսական (սլավոնական ) համալսարան.

Հարությունյան, Աննա Մարտինի (2018) Մետաղների հալեցման կատարելագործված ինդուկցիոն էլեկտրատեղակայանքի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Հարությունյան, Գուրգեն Էդիկի (2018) Ներկառուցված թեստային լուծումներ նանոչափական հիշող սարքերի և համակարգերի համար. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հարությունյան, Հայկ Վալերիի (2018) Հարֆի հայեցակարգը արաբական լեզվաբանության մեջ. տիպաբանական և համեմատական ուսումնասիրություն. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Հարությունյան, Հարություն Ռազմիկի (2018) Տանձենու վնասատուները Արարատի մարզում և պայքարի միջոցառումների մշակումը տերևալվիկների դեմ. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Հովեյան, Հովսեփ Աշոտի (2018) Տեղական հումքով ջրակայուն կրաշաղախների մշակում պատմական հուշարձանների վերականգնման համար. PhD thesis, Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան.

Հովհաննիսյան, Անահիտ Գուրգենի (2018) Կոստան Զարյանի գեղարվեստական արձակը («Անցորդը և իր ճամփան», «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները», «Նավը լեռան վրա» վեպերը). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Հովնանյան, Վիլյամ Հակոբի (2018) Համակարգչային ցանցերում ինֆորմացիայի տարածման օպտիմալ կառուցվածքների նախագծման մեթոդների և ալգորիթմների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Հովսեփյան, Արմեն Հովհաննեսի (2018) Մոլիբդենային խտանյութերի վերամշակման և ստացված միացությունների հիման վրա լեգիրող և նոր նյութերի ստացման տեսական և տեխնոլոգիական հիմունքների մշակումը. Doctor of Sciences thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան.

Հունանյան, Լուիզա Սամվելի (2018) ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտի բյուջետային ծրագրերի տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Ղ

Ղազարյան, Անի Վաչագանի (2018) «Արմենիկում» մածուկի ազդեցությունը աերոբային թարախային վերքի բորբոքային պրոցեսի ընթացքի վրա. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Ղազարյան, Կառլեն Սուրենի (2018) Սեյսմաբանական տեղեկատվության մշակման առանձնահատկությունները և դիտարկումների համակարգի արդյունավետության գնահատումը (Հայաստանի տարածքի օրինակով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ.

Ղուշչյան, Գևորգ Հրաչիկի (2018) Սուրբ Ծննդյան և Աստվածհայտնության տոնը հայոց մեջ (պատմա-կրոնագիտական ուսումնասիրություն). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ճ

Ճիտոյան, Արման Սամվելի (2018) Տրամաբանական որոշ համակարգերում արտածումների բարդության գնահատականների ճշգրտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մ

Մաթևոսյան, Անի Անդրանիկի (2018) Բարձր զտման աստիճանով կարտոֆիլահանի կառուցվածքի մշակում և բանող օրգանի պարամետրերի հիմնավորում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Մալխասյան, Լիանա Մալխասի (2018) Իրավունքի սկզբունքների դերը ՀՀ իրավական համակարգում. պրակտիկ և տեսական վերլուծություն. PhD thesis, Հայ-Ռուսական Համալսարան.

Մակարյան, Անահիտ Գագիկի (2018) «Ազատություն» հասկացույթի հեղինակային հայեցակերպի լեզվականացումը միջտեքստային տիրույթում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մակարյան, Խաչատուր Վարդանի (2018) Գրունտների ջրիկացման երևույթի վերլուծություն. նոր տվյալներ Սարդարապատի կառույցի, Փամբակ-Սևան-Սյունիք ակտիվ խզվածքի և Սևանա լճի ավազանի սեյսմիկ ակտիվության վերաբերյալ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ.

Մամիջանյան, Հայկ Ռուբենի (2018) Երիտասարդության քաղաքական սոցիալականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

Մարգարյան, Լիանա Արմենի (2018) Բնական ջրերի որակի երկրաբնապահպանական գնահատում, դասակարգում և կանխատեսում. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Միսակ Հովհաննեսի (2018) Լեգիտիմությունը որպես իրավունքի որակական հատկանիշ. PhD thesis, Հայ-Ռուսական համալսարան.

Մարգարյան, Նարեկ Դավիթի (2018) Մաքսիմալ էնտրոպիայի մեթոդի կիրառությունը ռիսկերի կառավարման և ակտիվների գների գնահատման խնդիրներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարգարյան, Սամվել Յուրիկի (2018) Տնտեսական զարգացման սոցիալական առաջնահերթությունները. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մարուքյան, Արմեն Ցոլակի (2018) Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման պատմական և իրավական հիմքերը. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Մարտիրոսյան, Արման Ռուբիկի (2018) Հոգեբանական գործոնի ազդեցությունը տնտեսական գործընթացների վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր). Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Մելիքյան, Ռոբերտ Արամի (2018) Ազգային արժույթի փոխարժեքի վիճակագրական վերլուծության և կանխատեսման հիմնահարցերը (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Մելիքսեթյան, Գալուստ Նորիկի (2018) Բազմաբաղադրիչ նյութերի կիրառմամբ ասբեստազերծ արգելակային ջերմակայուն կոմպոզիտային շփանյութերի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Մելքոնյան, Սարգիս Ռուբենի (2018) Միակամության վարդապետությունը միջեկեղեցական երկխոսության համատեքստում (7-րդ դարի առաջին կես). PhD thesis, ԵՊՀ.

Մերվաթ, Ջումա Աբդալլահ Օսման (2018) Գրական արաբերենը գլոբալացման դարաշրջանում. լեզվական քաղաքականության հիմնախնդիրները տիպաբանական տեսանկյունից. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մինասյան, Աշոտ Վալերիի (2018) Գծայնացվող ծածկույթներ վերջավոր դաշտերում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մխիթարյան, Հայկ Սամվելի (2018) Ներդրումային ռիսկերի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Հայկուհի Վարդգեսի (2018) ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները համաշխարհայնացման պայմաններում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

Մկրտչյան, Նարեկ Արշակի (2018) Ղազախստան. հետխորհրդային հասարակական նորացման գործընթացներ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ.

Մկրտչյան, Նարեկ Սահակի (2018) Վճարային հաշվեկշռի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մկրտչյան, Տիրուհի Գառնիկի (2018) Երևան քաղաքի և հարակից տարածքների երկրաբանական միջավայրի փոփոխությունները տեխնածին գործոնների ազդեցության տակ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մնոյան, Տիգրան Նորիկի (2018) Հանքաքարի աղացի էլեկտրաբանեցման սինխրոն շարժիչի անկանոն աշխատանքային ռեժիմներից պաշտպանության մեթոդների մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Մոհաջեր, Էսմայիլ Ջաֆարի (2018) էկոտուրիզմի զարգացումը Իրանի Գոլեստան նահանգում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Մովսիսյան, Լիալթ Ռազմիկի (2018) Ժամանակակից ադրբեջանալեզու մամուլի բառապաշարային առանձնահատկությունները հայերենի համեմատությամբ. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Մուրադյան, Հակոբ Սամվելի (2018) Անիմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուսանողների մեդիագրագիտության ձեվավորման հիմնախնդիրը մանկավարժական բուհում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Յ

Յաղուբի, Էբրահիմ (2018) Իլամցիների կենցաղը, ընտանեկան ծիսակարգը և տոները. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ն

Նահապետյան, Հայկ Էդվարդի (2018) Ինքնակազմակերպվող համակարգերում դինամիկ պրոցեսների հետազոտման գործիքային ծրագրային միջոցների մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Նիկողոսյան, Դավիթ Սաշայի (2018) Դիէլեկտրիկների և կոնդենսատորների պարամետրերի չափումը լայնաիմպուլսային կերպափոխման մեթոդով. PhD thesis, «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ.

Նինոյան, Ժիրայր Վահեի (2018) Ներկանյութով հարստացված հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներով լազերային միջավայրերի օպտիկական հատկությունների փորձարարական հետազոտումը. PhD thesis, ԵՊՀ.

Ո

Ոսկանյան, Աշոտ Վաղինակի (2018) Հասկացման հերմենևտիկակական հղացքը և նրա նշանակությունը ազգային ինքնության հետազոտության համար. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Չ

Չախոյան, Գագիկ Ռոբերտի (2018) Միգրացիոն գործընթացների մոդելավորումը սահմանադրականության համատեքստում (ՀՀ օրինակով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Չոբանյան, Մարինե Ազատի (2018) Հանրային ծառայողների աշխատանքի վարձատրության համակարգի կատարելագործման ուղղությունները. PhD thesis, Եվրոպական համալսարան.

Պ

Պեպլոզյան, Էլբիս Բարսեղի (2018) Կաթ և կաթնամթերք արտադրող կազմակերպությունների մրցունակության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Պետրոսյան, Գարիկ Արմենակի (2018) Արտաքին շոկերը և մակրոտնտեսական կայունության ապահովման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Պետրոսյան, Գևորգ Վարդանի (2018) Ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Պետրոսյան, Մերի Հայկի (2018) Մեդիամարքեթինգի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ առողջապահության ոլորտում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Պողոսյան, Գաբրիել Ռուբիկի (2018) Ճշգրիտ արտահայտություններ սուպերսիմետրիկ տրամաչափային տեսություններում և երկչափ ԿԴՏ-ում, մի դաս մեծությունների համար. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա.

Պողոսյան, Վահան Արմենի (2018) Ֆինանսական ռիսկերի կառավարչական հաշվառման և վերլուծության հիմնախնդիրները ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Պողոսյան , Հայկ Ռուբիկի (2018) Կլասիկ և քվանտային սպինային համակարգերի ուսումնասիրությունը ցանցերի վրա, հաշվողական և անալիտիկ մեթոդներով. PhD thesis, Ա. Ի. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա.

Ջ

Ջուհարյան, Ալեքսան Կարենի (2018) Հայաստանի կուր-արաքսյան հուշարձանների օբսիդիանի աղբյուրներն ըստ ռենտգենային ֆլուորեսցենցիայի (pXRF) վերլուծության արդյունքների. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Ռ

Ռուբենյան, Աննա Լևոնի (2018) Բնագիտական կրթության բովանդակության ինտեգրման հիմնախնդիրը ավագ դպրոցում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Ս

Սահակյան, Արտակ Սարիբեկի (2018) Անպտուղ ամուսնության տարածվածության և պատճառագիտության կլինիկահամաճարակաբանական իրավիճակը և բարելավման ուղիները. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Սահակյան, Հասմիկ Արտեմի (2018) Դիսկրետ մոդելներում մասնակի բնութագրմամբ տրվող կառուցվածքների գոյություն, կառուցում, նկարագրում. Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Սաջջադի, Շոհրե Սեյեդե (2018) Համադանի և Ֆարսի ֆահլավիյաթը. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ.

Սարգսյան, Արմեն Շավարշի (2018) Հայ ժողովրդական երգիծական մանրապատումներ և զվարճախոսություններ (անեկդոտներ). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ.

Սարգսյան, Արսեն Կարենի (2018) Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման գերակա ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Հայկ Արմենի (2018) Հանրային և մասնավոր գործընկերության զարգացման ուղղությունները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգում. PhD thesis, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան.

Սարգսյան, Մարատ Վրեժի (2018) Սովորողների իմացական իմացական հետաքրքրությունների զարգացումը ֆիզիկայի պատմական նյութերի օգտագործմամբ. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Սարգսյան, Սուրիկ Նաիրիի (2018) Հարկային ռազմավարությունը և հարկային համակարգի կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի զարգացման ուղղությունները (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ .

Սարկիսյան, Դավիդ Արամայիսի (2018) ՌԴ-ի նկատմամբ ԳԴՀ-ի քաղաքականությունն ու դրա փոխակերպումները ժամանակակից փուլում. PhD thesis, ՀՀ ՊՆ պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան.

Սաֆարյան, Կարո Հրաչիկի (2018) Ինտեգրալ սխեմաների ներքին սնուցման ցանցերի մշակումը. PhD thesis, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան .

Սաֆարյան, Մհեր Հրաչյայի (2018) Շոշափողային տիրույթներով մաքսիմալ օպերատորների գնահատականներ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Սեյրանյան, Արման Արկադիի (2018) Ատամնային իմպլանտացիայի բարդությունների կանխարգելման և բուժման համալիրում մագնիսա-լազերային թերապիայի էֆեկտիվության գնահատումը. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Սիմոնյան, Րաֆֆի Արմենի (2018) Տեսաշարում օբյեկտների հայտնաբերման, ճանաչման և տեղորոշման համակարգի մշակում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ.

Ստեփանյան, Խաչատուր Ռոստոմի (2018) Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատման հիմնահարցը սփյուռքահայ հասարակական-քաղաքական մտքի գնահատմամբ (1920-1930-ական թթ.). Doctor of Sciences thesis, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ.

Վ

Վասիլյան, Մհեր Ռուբենի (2018) Պետությունների տիպաբանության պատմատեսական և մեթոդաբանական ասպեկտները. PhD thesis, Հայ-Ռուսական Համալսարան.

Վասիլյան, Վիկտորյա Հովհաննեսի (2018) Կնոջ պատկերումը հայկական լեռնաշխարհի հնագույն և հին մշակույթներում. PhD thesis, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ.

Վարդանյան, Կարեն Արշակի (2018) Սպին-ուղեծրային փոխազդեցության առանձնահատկությունները կիսահաղորդչային նանոկառուցվածքներում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Վերդյան, Տաթևիկ Վլադիմիրի (2018) Օտարերկրյա ներդրումների դերը ԼՂՀ տնտեսության զարգացման գործում և դրանց ներգրավման հիմնախնդիրները. PhD thesis, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան.

Տ

Տոնեյան, Հրաչ Ալբերտի (2018) Ժամանակային ոսպնյակի լուսամակածման, սիմիլարիտոնային և սոլիտոնային տիպի երևույթները ֆեմտովայրկյանային լազերային իմպուլսների գրանցման և կառավարման խնդիրներում. PhD thesis, ՔԵՆԴԼ Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ.

Փ

Փահլևանյան, Ավետիք Արայի (2018) Սպեկտրալ տեսության որոշ հարցեր. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փիլավջյան, Գևորգ Հովհաննեսի (2018) Քաղաքացիական դաստիարակության հիմնախնդիրները դպրոցականի անձի զարգացման գործընթացում. PhD thesis, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան.

Փիլիպոսյան, Տիգրան Վարդանի (2018) Էլեկտրաէներգիայի շուկաներում գործարքների ամբողջական պահանջների մոդելավորում. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փիլոյան, Արտակ Սարգսի (2018) Գեոմորֆոմետրիական ցուցանիշների հիման վրա ռելիեֆի շրջանացում և շրջանաձև կառուցվածքների տարանջատում Հայաստանի Հանրապետությունում՝ ԱՏՀ մեթոդների կիրառմամբ. PhD thesis, ԵՊՀ.

Փոթիկյան, Մարինա Գառնիկի (2018) Պահանջարկի անորոշության պայմաններում առաջարկի տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը (ՀՀ նյութերով). PhD thesis, ԵՊՀ.

Ք

Քարամյան, Սերոբ Տիգրանի (2018) Ուղեղի փորձարարական իշեմիայի հետևանքով զարգացող ախտաբանական փոփոխությունների շտկումը տրիֆլուզալով. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Քեռյան, Կարեն Ալեքսանդրի (2018) Բազիսության, զուգամիտության և միակության հարցեր օրթոգոնալ սպլայնների համակարգերի համար. Doctor of Sciences thesis, ԵՊՀ.

Քոչարյան, Անի Սեյրանի (2018) Ոչ ալկոհոլային ճարպային լյարդի պաթոգենետիկ և կլինիկական նշանակությունը սրտանոթային ռիսկերի զարգացման գործընթացում սրտամկանի սուր ինֆարկտով հիվանդների շրջանում. PhD thesis, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.

Օ

Օդաբաշյան, Վահե Բորիսի (2018) Նորարարական տեխնոլոգիաների ստեղծման գործընթացի կառավարման հիմնախնդիրները. PhD thesis, ԵՊՀ.

This list was generated on Fri Sep 21 13:19:56 2018 AMT.